.WWW.SPVZR.TR.GG
 
GELİR İDARESİ ÇALIŞANLARININ BİLGİ PAYLAŞIM YERİ
 
  ANA SAYFA
  GELİR UZMANLIĞI
  => MEVZUAT
  => KONULAR
  => 100 YENİ SORU
  => 2007 SORULAR
  => MUHASEBE UZM.SORULARI
  => SORULAR KARIŞIK
  => 6183 soruları
  => GV SORULARI
  => K.V. SORULARI
  => KDV-ÖTV SORULARI
  => SORU (F.A.)
  => 5018 SORU
  SPVZR ALBÜM
  FORUM SAYFASI
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  MUTFAK-SAĞLIK
  ANKET
  FAYDALI/DOST SİTELER
  OYUN
  GEREKEBİLİR
  TÜRKÇE-İNGİLİZCE
  SPVZR MSN BAĞLAN
  TAKVİM
  MEDYA-ŞİİR-YAZI
  TV-SİNEMA-DİZİ
  BİLGİ
  HABER
  SÜPER MP3 PLAYER
Göksal Birol BAYRAK
100 YENİ SORU

100 YENİ SORU KDZ.EREĞLİ V.D.

SORULAR                                                                                                                         

1-            Aşağıdakilerden hangisi V.U.Kanunu kapsamına girmez.                                                                                                        

                a-Mahkeme Harcı                                                                                                             

                b-Gecikme Faizi                                                                                                 

                c-Trafik para cezası                                                                                                          

                d-Katma Deger Vergisi                                                                                                    

2-            Mirascıların sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.                                                                                                          

                a-Mirascılardan herbiri ölenin vergi borçlarının tamamından sorumludur.                                                                                                            

                b-Mirascılardan herbiri ölenin vergi borçlarından Kendisine miras kalan tutar kadarından sorumludur.                                                         

                c-Mirascılardan herbiri ölenin vergi borçlarından Miras hisseleri nispetinde sorumludur.                                                                                                d-Mirascılardan herbiri ölenin vergi borçlarından Miras hisselerinin % 50'sine kadar sorumludur.                                                                                 

3-            Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.                                                                                                    

                a-18 yaşından küçükler vergi mükellefi olamaz.                                                                                                          

                b-Muhasebecisinin ölümü mükellef için mücbir sebeptir.                                                                                                        

                c-süre gün olarak belli edilmiş ise, verildiği günden başlar.                                                                                                     

                d-Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde,ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin                                                                                  

                yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine 3 ay eklenir.

4-            Vergi alacağının tayini aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır.

                a-Vergiyi doğuran olay; tebliğ-tarh-tahakkuk-tahsil

                b-Vergiyi doğuran olay; tarh-tahakkuk-tebliğ-tahsil

                c-Vergiyi doğuran olay; tarh-tebliğ-tahakkuk-tahsil

                d-Vergiyi doğuran olay; tebliğ-tahakkuk-tarh-tahsil

5-            Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

                a-ilgili kabul etmesede dairede tebliğ yapılır.

                b-15 yaşındaki bir kimseye tebliğ yapılabilir.

                c-tahakkuk fişi mutlaka tebliğ edilmelidir.

                d-ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış,nede adresini bildirmiş

                olanlara 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır.

6-            Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

                a-memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını mucip haller dolayısıyla beyan üzerine tarh

                olunan vergiler Beyanname verme süresi içinde ödenir.

                b-gecikme faizi oranı; gecikme zammı oranından ayrı olarak tespit edilir.

                c-gecikme faizi hesaplanırken ay kesirleri dikkate alınmaz.

                d-memleketi terk edenlerin, ölenlerin veya benzeri haller dolayısı ile mükellefiyeti kalkanların ikma-

                len,Resen veya idarece tarh olunan vergileri tahakkuk tarihinden başlayarak 1 ay içinde ödenir.

7-            Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağını ortadan kaldırmaz.

                a-Zamanaşımı

                b-Terkin

                c-Tahakkuktan vazgeçme

                d-dava açma

8-            Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

                a-idarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re'sen düzeltilir.

                b-Düzeltmede zamanaşımı olmaz her zaman düzeltme yapılabilir.

                c-mükellefin dava açma süresi geçtikten sonra herhangi bir yere müracaat hakkı yoktur.

                d-Verginin A şahsından alınması gerekirken B şahsından aranılması Vergilendirme hatası değildir.

