.WWW.SPVZR.TR.GG
 
GELİR İDARESİ ÇALIŞANLARININ BİLGİ PAYLAŞIM YERİ
 
  ANA SAYFA
  GELİR UZMANLIĞI
  => MEVZUAT
  => KONULAR
  => 100 YENİ SORU
  => 2007 SORULAR
  => MUHASEBE UZM.SORULARI
  => SORULAR KARIŞIK
  => 6183 soruları
  => GV SORULARI
  => K.V. SORULARI
  => KDV-ÖTV SORULARI
  => SORU (F.A.)
  => 5018 SORU
  SPVZR ALBÜM
  FORUM SAYFASI
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  MUTFAK-SAĞLIK
  ANKET
  FAYDALI/DOST SİTELER
  OYUN
  GEREKEBİLİR
  TÜRKÇE-İNGİLİZCE
  SPVZR MSN BAĞLAN
  TAKVİM
  MEDYA-ŞİİR-YAZI
  TV-SİNEMA-DİZİ
  BİLGİ
  HABER
  SÜPER MP3 PLAYER
Göksal Birol BAYRAK
SORULAR KARIŞIK

VERGİ DAİRELERİ İŞLEM YÖNERGESİ

SORULARI

 

 

 

 

1-      Vergi türleri itibarıyla vergi kodları kaç guruba ayrılır ?

 

a)      2

b)      3

c)      4

d)      5

 

2-      Aşağıdakilerden hangisi yükümlülüğe giriş, değişiklik ve çıkışları bildirmek zorunda değildir ?

              

a)      Gelirleri sadece ücret gelirlerinden ibaret olanlar,

b)      Gelirleri menkul sermaye iradından ibaret olanlar,

c)      Gelirleri gayri menkul sermaye iradından ibaret olanlar,

d)      Hepsi.

 

3-      Kolektif Şirketler ile Adi Komandit Şirketlerde Muhtasar ve Katma Değer Vergisi

Mükellefiyeti aşağıdakilerden hangisi adına açılır ?

 

a)      Ortaklardan herhangi birisi adına,

b)      Şirket adına,

c)      Ortaklar adına,

d)      Hiçbiri.

         

4-      Aşağıdaki ifadelerden hangisi  yanlıştır ?

 

a)      Tüzel kişilerden şirketin ana sözleşmesinin noter onaylı bir örneği istenir.

b)      Tüzel kişilerden, şirketi temsile yetkili kişilerin onaylı nüfus cüzdan sureti, ikametgah ilmuhaberi ve noter onaylı imza sirküleri istenir.

c)      Basit usuldeki mükelleflerden işyeri kira kontratı  ile noter onaylı imza sirküsü istenir.

d)      Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden noter onaylı imza sirküleri istenir.

 

5-      İşe başlamayı ayrıca bildirmek zorunda olmayanların verdikleri ilk beyannameler

Üzerine bu mükelleflerden sadece,

 

a)      İkametgâh ilmühaberi istenir,

b)      İmza sirküleri istenir,

c)      Onaylı nüfus cüzdan örneği istenir,

d)      Hiçbir belge istenmez.

 

 

 

 

 

6-      Yoklama Memurları işe başlama ve özellikli durumlarda yapılacak yoklamaları ,

Kadar sürede sonuçlandırmak zorundadırlar ?

 

a)      15 gün içinde,

b)      30 gün içinde,

c)      Aynı gün yada mümkün olmaması halinde ertesi gün,

d)      1 hafta içerisinde.

 

7-      Vergi kimlik numarası alınacak mükellefin reşit olmaması veya kısıtlı olması durumunda vergi kimlik numarası kimin adına alınır ?

 

a)      Veli veya Vasi,

b)      Çocuk veya Kısıtlı

c)      Vekili adına,

d)      Hiçbiri.

 

8-      Başka vergi dairesi adına yapılacak tebliğ işlemleri,

 

a)      En geç 15 gün,

b)      30 gün,

c)      1 ay,

d)      20 gün içinde,

Sonuçlandırılmak zorundadır.

 

9-      İlk defa mükellefiyet tesis edilen mükellefle ilgili sicil kayıtları sonunda yapılan aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır ?

