.WWW.SPVZR.TR.GG
 
GELİR İDARESİ ÇALIŞANLARININ BİLGİ PAYLAŞIM YERİ
 
  ANA SAYFA
  GELİR UZMANLIĞI
  => MEVZUAT
  => KONULAR
  => 100 YENİ SORU
  => 2007 SORULAR
  => MUHASEBE UZM.SORULARI
  => SORULAR KARIŞIK
  => 6183 soruları
  => GV SORULARI
  => K.V. SORULARI
  => KDV-ÖTV SORULARI
  => SORU (F.A.)
  => 5018 SORU
  SPVZR ALBÜM
  FORUM SAYFASI
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  MUTFAK-SAĞLIK
  ANKET
  FAYDALI/DOST SİTELER
  OYUN
  GEREKEBİLİR
  TÜRKÇE-İNGİLİZCE
  SPVZR MSN BAĞLAN
  TAKVİM
  MEDYA-ŞİİR-YAZI
  TV-SİNEMA-DİZİ
  BİLGİ
  HABER
  SÜPER MP3 PLAYER
Göksal Birol BAYRAK
GV SORULARI
GELİR VERGİSİ KANUNU SORULARI
 
 
1-         Zirai faaliyetle iştigal eden Adi Komandit Şirketlerde Komandite ortağın şirket          karından aldığı paylar
 
            a) Zirai Kazançtır                     b) Ticari Kazançtır
            c) Şahsi Ticari Kazançtır          d) M.S.İ. dir
 
2-         Zirai bilanço usulünde defter tutan Bay A’nın geçici vergi mükellefiyeti ile ilgili           olarak aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?
 
            a) Bay A her ay geçici vergi beyannamesi vermek zorundadır.
            b) Bay A 3’er aylık dönemler halinde geçici vergi beyannamesi verir.
            c) Bay A geçici vergi mükellefi değildir.
            d) Bay A 6’şar aylık dönemler halinde geçici vergi beyannamesi verir.
 
3-         Bir çiftçinin kendi zirai işletmesinde kullandığı bir traktörü bütün kış mevsimi süresince devamlı olarak bir müteahhidin hafriyat işlerinde çalıştırması       faaliyeti hangi gelir unsuruna girer?
 
            a) Ticari Kazanç                      b) Zirai Kazanç
            c) GMSİ                                 d) Diğer Kazanç ve İratlar
 
4-         Aşağıda yazılı olanların hangileri basit usulde vergilendirilemez?
 
            a) 94. maddenin 1.fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat onarım işini                 taahhüt edenler,
            b) Gemi alım satımı ile uğraşanlar,
            c) Treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri,
            d) Sigorta prodüktörleri,
            e) Hepsi
 
5-         GVK’na göre basit usulde vergilendirilen mükellefler için aşağıdakilerin hangisi         söylenebilir?
 
            a) Kullanılan sabit kıymetlerin sadece amortisman giderleri gider olarak                                       kaydedilebilecek,
            b) Kullanılan sabit kıymetler gider yazılmayacak ve üzerlerinden amortisman                     hesaplanmayacaktır,
            c) Kullanılan sabit kıymetler gider yazılabilecek ve üzerlerinden kıst dönem                       amortisman hesaplanacaktır,
            d) Hem sabit kıymet alış bedeli hem de amortismanı gider yazılabilecektir.
 
6-         Mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olan bir Avukat       mesken olarak kiraya verdiği konutundan 2005 T.yılında 3.500.-YTL. kira geliri           elde ediyor. Avukatın yararlanabileceği gayrimenkul sermaye iradı istisna tutarı    aşağıdakilerden hangisidir?
 
            a) 1.800.-YTL.              b) 2.000.-YTL.            c) Hiçbiri               d) 2.200.-YTL.
7-         Aşağıda yazılı olanlardan hangisi Türkiye’de tam mükelleftir?
           
            a) Hastalık nedeniyle 6 aydan fazla Türkiye’de kalan yabancılar,
            b) Merkezi Türkiye’de bulunan teşekküllere bağlı olup, adı geçen dairenin işleri                           dolayısıyla yabancı memlekette oturan Türk Vatandaşları,
            c) Belli ve geçici bir görevle Türkiye’de ikamet eden yabancılar,
            d) Tutukluluk nedeniyle 6 aydan fazla Türkiye’de kalan yabancılar.
 
