.WWW.SPVZR.TR.GG
 
GELİR İDARESİ ÇALIŞANLARININ BİLGİ PAYLAŞIM YERİ
 
  ANA SAYFA
  GELİR UZMANLIĞI
  => MEVZUAT
  => KONULAR
  => 100 YENİ SORU
  => 2007 SORULAR
  => MUHASEBE UZM.SORULARI
  => SORULAR KARIŞIK
  => 6183 soruları
  => GV SORULARI
  => K.V. SORULARI
  => KDV-ÖTV SORULARI
  => SORU (F.A.)
  => 5018 SORU
  SPVZR ALBÜM
  FORUM SAYFASI
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  MUTFAK-SAĞLIK
  ANKET
  FAYDALI/DOST SİTELER
  OYUN
  GEREKEBİLİR
  TÜRKÇE-İNGİLİZCE
  SPVZR MSN BAĞLAN
  TAKVİM
  MEDYA-ŞİİR-YAZI
  TV-SİNEMA-DİZİ
  BİLGİ
  HABER
  SÜPER MP3 PLAYER
Göksal Birol BAYRAK
MUHASEBE UZM.SORULARI

 


1.  178 sayılı KHK’ye göre aşağıdakilerden hangisi defterdarın görev ve sorumluluğunda değildir?

 

A) İşlemlerin kanun hükümlerine göre yürütül-mesi

B) Kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması

C) İle ait merkez ve bağlı ilçeler maliye memur-larının sicillerinin tutulması

D) İle ait merkez ve bağlı ilçelerinin maliye memurlarının atamalarının yapılması

 

2.  178 sayılı KHK’ye göre aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının ana hizmet birimleri ara-sında yer almaz?

 

A) Muhasebat Genel Müdürlüğü

B) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

C) Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

D) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

 

3.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-nunu’na göre, harcama talimatlarında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

 

A) Hizmetin gerekçesi

B) Kullanılabilir ödeneği

C) Gerçekleştirme usulü

D) Gerçekleştirmeyle görevli üst yöneticilere ilişkin bilgiler

 

4.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-nunu’na göre, harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin hangi tür sorumluluğunu ortadan kaldırmaz?

 

A) İdari sorumluluk

B) Mali ve cezai sorumluluk

C) Mali sorumluluk

D) Cezai sorumluluk

 

5.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi bütçe dışı avans verilebilmesinin şartlarından değildir?

 

A) Sözleşmesinde belirtilmek

B) Teminat karşılığı olmak

C) Yüklenme tutarının yüzde otuzunu geç-memek

D) Bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini aşmamak

 

 

 

6.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasındaki ödenek aktarmaları nasıl yapılır?

 

A) Kanunla

B) Bakanlar Kurulu Kararıyla

C) Başbakanlık onayı ile

D) Maliye Bakanlığı onayı ile

 

7.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi bütçesini doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermez?

 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi

B) Cumhurbaşkanlığı

C) Sermaye Piyasası Kurulu

D) Sayıştay

 

8.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, kamu idareleri bütçe gelir ve gider tekliflerini ne zamana kadar Maliye Bakanlığına gönderirler?

 

A) Temmuz ayının on beşine

B) Temmuz ayının sonuna

C) Ağustos ayının on beşine

D) Ağustos ayının sonuna

 

9.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, hangi bütçenin gelir teklifi Maliye Bakanlığınca hazırlanır?

 

A) Genel yönetim bütçesinin

B) Merkezi yönetim bütçesinin

C) Özel bütçenin

D) Genel bütçenin

 

10.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun hangi belgeyi kabul etmesiyle başlar?

 

A) Stratejik plan

B) Orta vadeli mali plan

C) Orta vadeli program

D) Yıllık program

 

11.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, Devlet tüzel kişiliğine dahil idarelerin bütçelerine ne ad verilir?

 

A) Merkezi yönetim bütçesi

B) Genel bütçe

C) Özel bütçe

D) Genel yönetim bütçesi

 

12.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması konu-sunda kime karşı sorumludurlar?

 

A) Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi

B) Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi

C) Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi

D) Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

13.  5018 sayılı Kanun’un kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarele-rinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar.

B) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan kaynak-ların kullanımı ve kontrolü uluslararası anlaş-maların hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerine tabidir.

C) Özel bütçeli idareler, Kanunun sadece belli maddelerine tabidir.

D) Mahalli idare, belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri kapsar.

 

14.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, aşağıdaki idarelerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri kapsamında yer almaz?

 

A) Anayasa Mahkemesi

B) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

C) Adalet Bakanlığı

D) Yükseköğretim Kurulu

 

15.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, genel yönetim kapsamındaki idarelerin harcama sonrası dış denetimi hangi birim veya birimler tarafından yapılır?

 

A) Sayıştay

B) Maliye Bakanlığı

C) Sayıştay ve Maliye Bakanlığı

D) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu

 

16.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikleri derleyen birim/birimler hangisidir?

 

A) Türkiye İstatistik Kurumu - Maliye Bakanlığı

B) Maliye Bakanlığı - Devlet Planlama Teşkilatı

C) Maliye Bakanlığı

D) Türkiye İstatistik Kurumu

17.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, aşağıdaki belgelerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ile birlikte görüşülmez?

 

A) Dış denetim genel değerlendirme raporu

B) İdarelerin faaliyet raporları

C) Kesin hesap kanun tasarısı

D) Orta vadeli program

 

18.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-nunu’na göre, aşağıdaki idarelerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarele-rindendir?

 

A) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

B) Ankara Büyükşehir Belediyesi

C) Türkiye İş Kurumu

D) İzmir İl özel İdaresi

 

19.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-nunu’na göre 2003 yılına ait olup, ödenememiş tazminat farkı mahkeme kararı ile 2006 yılında ödenmek istenirse nereden ödenir?

 

A) Düyundan

B) Yedek ödenekten

C) 2006 yılı bütçesinden

D) İlama bağlı borçlar tertibinden

 

20.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, orta vadeli programla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

A) Orta vadeli program Bakanlar Kurulunca kabul edilir.

B) Orta vadeli programın temmuz ayı sonuna kadar kabul edilmesi gerekir.

C) Orta vadeli program makro politikaları da kapsar.

D) Orta vadeli program Devlet Planlama Teşki-latı Müsteşarlığınca hazırlanır.

 

21.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi üst yönetici değildir?

 

A) Kütahya Valisi

B) Elazığ Belediye Başkanı

C) Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı

D) Petrol İşleri Genel Müdürü

 

 

 

 

 

22.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, kamu gideri tanımı içerisine girmeyen husus aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) İç borca ilişkin ana para tutarları

B) Sosyal güvenlik katkı payları

C) Borçlanma genel giderleri

D) Borçlanma araçlarının ıskontolu satışından doğan farklar

 

23.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belir-tilen disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafın-dan verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre kaç gündür?

 

A) Kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün

B) Disiplin cezasının verildiği tarihten itibaren 15 gün

C) Disiplin cezasının verildiği tarihten itibaren   7 gün

D) Kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 7 gün

 

24.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre olumsuz sicil alan ve atamaya yetkili sicil amiri tarafından kendisine tebligat yapılan memur hangi süre içerisinde itiraz hakkına sahiptir?

 

A) 7 gün      B) 15 gün    C) 1 ay        D) 2 ay

 

25.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A) Devlet memurlarına vekalet görevi ve ikinci görev birlikte verilebilir.

B) Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.

C) Devlet memurlarının haftalık çalışma süresi genel olarak 50 saattir.

D) Kadrosu kaldırılmış olan memurların, kendi kurumların da veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanmaları mecburidir; atandıkları göreve başlamayanlar başka bir göreve atanırlar.

 

26.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olabilmenin genel şartlarından değildir?

 

A) 657 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak

B) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

C) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

D) 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabile-cek vücut hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak

 

27.  Dört yıl süreli iktisat fakültesi mezunu bir kişi,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda belirtilen hangi derece ve kademeden göreve başlar?

 

A) 8’inci derecenin 1’inci kademesinden

B) 9uncu derecenin 1inci kademesinden

C) 9’uncu derecenin 2’nci kademesinden

D) 9’uncu derecenin 3’üncü kademesinden

 

28.  Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Me-murları Kanunu’na göre memurlara verilmiş haklardan değildir?