9-            Aşağıdaki ifadelerdan hangisi yanlıştır.

                a-Yoklama herzaman yapılabilir.

                b-Yoklamanın nezaman yapılacağı önceden ilgiliye bildirilir.

                c-Vergi İncelemesinin nezaman yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburi değildir.

                d-Vergi incelemeleri esas itibariyle incelemeye tabi olanın işyerinde yapılır.

               

               

               

10-          Aşağıdaki ifadelerdan hangisi doğrudur.

                a-Bilgi istenmek üzere ilgililer Vergi Dairesine zorla getirilemez.

                b-Basit usulde vergilendirilen mükellefin işe başlamayı bildirme zorunluluğu yoktur.

                c-Zirai faaliyetler ile uğraşanlarda işe başlamayı bildirmek zorundadırlar.

                d-Mesleki teşekküle kayıt olmak serbest meslek erbabı için işe başlamanın belirtilerinden biri değildir.

11-          Gerçek kişilerde işe başlamayı aşağıdakilerden hangisi bildirmez.

                a-mükellefin kendisi

                b-1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış Avukatlar

                c-3568 Sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları

                d-Mesleki odalar.

12-          Aşağıdaki ifadelerdan hangisi yanlıştır.

                a-İşe başlama bildirmeleri;işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılır.

                b-işi bırakma ve değişiklik bildirmeleri;bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde

                yapılır.

                c-iş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi ; işi bırakma ve gittiği yerde işe başlama

                sayılır.

                d-ölüm işi bırakma hükmündedir.

13-          Aşağıdakilerden hangisi Bilanço esasına göre tutulacak defterlerden biri değildir.

                a-yevmiye defteri

                b-kasa defteri

                c-defteri kebir

                d-envanter defteri

14-          Tasdik zamanı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

                a-Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda.

                b-Hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler; defterin kullanılacağı hesap döneminden

                önce gelen son ayda;

                c-Yeni işe başlayanlar işe başlamadan önce.

                d-Sınıf değiştirenler sınıf değiştirdikten sonra 10 gün içinde tasdik etme zorundadırlar.

15-          Aşağıdaki faturalardan hangisi gelir veya gideri tevsik edici belge değildir.

                a-Gider pusulası

                b-Serbest meslek makbuzu

                c-tahsil fişi

                d-Müstahsil makbuzu

16-          Aşağıdakilerden hangisi değerleme ölçüsü değildir.

                a-Tasarruf değeri

                b-Mukayyet değeri

                c-Muhasebe değeri

                d-İtibari değer

17-          İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller

                a-Tasarruf değeri ile ;

                b-Maliyet bedelleri ile;

                c-Mukayyet değerleri ile;

                d-Emsal Bedeli ile ;

                değerlenir.

18-          Kıymeti düşen mallar

                a-Maliyet bedelleri ile

                b-Tasarruf değeri ile

                c-Mukayyet değeri ile

                d-Emsal Bedeli ile ;

                değerlenir.

19-          Aşağıdakilerden hangisi amortisman ayırma usullerinden değildir.

                a-Normal Amortisman

                b-Azalan Bakiyer usulüyle Amortisman

                c-Artan oranlı Amortisman

                d-Fevkalade Amortisman

20-          Vergi Kanunlarının Şekle ve Usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesi karşılığında kesilecek

                ceza aşağıdakilerden hangisidir.

                a-Vergi Ziyaı cezası

                b-Usulsüzlük cezası

                c-Özel Usulsüzlük cezası

                d-Ağır Kusur cezası

21-          Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

                a-ölüm halinde Vergi cezası düşer.

                b-Yanılma halinde ceza kesilmez.

                c-Vergi Cezaları : Cezaya karşı dava açılmamış ise dava açma süresinin bittiği tarihten itibaren

                1 ay içerisinde ödenir.

                d-Vergi Ziyaı cezası zamanaşımına uğramaz.