8-         Aşağıda sayılan giderlerden hangisi ticari kazançta indirilebilecek giderler       arasında sayılmamıştır?
 
            a) İşyeri ile ilgili ödenen belediye harcı,
            b) İşle ilgili olup sözleşmeden doğan zarar-ziyan tazminatları,
            c) İşçinin yakınları için ödenen ilaç ve tedavi giderleri,
            d) İşçilere verilen demirbaş niteliğindeki giyim giderleri.
 
9-         Telif hakkı ve ihtira beratlarının sahip veya kanuni mirasçıları dışında kalan    kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar,
 
            a) Serbest Meslek Kazancı
            b) Arızi Serbest Meslek Kazancı
            c) M.S.İ.
            d) Diğer Kazanç ve İrat
 
10-       Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin       kabul usulüne tabi olan hallerde işin bitimi,
 
            a) Geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın düzenlendiği tarih,
            b) İşin fiilen tamamlandığı tarih,
            c) Kesin kabul tutanağının düzenlendiği tarih,
            d) Geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih
 
11-       2005 yılı gelirlerine uygulanmak üzere binaların işyeri olarak kiraya     verilmesinden elde edilen hasılatın aşağıda yazılı tutarı gelir vergisinden          istisnadır.
 
            a) 1.800-YTL.                                  b) 2.000-YTL.
            c) 2.200-YTL.                                   d) Hiçbiri
 
12-       Çalışma ve oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurtdışında       yaşayan ve çalışan Türk vatandaşları Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar  bakımından,
 
            a) Tam mükelleftirler
            b) Dar mükelleftirler
            c) Türkiye’de mükellef değildirler
            d) Hiçbiri
 
13-       Bilgisayar programlarının bilgisayar yazılımını bilgisayar ve internet ortamında           yayınlamak, CD, disket olarak satmak veya bunlar üzerindeki haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle sağlanan kazançlar,
 
            a) GMSİ olup, beyanı gerekir
            b) Serbest Meslek Kazancı olup, gelir vergisinden istisnadır
            c) Serbest Meslek Kazancı olup, beyan edilmesi gerekir
            d) Arızi kazançtır
 
14-       Aşağıdakilerden hangisi GVK uygulamasında serbest meslek erbabı sayılamaz?
 
            a) Sigorta prodüktörleri
            b) Gümrük komisyoncuları
            c) Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi                             komandit şirketlerde koman3diteler
            d) Borsa ajan ve acentaları
 
15-       Takvim yılı içinde memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını mucip         haller dolayısı ile beyan üzerinden tarh olunan vergiler,
 
            a) Tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde
            b) Memleketi terke tekaddüm eden bir ay içinde, ölüm halinde ölüm tarihinden                             itibaren dört ay içinde
            c) Normal taksit süreleri içinde
            d) Memleketi terke tekaddüm eden 15 gün içinde, ölüm halinde ölüm tarihinden                           itibaren dört ay içinde ödenir.
 
16-       Aşağıda sayılan özürlülerden hangisi vereceği yıllık beyannamede sakatlık      indiriminden yararlanamaz?
 
            a) Mesleki faaliyet icra eden özürlüler
            b) Basit usulde vergilendirilenlerden tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin yapılan            imalat, tamirat ve küçük sanat işleriyle uğraşanlar,
            c) Serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde edenlerin bakmakla yükümlü bulunduğu        özürlü kişi bulunması halinde,
            d) Dar mükellefiyete tabi özürlü hizmet erbabı
 
17-       Aşağıda sayılan gelir unsurlarının hangisinden elde edilen kazanç GMSİ          değildir?
           