 

A) Emeklilik                                      B) Sendika kurmak

C) Grev yapmak             D) İzin

 

29.  6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre, geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok kaç günü için yevmiye verilebilir?

 

A) 5             B) 7             C) 10           D) 15

 

30.  6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre, üç çocuğu, bakmakla yükümlü olduğu annesi bulunan ve eşi çalışmayan memur (A) sürekli görevle yurt içinde bir başka yerdeki göreve atanırsa, ödenecek yer değiştirme masrafının sabit unsuru ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A) Yurtiçi gündeliğinin 120 katı

B) Yurtiçi gündeliğinin 100 katı

C) Yurtiçi gündeliğinin 80 katı

D) Yurtiçi gündeliğinin 60 katı

 

31.  6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre, aşağıdaki-lerden hangisi harcırahın bir unsuru değildir?

 

A) Yol masrafı                B) Seyahat kartı

C) Gündelik                    D) Aile masrafı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memu-riyet mahalli dışında açılan kurs veya okul-lara gönderilenlere, Harcırah Kanunu’na göre geçici görev gündeliği verilmez.

B) Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralar-da ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçiren-lere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

C) Resmî bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez.

D) Harcırah Kanunu gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, me-mur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle Maliye bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur.

 

33.  6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Harcırah: Harcırah Kanunu’na göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder.

B) Yurtiçinde yapılan geçici görevlendirmelerde, ilk 90 gün için tam, sonraki 90 gün için

2/3 oranında gündelik ödenir.

C) Yurtdışında yapılan geçici görevlendirme-lerde ilk 180 gün için tam, müteakip günler için 1/2 oranında gündelik ödenir.

D) Harcırah ödemesi ve avansların mahsubu işlemlerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur.

 

34.  Aşağıdakilerden hangisi doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başka-ları adına ihalelere katılabilir?

 

A) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi

B) İhale yetkilisi kişilerin sermayesinin %8’ine sahip olduğu anonim şirketler

C) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamakla gö-revli olanlar

D) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsa-mına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar

 

 

 

 

35.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen hâllerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşa-malı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hâllerde fiyatı isteklilerle görüştüğü ihale usulü aşağıdakilerden han-gisidir?

 

A) Açık ihale usulü

B) Belli istekliler arasında ihale usulü

C) Pazarlık usulü

D) Doğrudan temin

 

36.  4734 sayılı Kanun hükümlerine göre, ihale komisyonu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen beş gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

B) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır.

C) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzen-lenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyele-rinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

D) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nite-likte personel bulunmaması hâlinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

 

37.  Aşağıdaki hâllerin hangisinde, ilan yapılmak-sızın ve teminat alınmaksızın ihtiyaçların doğru-dan temini usulüne başvurulamaz?

 

A) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması

B) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması

C) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olma-yan nitelikte olması

D) Özelliğinden dolayı stoklama imkânı bulun-mayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.  Pazarlık usulü ile ihalede, aşağıda belirtilen hâllerin hangisinde, ilan yapılması zorunlu değildir?

 

A) Açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması

B) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması

C) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi

D) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması

 

39.  Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlardan hangisi hakkında söz-leşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz?

 

A) İşin konusu

B) İşin teslim yeri

C) İşin yapılma yeri

D) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi

 

40.  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, yasaklama kararları, yasaklamayı gerek-tiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir?

 

A) 15           B) 30           C) 45           D) 60

 

41.  Yapı, tesis ve onarım giderlerinin ödenmesinde, aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz?

 

A) Taşınır İşlem Fişi

B) Taahhüt Dosyası

C) Fatura

D) Yapım İşleri Hakediş Raporu

 

42.  Kamu personeline yapılacak giyecek yardımı ödemelerinde, aşağıda sayılan belgelerden hangisi aranmaz?

 

A) Yetkili makamın onayı

B) İlgilinin dilekçesi

C) Çeşitli ödemeler bordrosu

D) Ödemenin miktarını gösteren yetkili makamın kararı

 

43.  Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödeme-lerde; harcama talimatı ve gereken hâllerde kredi izin yazısı, kanıtlayıcı belge olarak aşağı-daki belgelerden hangisine eklenir?