 

a)      Tarh dosyası açılır.

b)      Tarh dosyası değerlendirme masasına verilir.

c)      Süresinde verilmeyen İşe başlama bildirimi, ceza kesilmesi için diğer işlemler masasına verilir.

d)      Tarh dosyası üzerine vergi kimlik numarası ile vergi kodu ve vergi türü yazılır.

 

10-  Sicil işlemleriyle ilgili  olarak bilgisayar işletmeni tarafından gün sonunda alınan aşağıdaki belgelerden hangisi  Sicil-Yoklama servisine verilmez ?

 

a)      Günlük mükellef formu,

b)      Günlük sicil bordrosu,

c)      Günlük sicil icmali,

d)      Potansiyel mükellefler listesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-  Beyannamelerin vergi dairesine veriliş tarihinin tespiti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

 

                   Beyannamenin;

a)      Elden verilmesi halinde, tahakkuk fişinin düzenlendiği,

b)      Posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi halinde, zarfın (pulun) üzerindeki damga tarihinde,

c)      Acele Posta Servisi ile gönderilmesi halinde, zarfın (pulun) üzerindeki damga tarihinde,

d)      Birden fazla mükellefe ilişkin beyannamelerin adi posta ile tek zarf içerisinde gönderilmesi halinde, tüm bu mükellefler ait beyannamelerin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihte vergi dairesine verilmiş sayılır.

 

  

 

12-  Gelir vergisi mükellefleri ile ilgili olarak tarha yetkili vergi dairesinin tespiti  açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 

                    Yıllık beyannameler,

a)      İşyerinin veya işyeri merkezinin bulunduğu,

b)      Gelirleri; sadece menkul sermaye iradı gelirinden ibaret olanların, potansiyel vergi kimlik numarasını aldıkları,

c)      Mükelleflerin işyerini veya iş merkezini veyahut ikametgahını başka bir vergi dairesi yetki alanına taşıması halinde, eski vergi dairesi bölgesindeki faaliyetiyle ilgili gelirini nakil gittiği,

d)      Belli bir işyeri olmayan ticaret ve serbest meslek erbabının  ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine verilir.

 

13-  Vergi dairesine verilen beyannameler üzerine aşağıdakilerden hangisi yapılmaz ?

 

a)      Başka vergi dairesine verilmesi gereken beyannamenin elden getirilmesi     halinde , beyanname kabul edilerek ilgili vergi dairesine bir yazı ekinde gönderilir.

b)      Posta ile vergi dairesine gönderilen beyannamede ve eklerinde eksiklik olması durumunda, verginin tahakkukuna engel bir durum yoksa tahakkuk işlemine tabi tutulur.

c)      Mükellef tarafından imzalanmamış beyannamenin, vergi dairesine vekili tarafından getirilmesi durumunda beyanname kabul edilmez.

d)      Vergi dairesine verilen beyannamelerin tablolarında maddi hata bulunması halinde, bu hatanın beyanname üzerinde düzeltilmesi mümkün değil ise beyannamen yeniden düzenlenmesi için geri verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-  Pişmanlık ve Islah hükümlerine göre verilen beyannameler üzerine aşağıdaki    işlemlerden hangisi uygulanmaz ?

 

a)      Pişmanlık talebiyle verilen beyannamelerde zarar beyanı veya mahsuplar gibi nedenlerle ödenecek verginin bulunmaması halinde , mükellefin pişmanlık talebi kabul edilmez.

b)      Pişmanlık ve Islah hükümlerinin uygulanmasına mani bir durumun olup olmadığı değerlendirme masasından sorulur.

c)      Vergisi kanuni süresinde ödenmiş olup, beyanname kanuni süreden sonra verilmiş ise vergi zıyaı cezası kesilmez. Sadece pişmanlık zammı tahakkuk ettirilir.

d)      Pişmanlık talep dilekçesi olmaksızın beyanname üzerinde buna ilişkin şerh düşülmesi halinde, pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre tahakkuk işlemi yapılır.

 

15-  Pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre hesaplanacak zam tutarı için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 

a)      Daha önceki tarih de dilekçe ile pişmanlık hükümlerinde yararlanacağını talep  edilen mükellefin, vermiş olduğu  beyannamenin kabul tarihinden itibaren (bu tarih hariç) 15 günlük ödeme müddetinin son günü vade tarihi olarak tahakkuk fişine yazılır.

b)      Pişmanlık zammı, 6183 sayılı kanunun 51.maddesinde belirtilen oran dahilinde hesplanır.

c)      Pişmanlık zammı hesabı, her ay ve kesri için hesaplanır.

d)      Pişmanlık zammı, verilen beyannameye ilişkin damga vergisi üzerinden hesaplanmaz.