            a) Gemilerini kiraya verenler
            b) İşyerlerini kiraya verenler
            c) Araba kiraya vermek işiyle uğraşan bir organizasyonun faaliyeti
            d) Sahibi bulunduğu meskenin (evinin) dış duvarlarına asılan ilan nedeniyle gelir elde        edenler
 
 
 
 
18-       İnşaat onarım işi ile mühendislik proje hizmetleri yapan bir kollektif şirket için            aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 
            a) Faaliyetin tümü ticari kazançtır.
            b) İnşaat onarım işi ticari kazanç, proje hizmetleri serbest meslek kazancı olarak beyan                edilir.
            c) Faaliyetin tümü serbest meslek kazancıdır.
            d) İnşaat onarım işi ticari kazanç, proje hizmetleri arızi serbest meslek faaliyeti olarak      beyan edilir.
 
19-       Basit usulde vergilendirilen mükellefler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
            a) Aylık K.D.V.’si beyannamesi verirler, geçici vergi beyannamesi vermezler.
            b) 3’er aylık dönemler halinde K.D.V.’si ve geçici vergi beyannamesi verirler.
            c) K.D.V.’si ve geçici vergi beyannamesi vermezler.
            d) 3’er aylık dönemler halinde K.D.V.’si beyannamesi verirler, geçici vergi ödemezler.
 
20-       Yıllık beyanname üzerinde matrahtan indirilecek, tam mükellefiyete tabi          mükellefin şahsına ait bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primi için         aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 
            a) Primlerin beyannameye dahil gelirlerin beyan edildiği yıl içinde ödenmiş olması              gerekir.
            b) Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketine ödenmiş                           olması gerekir.
            c) İndirilecek tutar, beyan edilen gelirin % 5’ini geçemez.
            d) Primlerin beyannameye dahil gelirlerin elde edildiği yıl içinde ödenmiş olması                gerekir.
 
21-       Bay A’ya 14.09.2002 tarihinde veraseten intikal eden bir gayrimenkul 13.09.2006      tarihinde satılmıştır. Bay A’nın geliri,
 
            a) Değer artışı kazancıdır, beyanı gerekir.
            b) Vergileme yapılamaz.
            c) 4 yıl dolmuştur, değer artışı kazancı olarak beyan edilemez.
            d) Hiçbiri.
 
22-       Serbest meslek erbabının envantere dahil olan işle ilgili binek otomobillerinin giderleri,
 
            a) Hasılattan indirilir.
            b) % 50’si hasılattan indirilir.
            c) Gider indirimi kabul edilmez.
            d) Yalnızca yakıt giderleri indirim olarak kabul edilir.
 
 
 
 
 
 
 
23-       Kiraya verilen mal ve hakkın ticari bir işletmeye dahil olması halinde elde eden          yönünden gelir,
 
            a) MSİ
            b) Ticari kazanç
            c) GMSİ
            d) Diğer kazanç ve irat
 
24-       Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet          erbabı tevkifata tabi olmayan bu ücretini aşağıdaki hangi şekilde beyan eder?
 
            a) Yıllık beyanname ile
            b) Münferit beyanname ile
            c) Özel beyanname ile
            d) Diğer ücret olarak karne ile
 
25-       Dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmek zorunda           olmadıkları kazanç ve iratlardan vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanlar hangi           beyanname ile beyan edilir?
 
            a) Yıllık
            b) Muhtasar
            c) Münferit
            d) Özel
 
26-       Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar,
 
            a) Değer artışı kazancı
            b) MSİ
            c) Ticari kazanç
            d) GMSİ
 
27-       Bir gazinoda programın devam ettiği süre boyunca müesseseye bağlı durumda            kalan saz sanatkarlarının gelirleri,
           
            a) Serbest meslek kazancıdır
            b) Ücrettir
            c) Ticari kazançtır
            d) Diğer kazanç ve irattır
 
28-       Kurumların yönetim kurulu başkanı ve üyelerine verilen kar payları,
 
            a) Ücrettir
            b) Serbest meslek kazancıdır
            c) Menkul sermaye iradıdır
            d) Diğer kazanç ve irattır
 