 

A) Onay Belgesi

B) Ödeme Emri Belgesi

C) Muhasebe İşlem Fişi

D) Mahsup Belgesi

 

44.  Vasilere yapılacak ödemelerde vasi, aşağıdaki belgelerden hangisine göre tespit edilir?

 

A) Mahkeme ilamı

B) Veraset ilamı

C) Vekâletname

D) Onaylı nüfus cüzdanı sureti

 

45.  Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetme-liği’ne göre ödeme belgesi aşağıda sayılanlar-dan hangisini ifade eder?

 

A) Saymanlık İşlem Fişi

B) Tahakkuk Müzekkeresi Verile Emri

C) Harcama Talimatı ile Onay Belgesi

D) Ödeme Emri Belgesi ile Muhasebe İşlem Fişi

 

46.  Sayıştay ilamları aşağıdaki kanunlardan hangi-sine göre tahsil edilir?

 

A) İcra ve İflas Kanunu

B) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

C) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

D) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

 

47.  Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay tarafından hazırlanır?

 

A) Bütçe çağrısı

B) Hazine genel hesabı

C) Bütçe hazırlama rehberi

D) Genel uygunluk bildirimi

 

48.  Aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilerden hangisi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutmaya mecbur değildir?

 

A) Sadece değer artış kazancı elde edenler

B) Ticaret ve sanat erbabı

C) İktisadi kamu müesseseleri

D) Çiftçiler

 

 

 

 

49.  Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi alacağını ortadan kaldıran hâllerden değildir?

 

A) Ödeme                      B) Zaman aşımı

C) Ölüm                         D) Terkin

 

50.  Damga Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdakiler-den hangisi damga vergisinin ödeme şekille-rinden değildir?

 

A) Makbuz karşılığı

B) Pul yapıştırılması

C) Basılı damga konulması

D) İstihkaktan kesinti yapılası

 

51.  Aşağıdakilerden hangisinin geliri ticari kazanç olarak vergilendirilir?

 

A) Serbest çalışan bir avukatın kazancı

B) Hastanede çalışan bir doktorun geliri

C) Kollektif ortaklıklarda ortakların, ortaklık kârından aldıkları pay

D) Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr payları

 

52.  Gelir Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca aşağı-dakilerden hangisi gelir vergisi mükellefidir?

 

A) Dernekler

B) Vakıflar

C) Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri

D) Serbest meslek erbabı

 

53.  Aşağıdakilerden hangisi kısmen haczedilebilen gelirlerdendir?

 

A) Aylıkların yarısı

B) İlama bağlı olmayan nafakaların üçte ikisi

C) Emeklilik aylıklarının üçte biri

D) Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası

 

54.  Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Kanun uyarınca alacaklı amme idarelerindendir?

 

A) İktisadi kamu kuruluşları

B) Belediyeler

C) Kooperatifler

D) Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

 

 

 

 

 

55.  Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu hükmü uyarınca matraha dahil olmayan unsurlardandır?

 

A) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere göre uygun miktardaki iskontolar

B) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri

C) Sigorta, komisyon ve benzeri gider karşı-lıkları

D) Vade farkı, fiyat farkı, faiz ve prim gibi çeşitli giderler

 

56.  (Z) Yapı Kooperatifinin genel kuruluna temsilci olarak katılacak personele ödenmek üzere muhasebe müdürlüğü veznesine yatırılan memur yolluğu için aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?

 

A) 100- Kasa h.

330- Alınan depozito ve teminatlar h.

 

B) 100- Kasa h.

320- Bütçe emanetleri h.

 

C) 100- Kasa h.

            800- Bütçe gelirleri h.

 

D) 100- Kasa h.

333- Emanetler h.

 

57.  140- Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlar için tahakkuk ettirilen faizler aşağıdaki kayıtlardan hangisiyle muhasebeleştirilir?

 

A) 140- Kişilerden alacaklar h.

800- Bütçe gelirleri h.