 

16-  Vergi beyannameleri üzerine düzenlenen tahakkuk fişinin, düzenleme süreleri ile

      ilgili   aşağıdakilerden hangi yanlıştır?

 

                Tahakkuk fişi;

a)      Posta ile gönderilen Veraset ve İntikal vergisi beyannameleri,vergi dairesince alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde,

b)      Posta ile gönderilen beyannameler için, vergi dairesi kayıtlarına girdiği günden itibaren kanunlarında belirtilen süreler içersinde,

c)      Posta ile pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre gönderilen beyannamelerde, vergi dairesine intikal ettiği günde,

d)      Kanuni süreden sonra posta ile gönderilen beyannamelerde, beyannamenin vergi dairesine intikal ettiği günden itibaren 7 gün içinde düzenlenir.

 

  17- Süreksiz vergilerin hahsilat işlemlerinin yapılması ve bunların izlenmesi amacıyla

       Verilen numara aşağıdakilerden hangisidir ?

 

a) Vergi Kimlik Numarası,

b) Vergi Sicil Numarası,

c) Potansiyel Vergi Numarası,

d) Özel İşlem Numarası

 

 

18-Aşağıdakilerden hangisi tecil yapma yetkisine sahip değildir?

             

a)      Vergi Dairesi Başkanlığı,

b)       Defterdarlık,

c)      Valilik,

d)       Malmüdürlüğü. 

 

19-Aşağıdakilerden hangisi tarhiyatın kesinleşme nedeni değildir ?

 

a)      Yasal hakların kullanılmamsı,

b)      Cezalarda indirim talebi,

c)      Tarhiyat öncesi uzlaşma,

d)      Tecil talebi.

 

20-Devlet memuru olan ve Gayrimenkul Sermaye İradı ile Ücret gelirinden dolayı yıllık beyanname vermek durumunda olan mükellefle ilgili tarha yetkili vergi dairesi;

 

a)      Gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesi,

b)      Çalıştığı iş yeri adresinin bulunduğu yer vergi dairesi,

c)      Kanuni ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesi,

d)      Gayrimenkul sermaye iradı için gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesi, ücret geliri için çalıştığı kurumun bulunduğu adresteki yer vergi dairesidir.

 

21-Cebri takip işleminin başlatılması aşağıdakilerden hangisi ile olur ?

 

a)      Ödemeye Çağrı Mektubu’nun düzenlenmesi,

b)      Ödeme Emri’nin düzenlenmesi,

c)      Haciz Varakası’nın düzenlenmesi,

d)      Haciz Tutanağı’nın düzenlenmesi ile olur.

 

22-Haciz edilen menkul malların satış işlemini aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirir ?

 

a)      Satış Komisyonu,

b)      İhale Komisyonu,

c)      Satış Ekibi,

d)      Vergi Dairesi Müdürü.

 

23-Vezne kapandıktan sonra borçluların yapacakları ödemeler hangi alındı   düzenlenerek kabul edilir ?

 

a)      Vezne Alındısı,

b)      Tahsildar Alındısı,

c)      Makbuz,

d)      Tahsilat Fişi.

 

 

 

 

 

24-Vezne de yapılan her türlü tahsilat için bilgisayardan 2 nüsha hangi belge    düzenlenir ?

 

a)      Vezne Alındısı,

b)      Vergi Dairesi Alındısı,

c)      Vergi Dairesi Makbuzu,

d)      Tahsildar Alındısı.

 

25- Karşılıksız çıkan çek üzerine borçludan hangi oranda çek tazminatı alınır ?

 

a)      %4

b)      %7

c)      %10

d)      Ödeme tarihi itibarıyla çeşitli oranlarda.

 

26-Mükelleflerin henüz tahakkuk etmemiş borçlarına karşı yapacakları ödemelerin  tahsilat işlemi nasıl yapılır ?

 

a)      Emaneten tahsil edilir,

b)      Dava açma süresi beklenir,

c)      Vadesinde ödeme yapması sağlanır,

d)      Ödeme kabul edilmez.

 

27-Adına Ödeme Emri tebliğ edilen mükelleflerin tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisine dava açmaları gerekir ?