 
 
29-       Kazançları basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahiplerinin yanında çalışanların gelirleri,
 
 
            a) Diğer ücrettir, yıllık beyanname ile beyan edilir
            b) Ücrettir, GVK 94’e göre stopaj yapılır, yıllık beyanname verilmez
            c) Diğer kazanç ve irattır
            d) Diğer ücrettir, yıllık beyanname verilmez
 
30-       Ebe, sünnetçi, rehber ve sağlık memuru olarak faaliyetini sürdürenlerden        VUK’nun 155. maddesindeki (işe başlama belirtileri) şartlardan yalnızca bir      tanesini taşıyanlar,
 
            a) Serbest meslek erbabıdır
            b) Ücrettir
            c) Gelir vergisinden muaftır
            d) Diğer kazanç ve irattır
 
31-       GVK’na göre gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleriyle ilgili      olarak sonradan elde ettikleri kazançlar,
 
            a) Değer artışı kazancı
            b) Ticari kazanç
            c) Arızi kazanç
            d) Serbest meslek kazancı
 
32-       Aşağıdakilerden hangisinin elde ettiği ücret geliri GVK’nun 23’üncü maddesinde        yer alan istisna kapsamındadır?
 
            a) Toprakaltı işletmesi halinde bulunan madenlerden cevher istihsali ve bununla ilgili          diğer bütün işlerde çalışanların yeraltı ve yerüstünde çalıştıkları zamanlara ait                          ücretleri
            b) Mürebbiyelere ödenen ücret
            c) 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların elde ettikleri                           ücretin tamamı
            d) Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla            işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri
 
33-       Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
            a) Satın alınmak suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl                             içinde parsellenerek bu süre içinde veya daha sonra satılması halinde elde edilen         kazanç ticari kazançtır.
            b) Veraset yoluyla intikal eden arazinin iktisap tarihinden itibaren 4 yıl içinde elden            çıkarılmasından doğan kazanç değer artışı kazancıdır.
            c) Satın alınmak suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 4 yıl                             içinde parsellenerek bu süre içinde veya daha sonra satılması halinde elde edilen          kazanç ticari kazançtır.
            d) Satın alınmak suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl                  içinde elden çıkarılmasından doğan kazanç değer artışı kazancıdır.
34-       Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirimi kabul edilen giderdir?
 
            a) Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
            b) Teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar
            c) Kiralama yoluyla edinilen yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak         ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili                       olmayanların giderleri
            d) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların               giderleri
 
35-       Gelir vergisi konusuna giren kazanç ve irat unsurlarında elde etme ile ilgili      olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
            a) Ticari kazanç-Tahsil
            b) Menkul sermaye iradı-Tahsil
            c) G.M.S.İ.-Tahakkuk
            d) Menkul Sermaye İradı-Tahakkuk
 
36-       Aşağıdaki mükelleflerden hangisi geçici vergi ödemez?
 
            a) Gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ticari kazanç sahipleri
            b) Gerçek usulde Gelir Vergisine tabi serbest meslek kazanç sahipleri
            c) Kollektif şirket ortakları
            d) Noterlik görevini ifa edenler
 
37-       Gelir Vergisi Kanunu uygulaması açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi        yanlıştır?
 
            a) Gayrimenkul sahibi işyerini oğluna bedelsiz olarak tahsis etmesi halinde emsal kira         bedeli üzerinden vergi öder.
            b) 8 işçi çalıştıran ve zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapan mükellef muhtasar         beyannamesini vergi dairesine önceden bildirmek suretiyle 3 ayda bir verebilir.
            c) Gelecek yıllara ilişkin olarak peşin tahsil edilen kiralar tahsil edildiği yılda değil,             ilgili bulunduğu yılda beyan edilir.
            d) Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunda tescil          ettirilerek satın alınan tütün için % 2 oranında gelir vergisi kesintisi yapılması                           gerekmektedir.
 