22-          Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

                a-Vergi Daireleri Maliye Bakanlığının muvafakatını almadan vergi mahkemelerinin kararları aleyhine

                danıştay'da temyiz davası açamazlar.

                b-İl Özel idareleri Valinin muvafakatını almadan vergi mahkemelerinin kararları aleyhine danıştay'da

                 temyiz davası açamazlar.

                c-Belediyeler Valinin muvafakatını almadan vergi mahkemelerinin kararları aleyhine danıştay'da

                temyiz davası açamazlar.

                d-Vergi Daireleri Maliye Bakanlığının muvafakatını almadan vergi mahkemelerinin kararları aleyhine

                danıştay'da temyiz davası açarlar.

23-          Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

                a-Usulsüzlük cezaları Tarhiyat sonrası Uzlaşma kapsamına girer.

                b-Özel Usulsüzlük cezaları Tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına girmez.

                c-Üç kat kesilen Vergi Ziyaı Cezası Tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına girer.

                d-Uzlaşma kararları kesin değildir.

24-          Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

                a-Uzlaşma sağlanamadığı takdirde mükellefin dava açma hakkı vardır.

                b-Tarhiyat öncesi uzlaşma sağlanamaz ise tarhiyat sonrası uzlaşma talep edilebilir.

                c-Uzlaşma ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde talep edilir.

                d-Vergi Ziyaı cezalarının tamamı Tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına girer.

25-          Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

                a-Mükellef uzlaşma tutanağı imzalanıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanla 376.mad-

                deye göre indirim talep edebilir.

                b-376.madde hükümleri uygulanan Vergi ve cezalar için uzlaşma talep edilmez.

                c-Uzlaşmanın vaki olmadığı hallerde mükellef veya ceza muhatabı genel hükümler dairesinde dava

                açabilir.

                d-Özel Usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına girmez.

26-          Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

                a-İkametgahı türkiyede bulunan Türkiyede yerleşmiş sayılır.

                b-30 Ekim 2006-30 Mart 2007 tarihleri arasında Türkiyede devamlı bulunan kimse Türkiyede yerleşmiş

                sayılır.

                c-8 ay süreyle Türkiyede tutuklu bulunan kimse türkiyede yerleşmiş sayılmaz.

                d-Belli ve geçici görev veya iş için türkiyeye gelen iş,ilim ve fen adamları ve durumları bunlara benzeyen

                diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya seyahat maksadıyla gelenler yerleşmiş sayılmaz.

               

               

27-          Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden dolayı elde edilen G.M.S.İ ile ilgili istisna hakkında aşağı-

                daki ifadelerden hangisi yanlıştır.

                a-Belirlenen istisna tutarı üzerinde hasılat elde edipte  beyan edilmemesi halinde bu istisnadan fayda-

                lanılamaz.

                b-Belirlenen istisna tutarı üzerinde hasılat elde edipte  eksik beyan edilmesi halinde istisnadan fayda-

                lanılamaz.

                c-bir kimse 4 meskeninden elde ettiği G.M.S.İ için;belirlenen istisnanın 4 katı kadar faydalanır.

                d-Ticari Zirai ve Mesleki kazançları yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olanlar bu istisnadan

                faydalanamazlar

28-Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi Ticari Kazançtır. 

                a-Arıcılık faaliyetinde elde edilen kazançlar.

                b-Gayrimenkullerin alım satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar

                c-Gümrük komisyoncularının bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar.

                d-hiçbiri

29-          Ticari kazancın tespitinde aşağıdaki giderlerden hangisi indirim konusu yapılamaz.

                a-Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri.

                b-Her ne şekilde olursa olsun zarar ziyan ve tazminatlar

                c-V.U.Kanunu hükümlerine göre ayrılan Amortismanlar.

                d-İşlletme ile ilgili olmak şartıyla bina ve arazi vergileri gibi ayni vergiler.

30-          Zirai faaliyetin Gelir Vergisi karşısındaki durumu ve Vergilendirme şekli aşağıdaki ifadelerden hangisinde

                doğru olarak açıklanmıştır.

                a-Zirai faaliyette muafiyet yok esas itibariyle tevkif suretiyle Vergilendirme vardır.

                b-Küçük çiftçiler gelir vergisinden muaf olup,muaf olmayanlar ise gerçek usulde vergilendirilir.

                c-muafiyet yok gerçek usul ve götürü usul olmak üzere iki şekilde vergilendirme vardır.

                d-muafiyet yok tüm çiftçiler gerçek usulde vergilendirilir.