 

a)      3 gün,

b)      30 gün,

c)      7 gün,

d)      1 ay

 

28-Mükellefler tarafından vergi dairesine teminat olarak verilen mücevherlerin alınması üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir ?

 

a)      Teslim Fişi düzenlenir,

b)      Vergi Tahsil Alındısı düzenlenir,

c)      Vergi Dairesi Makbuzu düzenlenir,

d)      Menkul Kıymet Alındısı düzenlenir. 

 

29-Ödeme Emri’ ne karşı İcra Mahkemesinde dava açılır ?

 

a) Doğru                                               b) Yanlış

 

30-Vergi Mahkemesi kararına göre düzenlenen ihbarname aşağıdakilerden

      hangisidir ?

 

a)      1 No’lu Vergi Ceza İhbarnamesi,

b)       Vergi Ceza İhbarnamesi,

c)      2 No’lu Vergi Ceza İhbarnamesi,

d)      Hiçbiri 

 

31-Aşağıdakilerden hangisi itirazi kayıtla verilen beyanname üzerine açılan davada tahakkuk eden vergilerin tahsil işlemini durdurur ?

 

a)      Davanın açılması,

b)      Teminat gösterilmesi,

c)      Yürütmenin durdurulması kararı,

d)      İtirazi kayıtlı beyanname üzerine tahakkuk fişi düzenlenmesi.

 

32-Ödeme Emri’nin iptali amacıyla açılan davanın mahkemece reddi halinde, dava konusu amme alacağı ile birlikte amme alacağı üzerinden  hangi oranda zam hesaplanıp tahsil edilir ?

 

a)      % 2

b)      %10

c)      %3

d)      %7

 

33-Yürütmenin durdurulması işlemleri hakkında verilen kararlara karşın 2577 sayılı  İ.Y.U.K.nun 27.maddesinde belirtilen mercilere kaç gün içinde itiraz edilir ?

 

a)      15 gün

b)      3 gün

c)      30 gün

d)      7 gün

 

34-Aşağıdakilerden hangisi beyannamenin kabulüne engel bir durum değildir ?

 

a)      Vekaletname ile verilen bir beyannamenin vekil tarafından imzalanmış olması,

b)      Beyannamenin mükellef tarafından imzalanmamış olması,

c)      Beyanname eki belgelerin mükellef tarafından imzalanmamış olması,

d)      Beyanname alındıktan sonra imkansız olduğunun anlaşılması ve mükellefin verilen sürede daireye gelmemesi veya geldiği halde imzalamaması.

 

35-Vergi ve Ceza İhbarnamesi; verginin tarhına, cezanın kesilmesine ilişkin belgenin alındığı tarihten itibaren en geç  kaç gün içinde düzenlenir ?

 

a)      Aynı gün,

b)      7 gün,

c)      15 gün,

d)      1 ay.

 

36-Aşağıdakilerden hangisi yükümlülüğü sona erdiren hallerden değildir ?

 

a)      İflasa giren şirketin iflasının kapanması,

b)      İşin terk edilmesi,

c)      Tasfiyeye tabi kurumun tasfiyeye girmesi,

d)      Hakkında feshi istenen kurumun, mahkemece feshinin sağlanarak kapatılması.

 

 

 

37-Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda amme alacağı takipten  kaldırılmaz ?

 

a)      Tamamen tahsil,

b)      Terkin,

c)      Hata ile takibe alındığının anlaşılması,

d)      Alacağın teminata bağlanması.

 

38-Pişmanlık talebi ile verilen beyannamede mahsuplar nedeniyle ödenecek vergi çıkmaması durumunda;

 

a)      İki kat birinci derecede usulsüzlük cezası kesilir,

b)      Tek kat birinci derece usulsüzlük  cezası kesilir,

c)      İki kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilir ve takdire sevk edilir,

d)      Tek kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilir ve incelemeye sevk edilir.  

 

39-Aşağıdakilerden hangisi Vergilendirme Bölümünde yapılan işlemlerden değildir ?

 

a)      Uzlaşma işlemleri,

b)      Tahakkuk işlemleri,

c)      Yoklama işlemleri,

d)      İhtilaflı işler.

 

40-Aşağıdakilerden hangisi süreksiz yükümlülük kapsamındadır ?