 

B) 120-Gelirlerden alacaklar h.

600- Gelirler h.

 

C) 140- Kişilerden alacaklar h.

600- Gelirler h.

 

D) 120- Gelirlerden alacaklar h.

100- Bütçe gelirleri h.

 

58.  Hazine malı olarak muhasebe birimine teslim edilen devlet tahvilleri aşağıdaki kayıtlardan hangisi ile muhasebeleştirilir?

 

A) 117- Menkul varlıklar h.

600- Gelirler h.

 

B) 117- Menkul varlıklar h.

800- Bütçe gelirleri h.

 

C) 404- Tahviller h.

600- Gelirler h.

 

D) 118- Diğer menkul kıymet ve varlıklar h.

600- Gelirler h.

59.  Ambarlarda bulunan değerli kâğıtların artan değer farkları hangi kayıtla muhasebeleştirilir?

 

A) 940- Değerli kâğıt ambarları h.

600- Gelirler h.

 

B) 940- Değerli kâğıt ambarları h.

800- Bütçe gelirleri h.

 

C) 940- Değerli kâğıt ambarları h.

945- Değerli kâğıt işlemleri h.

 

D) 120- Gelirlerden alacaklar h.

600- Gelirler h.

 

60.  Yetkili memurlara zimmetle verilecek en az ve en çok değerli kâğıt tutarı nasıl belirlenir?

 

A) Bütçe Kanunu’yla

B) Muhasebat Genel Müdürlüğünce

C) Maliye Bakanınca

D) Defterdarlarca

 

61.  Döviz hesabının değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur artışı aşağıdaki kayıtlardan hangisiyle muhasebeleştirilir?

 

A) Döviz hesabına borç, gelirler hesabına alacak

B) Döviz hesabına borç, sayım fazlaları hesa-bına alacak

C) Döviz hesabına borç, bütçe gelirleri hesabına alacak; gelir yansıtma hesabına borç, gelirler hesabına alacak

D) Döviz hesabına borç, döviz gönderme emir-leri hesabına alacak

 

62.  Genel bütçe kapsamındaki idarelerde görevli memurlar için yapılan vergi iadesi (özel gider indirimi) ödemeleri aşağıdaki hesaplardan hangisine borç kaydıyla yapılır?

 

A) Bütçe gelirleri h.

B) Bütçe giderleri h.

C) Ödenecek vergi ve fonlar h.

D) Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler h.

 

63.  Aşağıdaki pasif karakterli hesaplardan hangisi aktifi düzenleyici hesap değildir?

 

A) Döviz gönderme emirleri hesabı

B) Gider tahakkukları hesabı

C) Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı

D) Birikmiş amortismanlar hesabı

 

 

 

 

64.  Muhasebe Müdürlüğünce adli teminat olarak tahsil edilen tutar muhasebe kayıtlarında nasıl gösterilir?

 

A) Kasa hesabına borç, Emanetler hesabına alacak

B) Kasa hesabına borç, Alınan depozito ve teminatlar hesabına alacak

C) Teminat mektupları hesabına borç, Teminat mektupları emanetleri hesabına alacak

D) Kişilere ait menkul kıymetler hesabına borç, Kişilere ait menkul kıymet emanetleri hesabına alacak

 

65.  Meydana gelen yangın nedeniyle mal varlığının tamamını kaybeden mükellef (T)’nin 2004 yılında takibe alınmış olan vergi borcunun 2006 yılında terkin edilmesi hâlinde, 121- Gelirlerden Takipli Alacaklar hesabına karşılık çalışması gereken hesap aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 630- Giderler h.

B) 600- Gelirler h.

C) Bütçe gelirleri h.

D) 810- Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler h.

 

66.  Süresinde mahsup edilmeyen harcama yetkilisi mutemet avansları için aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?

 

A) 140- Kişilerden alacaklar h.

600- Gelirler h.

 

B) 830- Bütçe giderleri h.

160- İş avans ve kredileri h.

 

C) 140- Kişilerden alacaklar h.

160- İş avans ve krediler h.

 

D) 140- Kişilerden alacaklar h.

            161- Personel Avansları h.