31-          Zirai kazancın tespiti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

                a-Çiftçiler diledikleri takdirde işletme hesabı yerine bilanço esasına tabi tutulmalarını isteyebilirler.Ancak

                bu usulü seçenler 2 yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

                b-Çiftçiler diledikleri takdirde işletme hesabı yerine bilanço esasına tabi tutulmalarını isteyebilirler.Ancak

                bu usulü seçenler 3 yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

                c-Çiftçilerin bilanço esasını seçme hakları yoktur.

                d-Zirai kazancın tespitinde bilanço esası uygulanmamaktadır.

32-          Aşağıdaki ödemelerin hangisi ücrettir.

                a-spor hakemlerine ödenen paralar

                b-yarışma jürilerine ödenen paralar

                c-Bilirkişiye ödenen paralar

                d-hepsi

33-          Aşağıda sayılan Serbest meslek erbabından hangisinin kazancı gelir vergisinden muaf değildir.

                a-köyde faaliyet gösteren doktor.

                b-köyde faaliyet gösteren arzuhalci.

                c-Büyükşehir belediyesi olan bir ilde işyeri bulunan ancak bunun dışında Serbest meslek faaliyetinde

                bulunduğuna dair herhangi bir belirti bulunmayan ebe

                d-dört bin nüfuslu ilçede faaliyette bulunan Sağlık Memuru

34-          Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıdaki giderlerden hangisi indirim konusu yapılamaz.

                a-Alınan Mesleki yayınlar için ödenen bedeller

                b-Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun,ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar.

                c-her türlü para cezaları

                d-kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri.

               

               

               

               

               

35-          Aşağıda sayılanlardan hangisi G.M.S.İradı değildir.

                a-Kazancı Bilanço esasına göre tespit edilen birinin işletmeye dahil olmayan binasından elde ettiği

                mesken kira geliri

                b-Nakliyecilikte kullandığı aracını kiraya veren kimsenin bu kiralamadan elde ettiği kira geliri.

                c-Devlet memuru olarak görev yapan birinin özel otomobilini kiraya vermesinden dolayı elde ettiği kira

                geliri

                d-Voli mahalli ve dalyanların kiralanması karşılığında elde edilen kira geliri.

36-          Aşağıda sayılan hallerden hangisi için emsal kira bedeli hesaplanır.

                a-Bir kimsenin torununun ikametine bıraktığı mesken için

                b-Belediyeye ait işyeri için

                c-Hazineye ait gayrimenkulün kiralanması

                d-bir kimsenin kayınvalidesinin ikametine bıraktığı mesken için

37-          Aşağıdakilerden hangisi Menkul Sermaye İradıdır.

                a-Mevduat faizi

                b-Adi Komandit Şirketlerde Komanditelerin Kar payları

                c-Kooperatif hissesinin satışından elde edilen gelir

                d-Her nevi alacak faizleri

38-          Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi beyanname çeşidi değildir.

                a-Yıllık

                b-Muhtasar

                c-Münferit

                d-Özel

39-          Takvim yılı içinde işe başlayan ücretlinin gelir vergisinin tarh süresine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangi-

                si doğrudur.

                a-işe başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde

                b-işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde

                c-İşe başlama takvim yılının birinci yarısında ise temmuz ayı içinde,işe başlama yılın ikinci yarısında ise

                takip eden yılın ocak ayında

                d-hiçbiri

40-          Aşağıdakilerden hangisi Geçici Vergi Beyannamesi vermez.

                a-Avukat

                b-Noterlik faaliyeti yapanlar

                c-Nakliyeci

                d-İnşaat Mühendisi

41-          Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

                a-Tüketim Kooperatifleri Kurumlar Vergisinden muaf tutulmamışlardır.

                b-Devir alınan kurum zararları hiçbir şekilde indirim konusu yapılamaz.

                c-Kurumlar; İşletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yö-

                nelik Araştırma ve Geliştirme harcama tutarının % 40 oranında hesaplanacak Ar-Ge inidirimi yaparlar.

                d-Kurumlar ; Kuruluş ve Örgütlenme giderlerini kurum kazancının tespitinde gider olarak düşebilirler.

42-          Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Mükellefidir.

                a-Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma derneği

                b-X Belediyesi tanzim satış mağazası

                c-Büyük şehir belediyesi

                d-Kimsesiz çocukları koruma vakfı

43-          Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesinin veriliş zamanına ilişkin aşağıdaki ifadeler-

                den hangisi doğrudur.

                a-Tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde verilir.

                b-Tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 1 ay içinde verilir.

                c-Tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.

                d-Tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 4 ay içinde verilir.