 

a)      Zirai Kazanç Gelir Vergisi,

b)      Banka ve Sigorta Muamele Vergisi,

c)      Veraset ve İntikal Vergisi,

d)      Gelir Geçici Vergi.

 

41-Aşağıdaki belgelerden hangisine istinaden sicil işlemi (yükümlülük tesisi) yapılamaz?

 

a)      Vergi İnceleme Raporu,

b)      Takdir Komisyonu Kararı,

c)      İhbar Dilekçesi,

d)      Vergi Dairesince yapılan tespit tutanağı.

 

42-Aciz halinin tespit edildiğinin İcra Servisince bildirilmesi üzerine;

 

a)      Faiz ve teminat aranmaksızın borç ertelenir,

b)      Teminat alınarak borç ertelenir,

c)      Borç ertelenmez, belli aralıklarla araştırma devam ettirilir,

d)      Hiçbiri.

 

 

 

 

43-Vergi Mahkemesinde görülen dava 3 hakimle kısmen tasdik kısmen terkini yönünde karara bağlanmıştır.Bunun sonucunda hangi sürede ve hangi üst mahkemeye gidilir ?

 

a)      Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemesinde karar temyiz edilir,

b)      Kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Danıştay nezdinde karar temyiz edilir,

c)      Kararın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde Danıştay nazdinde karar temyiz edilir,

d)      Kararın tebliğini izleyen 30 gün içinde Bölge İdare Mahkemesinde karara itiraz edilir.

 

44-İdare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararları temyiz edilemez;

 

a) Doğru                                                  b) Yanlış

 

45-Yıllık beyannameli yükümlülüklere ilişkin tarh dosyalarında;

                  

a)      Son bir yıl,

b)      Son iki yıl,

c)      Son üç yıl,

d)      Son beş yıl.

Beyannameleri bulundurulur.

 

46-Beyana çağrı mektubunun mükellefe tebliğ edilmiş ve pişmanlıkla beyanname verilmiş olması durumunda;

 

a)      Pişmanlık hükümlerine göre beyanname kabul edilir,

b)      Pişmanlık hükümleri uygulanmaz,

c)      Doğrudan takdire sevk edilir,

d)      Olay incelemeye sevk edilir.

 

47-Mal bildiriminde bulunmayan borçlular hakkında hapsen tazyik talebinde bulunma görevi, aşağıdakilerden hangi birim tarafından yerine getirilir ?

 

a)      Vergilendirme Servisi,

b)      İcra Servisi,

c)      Satış Servisi,

d)      Hiçbiri.

 

48-Vergi dairesindeki mevcut kadrolardan aşağıda belirtilenlerden hangisinin, mükeffel memurlar arasından seçilmesi zorunlu değildir ?

 

a)      Veznedar,

b)      Mutemet,

c)      Tahsildar,

d)      İcra Memuru.

 

 

 

49-Aşağıdakilerden hangisi sayıştay’a doğrudan hesap vermekle yükümlü değildir ?

 

a)      Vergi Dairesi Müdürü,

b)      İcra Memuru,

c)      Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı,

d)      Muhasebe Yetkilisi.

 

50-Karşılığında teminat gösterilen amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, aşağıdakilerden hangisi tatbik olunur ?

 

a)      Borçluya bir yazı yazılarak borcunu 7 gün içerisinde ödemesi aksi takdirde teminatın  paraya çevrileceği veya  diğer şekillerde cebren tahsil yoluna gidileceği bildirilir.

b)      Borçluya borcunu ödemesi için 30 gün süre verilir.

c)      Borçluya ödeme emri tebliği cihetine gidilir.

d)      Tebligata gerek olmaksızın önceden alınmış olan teminat derhal paraya çevrilir.

 

51-Haczedilen menkul malların satışında alıcının satış bedelini ödemek için süre istemesi halinde, tahsil dairesi ihale tarihinden itibaren en çok kaç gün süre

   verebilir ?

 

a)      15 gün,

b)      7 gün,

c)      10 gün,

d)      3 gün.

 

52-Haczedilen malların satılması halinde, satış bedelinden ilk önce aşağıdakilerden hangisi düşülür ?

 

a)      Aynından doğan borçlar,

b)      Takip masrafları,

c)      Rehinli alacaklar,

d)      Takip edilen amme alacağı.

 

53-Aciz hali tespit edilen borçlulara ait dosyalar;

 

a)      Aciz dosyalar grubuna,

b)      İdari gayri faal dosyalar grubuna,

c)      Hukuki gayri faal dosyalar grubuna,

d)      Faal dosyalar grubuna,

girer.