 

67.  630- Giderler hesabının bakiyesi dönem sonunda hangi hesaba aktarılır?

 

A) Faaliyet sonuçları h.

B) Bütçe uygulama sonuçları h.

C) Dönem olumsuz faaliyet sonucu h.

D) Geçmiş yıllar olumsuz faali.sonuç. h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.  830- Bütçe giderleri hesabının borcunda yer alan tutarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A) Ödenekli giderler hesabının borcunda yer alan rakamdan daima küçüktür veya eşittir.

B) Ödenekli giderler hesabının borcunda yer alan rakamdan büyüktür veya eşittir.

C) Ödenekli giderler hesabının borcunda yer alan rakamdan her zaman büyüktür.

D) Ödenekli giderler hesabının borcunda yer alan rakamdan her zaman küçüktür.

 

69.  333- Emanetler h. (borç), 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri h. (alacak) kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

 

A) Emeklilik keseneklerinin, Emekli Sandığına gönderilmesi

B) İcra kesintisinin ilgili icra müdürlüğü hesa-bına gönderilmesi

C) Sosyal sigorta primlerinin ilgili hesaba gönderilmesi

D) Pansiyon %12’si olarak emanetler hesabına alınan tutarın Millî Eğitim Merkez Muhasebe Birimine gönderilmesi

 

70.  103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının alacak bakiyesi neyi gösterir?

 

A) Düzenlenen çek ve gönderme emri tutarını

B) Düzenlenen çek ve gön. emirlerinden bankaca ödenen tutarı

C) Hesap borç karakterli olduğundan alacak bakiyesi vermez.

D) Düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden henüz bankaca ödenmemiş olan tutarı

 

71.  Bağış olarak hazineye intikal eden bir taşıt için aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?

 

A) 254- Taşıtlar h.

500- Net değer h.

 

B) 254- Taşıtlar h.

600- Gelirler h.

 

C) 254- Taşıtlar h.

800- Bütçe gelirleri h.

805- Gelir yansıtma h.

600- Gelirler h.

 

D) 254- Taşıtlar h.

            800- Bütçe gelirleri h.

805- Gelir yansıtma h.

500- Net değer h.

 

 

 

 

72.  Hazineye ait bir arazinin taksitli olarak satılması durumunda satış bedeline karşılık teminat olarak alınan hazine bonosu için aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?

 

A) 305- Bonolar h. (borç),

     333-Emanetler h. (alacak)

 

B) 912- Kişilere ait menkul kıymetler h. (borç), 333-Emanetler h. (alacak)

 

C) 912 - Kişilere ait menkul kıymetler h. (borç), 913- Kişilere ait menkul kıymet emanetleri h. (alacak)

 

D) 330 - Alınan depozito ve teminatlar h. (borç), 305-Bonolar h. (alacak)

 

73.  (E) Muhasebe müdürlüğü veznesinden müfettiş (K)’ye yolluk ve diğer giderlere karşılık ödenen tutar muhasebe müdürlüğünce nasıl muhase-beleştirilir?

 

A) 160 - İş avans ve kredileri h.

100 - Kasa h.

 

B) 161 - Personel avansları h.

100 - Kasa h.

 

C) 511 - Muhasebe birim.arası işlem h.

100 - Kasa h.

 

D) 510 - Nakit hareketleri h.

              100 - Kasa h.

 

74.  (A) Mal müdürlüğünce pansiyon hesabından pansiyon mutemedine verilen ön ödeme için aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?

 

A) 510 - Nakit hareketleri h.

100 - Kasa h.

 

B) 332 - Okul pansiyonları h.

100 - Kasa h.

 

C) 511 - Muhasebe birim. arası işlem. h.

100 - Kasa h.

 

D) 162- Bütçe dışı avans ve krediler h.

100 - Kasa h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.  Bütçeye gider kaydıyla yapılan harcamalardan ödeneği bulunanlar için yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 905-Ödenekli giderler hesabına borç,

     903-Kullanılacak ödenekler hesabına alacak.

 

B) 903-Kullanılacak ödenekler hesabına borç, 904- Ödenekler hesabına alacak.