38-       Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
            a) Lokantacılık faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Bay A işini terk              ediyor, 3 yıl sonra ev eşyası ticaretine başlıyor. Basit usulde vergilendirmenin genel    ve özel şartlarını taşıyor. Bu nedenle basit usulde vergilendirilebilir.
            b) Ticari ve serbest meslek erbabı geçici vergiye tabidir. Gerçek usulde zira kazanç          sahibi geçici vergiye tabi değildir.
            c) Zirai kazançta tevkifat usulü ile vergilendirme esastır.
            d) Arka arkaya 5 yıl içinde mahsup edilemeyen zarar ertesi yıllarda mahsup edilemez.
 
 
 
39-       Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
            a) Zirai faaliyetle iştigal eden kolektif şirket ortağının elde ettiği gelir zirai kazançtır.
            b) Serbest meslek faaliyeti ile iştigal eden kolektif şirket ortağının elde ettiği gelir               ticari kazançtır.
            c) Adi komandit şirkette komanditer ortağın elde ettiği gelir ticari kazançtır.
            d) Serbest meslek faaliyeti ile iştigal eden kolektif şirket ortağının elde ettiği gelir               serbest meslek kazancıdır.
 
40-       Aşağıdakilerden hangisi ticari kazanç sayılmaz?
 
            a) Özel hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilen kazançlar.
            b) Coberlik işlerinden elde edilen kazançlar.
            c) Kum ve çakıl istihsal yerlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar.
            d) Adi ve eshamlı komandit ortaklıklarda komanditer ortakların ortaklık karından             aldıkları paylar.
 
41-       Geliri yalnızca gayrimenkul sermaye iradından ibaret olanlar yıllık        beyannamelerini ertesi yılın,
 
            a) Mart ayının on beşinci günü akşamına kadar,
            b) Ocak ayının on beşinci günü akşamına kadar,
            c) 31 Mart akşamına kadar,
            d) Şubat ayının on beşinci günü akşamına kadar verirler.
 
 
42-       Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine göre yaptıkları       ödemelerden stopaj (tevkifat) yapmak zorunda değildir?
 
            a) Dernekler                                               b) Gayrimenkul sermaye iradı sahipleri
            c) Vakıflar                                                  d) Ticaret şirketleri
 
43-       Gelir Vergisi Kanunu’na göre mükellefiyet türleri aşağıdakilerden hangileridir?
 
            a) Basit usulde mükellef-Gerçek usulde mükellef
            b) Dar mükellef-Tam mükellef
            c) Münferit mükellef-Kollektif mükellef
            d) Gerçek mükellef-Geçici mükellef
 
44-       Bakkaliye faaliyetinde bulunan mükellef A 20.04.2006 tarihinde vefat etmiştir.           Ticari faaliyetinden doğan 01.01.2006/20.04.2006 dönemine ilişkin yıllık Gelir           Vergisi beyannamesi bağlı bulunduğu vergi dairesine ne zaman verilecektir?
 
            a) 20.04.2006 tarihine tekaddüm eden 15 gün içinde verilmeli
            b) 30.08.2006 tarihine kadar verilmeli
            c) 20.08.2006 tarihine kadar verilmeli
            d) 15.03.2007 tarihine kadar verilmeli
 
 
45-       Avukatlık faaliyetini sürdürmekte iken 10.01.2006 tarihinde vefat eden mükellef        B’nin 01.01.2005/31.12.2005 dönemine ve 01.01.2006/10.01.2006 dönemine ilişkin    yıllık Gelir Vergisi beyannameleri bağlı bulunduğu vergi dairesine ne zaman verilecektir?
 
            a) 2005 dönemi=15.03.2006 2006 kıst dönem=25.01.2006
            b) 2005 dönemi=15.06.2006 2006 kıst dönem=15.05.2006
            c) 2005 dönemi=10.05.2006 2006 kıst dönem=10.05.2006
            d) 2005 dönemi=15.05.2006 2006 kıst dönem=15.03.2007
 