      

 

 

 

 

 

 

54-Sermaye şirketleri, kollektif şirket ve adi ortaklıklar; vergi dairesi nezdinde;

 

a)      Sürekli yükümlüdürler,

b)      Sadece  kollektif  şirket ve adi ortaklıklar sürekli yükümlüdürler,

c)      Adi ortaklıklar hariç diğerleri sürekli yükümlüdürler,

d)      Sermaye şirketleri sürekli, kollektif şirket ve adi ortaklıklar süreksiz yükümlüdürler.

 

55-Aşağıdaki işlemlerden hangisi diğer tarh işlemleri masasının işidir?

 

a)      İşe başlama/ bırakma bildirimini kabul etme

b)      İhbarname kuralına göre tarhiyat işlemlerini yapmak

c)      Mükellefin hesaplarını izlemek

d)      Kanuni süresinde elden gelen beyannameleri kabul etmek

 

56-Vergi dairesi aleyhine karara bağlanan vergi mahkemesi kararlarının, bölge idare mahkemesi veya Danıştay nezdinde dava konusu edilmelerinde fayda veya gerek görülmediğinde bu kararlar yetkileri dâhilinde aşağıdakilerden hangileri tarafından hıfza kaldırılmaz?

 

a)      Vergi dairesi müdürü onayı ile hıfz,

b)   Vergi dairesi başkanı onayı ile hıfz,

c)   Müdür yardımcısının karar onayı ile hıfz,

d)   Gelir idaresi başkanlığı kararı ile hıfz.

 

57-Tahakkuk ettirilmiş bulunan vergi ve cezalar aşağıdaki hangi hallerde tecil edilir?

 

a)      İdari yargı mercilerince yürütmeyi durdurma kararları verilmesi,

b)      Vergi Usul Kanunu’nun 115. madde hükmü gereğince terkini gereken vergi ve cezalarda kanuni işleme girişilmesi,

c)      Mahkemesince yeniden incelenerek karara bağlanmak üzere Danıştay’ca bozma kararları verilmesi hallerinde,

d)      Hepsi.

 

58-Borca karşılık teminat alınan ve borcun ödenmesine ilişkin yazının tebliğ edilmiş olmasına rağmen borç ödenmemişse, mevcut teminatla ilgili yapılacak aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?

 

a)      Teminat para ise, muhasebe kayıt servisine,

b)      Teminat gayrimenkul ise satış komisyonuna,

c)      Teminat mektubu ise, ilgili bankaya,

d)      Teminat menkul ise satış servisine,

Para’ya çevrilmek üzere gönderilir.

 

59-Vergi alacağı aşağıdaki hallerden hangisi ile kalkar?

   

a)      Ödeme,

b)      Tabi afet nedeniyle terkin,

c)      Zamanaşımı,

d)      Hepsi.

 

 

 

60-Kanuni süresinden önce verilen beyanname üzerine aşağıdakilerden hangisi   yapılır?

 

a)      Elden getirilmiş ise kabul edilmez, mükellef veya adamına beyanname verme süresi bildirilir,

b)      Posta ile gönderilmiş ise, geri gönderilmez. Beyanname verme süresine kadar bekletilir.

c)      Süresinden önce verilen beyannamenin gerekli kontrolü yapıldıktan sonra tahakkuk fişi düzenlenerek, mükellef nüshası mükellefe verilir veya adil posta ile gönderilir.

d)      Hiçbiri.

 

 

61-İşe başlama bildirimi üzerine, birden fazla vergi türüne ilişkin yükümlülük gerektiren bir durum varsa;  aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

 

              

a)      Sadece bildirimde bulunulan vergi dairesine hangi vergi türünden kayıt açılması gerekiyorsa açılır. Başka vergi dairesini ilgilendiren vergi türü için hiçbir işlem yapılmaz.

b)      Her vergi türü için ayrı vergi dairelerine bildirimde bulunulur.

c)      Bildirimin verildiği vergi dairesince gerekli kayıt yapıldıktan sonra, diğer vergi türleri için ilgili vergi dairelerine yazı ile bilgi verilir.

d)      Hepsi.