 

C) 904-Ödenekler hesabına borç,

     901-Bütçe ödenekleri hesabına alacak.

 

D) 901-Bütçe ödenekleri hesabına borç,

     905- Ödenekli giderler hesabına alacak.

 

76.  Kasa varlığından bankaya yatırılan tutarlar için aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?

 

A) 108- Diğer hazır değerler h.

              100- Kasa h.

102- Banka h.

              108- Diğer hazır değerler h.

 

B) 102-Banka h.

              100- Kasa h.

 

C) 510- Nakit hareketleri h.

              100- Kasa h

102- Banka h.

              510- Nakit hareketleri h.

 

D) 102- Banka h.

              108- Diğer hazır değerler h.

103-Verilen çekler ve gön.e

              100- Kasa h.

 

77.  Gemi mutemetlerine aylık ve diğer giderler için verilen avanslar aşağıdaki hesaplardan hangi-sine borç kaydıyla ödenir?

 

A) Bütçe dışı avans ve krediler h.

B) İş avans ve kredileri h.

C) Personel avansları h.

D) Bütçe giderleri h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.  Tahsildar (B) nin mükelleflerden tahsil etmiş olduğu normal tahakkuklu gelir vergisi tutar-larını zimmetine geçirmesi hâlinde yapılacak olan kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 140-Kişilerden alacaklar h.

600-Gelirler h.

 

B) 140- Kişilerden alacaklar h.

800-Bütçe gelirleri h.

805-Gelir yansıtma h.

120-Gelirlerden alacaklar h.

 

C) 120-Gelirlerden alacaklar h.

600-Gelirler h.

 

D) 120-Gelirlerden alacaklar h.

800-Bütçe gelirleri h.

 

79.  Aşağıdaki işlemlerin hangisinde 108- Diğer Hazır Değerler hesabına alacak kaydı yapılır?

 

A) Kasa ihtiyacı için veznedar tarafından bankadan tahsil edilen çek tutarları kasa varlığına dahil edildiğinde

B) Dolaşımdan çekilmesi nedeniyle Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine madeni para geldiğinde

C) Bankadaki döviz tevdiat hesabına yatırılmak üzere döviz gönderildiğinde

D) Kasa varlığından bankaya yatırılmak üzere para gönderildiğinde

 

80.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki fark öz kaynak olarak tanımlanır.

B) Faaliyet dönemi, Bakanlıkça aksi kararlaştırıl-mamış ise mali yıl ile mahsup döneminin toplamından oluşan dönemi ifade eder.

C) Gider, ilk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında öz kay-nakta azalışa neden olan işlemdir.

D) Nakit esası, giderlerin nakden veya mahsu-ben ödendiğinde, gelirlerin ise nakden veya mahsuben tahsil edildiğinde muhasebeleş-tirilmesini ifade eder.

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 


1.  D

2.  B

3.  D

4.  A

5.  D

6.  A

7.  B

8.  B

9.  D

10.  C

11.  B

12.  A

13.  C

14.  D

15.  A

16.  C

17.  D

18.  A

19.  C

20.  B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  C

22.  A

23.  D

24.  C

25.  B

 

26.  D

27.  B

28.  C

29.  B

30.  D

31.  B

32.  A

33.  C

34.  B

35.  C

36.  A

37.  C

38.  D

39.  A

40.  C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.  A

42.  B

43.  C

44.  A

45.  D

46.  A

47.  D

48.  A

49.  C

50.  B

51.  C

52.  D

53.  C

54.  B

55.  A

56.  D

57.  C

58.  D

59.  C

60.  D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.  A

62.  D

63.  B

64.  B

65.  A

66.  C

67.  A

68.  B

69.  B

70.  D

71.  C

72.  C

73.  C

74.  D

75.  A

76.  A

77.  B

78.  B

79.  A

80.  B

 

 

 
 

 
Reklam  
   
ONLİNE RADYO  
 
 
EKONOMİ-HABERLER/FİYATLAR  
 
*
 
İMKB-SENETLER  
  BR>

*

 
E-DEVLET/DEPREM  
 sitene ekle
*
 
Bugün 7 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=