46-       Toptan gıda ticareti ile iştigal eden ve birinci sınıf tüccar olan mükellef C’nin  2005 yılı ticari kazancı 17.750-YTL. olup, ayrıca 2.750-YTL. Bağ-Kur primi        ödemiştir. Mükellef 1.600-YTL. şahıs sigorta primi ödemiştir. Mükellefin ayrıca            2005 yılında ödediği ve mahsubu gereken geçici vergi tutarı 1.750-YTL.’dir.             Mükellefin Vergiye Tabi Geliri aşağıdakilerden hangisidir?
 
            a) 14.250         b) 11.650        c) 13.400         d) 12.500
 
47-       İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içinde lokantacılık faaliyetinde bulunan ve            işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellef A’nın 2005 yılı karı 10.500-   YTL.’dir. Mükellef 2005 yılında 2.245-YTL. Bağ-Kur Primi, 1.500-YTL. geçici  vergi ödenmiştir.
                        Mükellefin ayrıca tevkif yoluyla vergilendirilmiş brüt 55.000-YTL.        mevduat faizi ve repo geliri vardır. (Bu gelirler ticari işletmesine dahil değildir.)         Ayrıca Erzurum ilinde bulunan ve emlak vergisi değeri 40.000-YTL. olan       apartman dairesinden (meskenden) 4.800-YTL. kira geliri vardır. (Mesken kira             gelirinde götürü gider yöntemi seçilmiştir.) (2005 yılı GMSİ istisna tutarı 2.000-          YTL’dir.) Mükellefin vergiye tabi geliri ne kadardır?
 
            a) 11.055         b) 9.855          c) 13.055         d) 11.855        e) 10.355
 
48-       Bayan (A) 2005 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş olup, ücretlerin         tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunmaktadır.
          
            Birinci işverenden alınan ücret- 30.000-YTL.
            İkinci işverenden alınan ücret-   11.000-YTL.
            Üçüncü işverenden alınan ücret- 6.000-YTL.
 
            Mükellefin beyana tabi geliri hangisidir?
 
            a) 47.000-YTL.           b) 17.000-YTL.          c) 2.000-YTL.             d) Hiçbiri
 
 
 
 
 
 
 
 
49-       GVK’nda yer alan hükümler çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru           değildir?
 
            Gelir Vergisi;
 
            a) Beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi            takip        eden 3 gün içinde,
            b) Diğer ücretlerde, hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında,
            c) Diğer ücretlerde, takvim yılı içinde işe başlanılması halinde, işe başlama tarihinden        itibaren bir ay içinde,
           d) Beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip      eden 7 gün içinde,
 
            Tarh edilir.
 
50-       Basit usule tabi ticaret erbabından, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge        düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler ne zamandan itibaren gerçek usulde  mükellefiyete geçirilir?
 
            a) Bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren.
            b) Ertesi takvim yılı başından itibaren
            c) Bu hususun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren
            d) Hiçbiri
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEVAP ANAHTARI
 
 
 
 1-C                                         26-A
 2-C                                         27-B
 3-A                                         28-C
 4-E                                         29-D
 5-B                                         30-C
 6-C                                         31-C
 7-B                                         32-D
 8-C                                         33-A
 9-D                                         34-D
10-D                                        35-D
11-D                                        36-D
12-B                                        37-B 
13-B                                        38-A
14-A                                        39-D
15-D                                        40-D
16-D                                        41-A
17-C                                        42-B
18-B                                        43-B
19-C                                        44-C
20-A                                        45-C
21-B                                        46-A (sayfa 107)
22-A                                        47-D (sayfa 114) 
23-B                                        48-A (16 nolu sirkü 5/örnek 1)
24-A                                        49-A
25-C                                        50-A
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reklam  
   
ONLİNE RADYO  
 
 
EKONOMİ-HABERLER/FİYATLAR  
 
*
 
İMKB-SENETLER  
  BR>

*

 
E-DEVLET/DEPREM  
 sitene ekle
*
 
Bugün 8 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=