 

62-Re’sen tarhiyatı gerektiren bir durumla ilgili olarak düzenlenen ‘Taktire Sevk Fişi’ imzaya sunulurken, ekinde hangi belgeler yer almaz ?

 

a)      İşe başlama bildirimi,

b)      Yoklama fişi,

c)      Tutanak,

d)      Rapor.

 

63-Vergi dairesince düzenlenen ihbarnameler, aşağıdaki defterlerden hangisine kaydedilir?

 

a)      Vergi/Ceza İhbarnameleri Defteri

b)      Olay Kayıt ve Hesap Defteri

c)      Rapor Defteri

d)      Tarh Defteri

 

 

 

 

 

 

 

 

64-Dava açma süresinin bitmesine 7 gün kalınan bir tarihte yapılan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma oturumunda uzlaşmanın vaki olmaması halinde, mükellefin dava açma süresi kaç gündür?  

 

a)      Uzlaşmanın vaki olmadığına ilişkin tutanağın tebliğ alındığı tarihten itibaren 30 gündür.

b)      Kalan dava açma süresinin bitiminden itibaren 15 gündür.

c)      Uzlaşmanın vaki olmadığına ilişkin tutanağın tebliğ alındığı tarihten itibaren 15 gündür.

d)      7.inci günün son mesai saatidir.

 

65-Veraset ve İntikal Vergisi K.un 12 ve 13.üncü maddeleri uyarınca istenen belgeler yanında, mükelleflerden aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?

 

a)      Veraset ilamı,

b)      Ölüm ve Mirasçı Bildirimi,

c)      Emlak Vergisi Beyannamesinin bir örneği,

d)      İkametgâh İlmühaberi.

 

66-Birinci 15 günlük ek süre geçtikten sonra, ikinci ek süre için tebligat yapılmadan önce verilen veraset ve intikal vergisi beyannamesi üzerine aşağıdakilerden hangi işlem yapılmaz ?

 

a)      Düzenlenen tahakkuk fişinin üzerine, beyannamenin hangi sürede verildiği not olarak yazılır.

b)      Beyannamedeki bilgilere dayanılarak tarh edilmesi gereken veraset ve intikal vergisi, tarh pusulası üzerinde, mükellefler (varisler) itibarıyla ayrı ayrı  hesap edilir.

c)      Verilen beyanname üzerine 1.inci  derecede usulsüzlük cezası kesilir.

d)      Verilen beyanname üzerine 2.inci derecede usulsüzlük cezası kesilir.

 

67-Mevcut bir fabrika binasının kullanımına mahsus olarak yapılan ilave depo inşaatı ile ilgili ödenmesi gereken tapu harcı hangi şekilde, nereye ödenir ?

 

a)      Vergi dairesine verilen 1 No’lu Harç beyannamesi üzerine  tahakkuk ettirilerek, aynı yere ödenir.

b)      Vergi dairesine verilen 2.No’lu Harç Beyannamesi üzerine tahakkuk ettirilerek, aynı yere ödenir.

c)      Herhangi bir beyanname verilmeksizin, Tapu dairesince tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.

d)      Tapu dairesince tahakkuk ettirilip, ilgili bankaya ödenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68-Vergi mahkemesinin terkin kararının Danıştay’ca bozulması üzerine , vergi mahkemesinin daha önce verdiği  kararda ısrar ederek karar vermesi sonucu; aşağıdaki  hangi yol izlenir ?

 

a)      Vergi mahkemesi ısrar kararı kesin olduğundan  derhal işlem yapılır.

b)      Vergi mahkemesi ısrar kararı 30  gün içerisinde tekrar Danıştay’da temyiz edilir.

c)      Vergi mahkemesi ısrar kararı sonucuna göre , Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun kararı beklenir.

d)      Vergi mahkemesi ısrar kararı üzerine, Bölge İdare Mahkemesinde (7) gün içerisinde itiraz edilir.

 

69-Paranın vergi dairesi hesabının bulunduğu bankaya yatırılması sırasında, vergi dairesince aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir ?

 

a)      Gönderme Emri,

b)      Nakit Hareket Cetveli,

c)      Teslimat Müzekkeresi,

d)      Teslim Fişi.

 

70-Mükellefler tarafından teminat olarak verilen mücevher, kıymetli madenlerin teslim alınması sırasında hangi belge düzenlenir ?

 

a)      Vergi Diresi Alındısı

b)      Teslimat Fişi

c)      Menkul Kıymet Alındısı

d)      Hiçbirisi

 

71-Üzerlerinde muhasebe kaydı yapılan belgeler aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)      Muhasebe Fişi

b)      Saymanlık Fişi

c)      Yevmiye Fişi

d)      Muhasebe İşlem Fişi

 

-   1) ----------------------/-------------------------          2)-------------------------/---------------------

        800 Bütçe Gelirleri Hesabı                                  120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

                   101 Alınan Çekler Hesabı                                   805 Gelir Yansıtma Hesabı

       -------------------------------------------------             -----------------------------------------------

Yukarıdaki muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir.

 

a)      Çekle yapılan tahsilat,

b)      Alınan çek’in geri iadesi,

c)      Karşılıksız çıkan çek,

d)      Çek’le yapılan tahsilatın mükellefe geri iadesi.

 

 

 

 

 

72-Vergi dairesince, bütçe geliri olarak tahakkuk ettirilen tutarların tahakkuk kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a)----------------/------------------------------        b)------------------------/--------------------------

   600 Gelirler Hesabı                                            805 Gelir Yansıtma Hesabı

               800 Bütçe Gelirleri Hesabı                                 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

--------------------------------------------------        -----------------------------------------------------

c)---------------/--------------------------------        d)-----------------------/--------------------------

   120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı                       600 Gelirler Hesabı

                600 Gelirler Hesabı                                         120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

--------------------------------------------------          ---------------------------------------------------

 

73-Bankalarca, vergi daireleri adına yapılan tahsilat karşılığında hangi belge düzenlenir ?

 

a)      Vergi Dairesi Alındısı,

b)      Vergi Tahsil Alındısı,

c)      Banka Tahsil Alındısı,

d)      Alındı Belgesi.

 

74-Bankaca yapılan tahsilatın, vergi dairesince yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir ?

 

a)---------------------/----------------------        b)-------------------------/------------------------------

  600 Gelirler Hesabı                                        102 Banka Hesabı

  805 Gelir Yansıtma Hesabı                            600 Gelirler Hesabı

          102 Banka hesabı                                             121 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

          800 Bütçe Gelirleri Hesabı                               805 Gelir Yansıtma Hesabı

-----------------------------------------------         ---------------------------------------------------------

c)--------------------/------------------------        d)----------------------/--------------------------------

800 Bütçe Gelirleri Hesabı                                 510 Nakit Hareketleri Hesabı

805 Gelir Yansıtma Hesabı                                805 Gelir Yansıtma Hesabı

       510 Nakit Hareketleri Hesabı                              800 Bütçe Gelirleri Hesabı

       120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı                        120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

-----------------------------------------------          --------------------------------------------------------

 

75-Muhasebe birimlerinin birbirlerine gönderdikleri veya birbirinden aldıkları para ve kıymetler ile birbirleri adına nakden veya mahsuben yaptıkları tahsilat ve ödemelerin izlenmesi için hangi belge kullanılır ?

 

a)      Muhasebe Birimi Nakit Hareket cetveli,

b)      Muhasebe İşlem Fişi,

c)      Saymanlıklar Arası İşlemler Fişi,

d)      Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Fişi.

 

 

 

 

 

 

 

77-Vergi dairesince mükelleflere yapılacak nakden iade sırasında, ilgililerden aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz ?

 

a)      Ödeme bizzat mükellefe yapılacaksa, mükellefin kimliğini belirleyecek bir belge,

b)      Vekilê yapılan ödemede , vekilin parayı almaya yetkili olduğuna ilişkin noterce düzenlenmiş vekaletname,

c)      Vasilere yapılacak ödemede, vasi atayanın dilekçesi,

d)      Varise yapılacak ödemede, veraset ilamı,

 

78-Vergi dairesince düzenlenen defter,cetvel ve belgelerden aşağıdakilerden hangisi    Sayıştay’a gönderilmez ?

 

a)      Yevmiye defteri,

b)      Aylık mizan cetveli,

c)      Gelir vergisi tevkifat cetveli,

d)      125 kalem tel bilgisi.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

               

 
 

 
Reklam  
   
ONLİNE RADYO  
 
 
EKONOMİ-HABERLER/FİYATLAR  
 
*
 
İMKB-SENETLER  
  BR>

*

 
E-DEVLET/DEPREM  
 sitene ekle
*
 
Bugün 8 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=