               

               

               

44-          24.04.2004 tarihinde tasfiyeye giren ve 30.06.2006 tarihinde tasfiyesi sonuçlanan kurumun tasfiye

                dönemleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

                a-24.04.2004-31.12.2004

                   01.01.2005-31.12.2005

                   01.01.2006-30.06.2006

                b-24.04.2004-23.04.2005

                   24.04.2005-23.04.2006

                   24.04.2006-30.06.2006

                c-24.04.2004-30.06.2006

                d-24.04.2004-23.04.2005

                   04.04.2005-30.06.2006

               

45-          Aşağıdakilerden hangisi K.D.V.'nin mükellefi değildir?

                a- İthalatta mal ve hizmet ithal edenler

                b- PTT İşletme Genel Müdürlüğü

                c- Kendilerine mal teslimi ve hizmet ifası yapılanlar

                d- Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğü

               

46-          Aşağıdakilerden hangisi K.D.V.'yi doğuran bir olaydır?

                a- Mal tesliminden önce bedelin ödenmesi

                b- Komisyoncular vasıtasıyle yapılan satışlarda, malların komisyoncuya taslimi

                c- Su,elektrik, gaz ve benzeri enerji dağıtımlarını kullanmaya başlamak

                d- Malın alıcı adına gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması

               

47-          Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemlerin hangisinde  K.D.V.'si hesaplanır.

                a- Külçe altın teslimleri

                b-Hisse senedi ve tahvil teslimleri

                c- Basın,yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne verilen haber hizmetleri

                d- Gümrük depolarında yapılan satışlar

               

48-          Aşağıdakilerden hangisi K.D.V. İstisnasından vazgeçebilir?

                a- Basit Usulde vergilendirilen ticari kazanç sahiplerinin teslim ve hizmetleri

                b- Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları taslim ve hizmetler

                c- Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler

                d- Kdz. Ereğli Belediyesinin aşevi hizmetleri

               

49-          Aşağıdakilerden hangisi K.D.V. Matrahına dahil değildir?

                a- Ö.T.V.

                b- Sigorta bedeli

                c- Fiyat farkı

                d- Hesaplanan KDV

               

50-          Aşağıdakilerden hangisi özel matrah şekline tabi değildir?                                       

                a- Belediye otobüs bileti                                  

                b- Milli Piyango bileti                                       

                c-Telefon Kontörü                                            

                d-Şeker                                 

                                                              

51-          Aşağıdakilerden hangisi %8 K.D.V. Oranına tabi değildir?                                       

                a- Kepekli ekmek                                

                b- Ayakkabı                                        

                c- Süt                                    

                d- Yufka                               

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

52-          Aşağıdakilerden hangisinin K.D.V.'si hesaplanan K.D.V.'den indirilmez?                                             

                a- Kanunen kabul edilmeyen giderlere ait K.D.V.

                b- İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen K.D.V.

                c- Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri

                vesikalarda gösterilen ancak ödenmeyen K.D.V.

                d- Deprem nedeniyle zayi olan mallara ait K.D.V.

               

53-          Aşağıdaki belgelerden hangisi K.D.V. İndiriminde kullanılabilir?

                a- Sevk irsaliyesi

                b- Taşıma irsaliyesi

                c- Adisyon fişi

                d- Yolcu bileti

               

54-          Aşağıdakilerden hangisi K.D.V. Tevkifatı yapmaya yetkili değildir?

                a- Bankalar

                b- Genel bütçeye dahil daireler

                c- Döner sermayeli kuruluşlar

                d- Vakıf üniversiteleri

               

55-          Aşağıda belirtilen işlemlerden hangisi K.D.V. Kanununa göre teslim sayılan hallerden değildir?

                a- Mülkiyeti muhafaza kaydı ile yapılan satışlarda zilyetliğin devri

                b- Vergiye tabi malların üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa

                olsun kullanılması

                c- Vergiye tabi malların işletme personeline bayram ikramiyesi olarak verilmesi

                d- Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin işletmede kullanılmak üzere imal ve inşa edilmesi halinde

                V.U.K. Hükümlerine göre bu kıymetlerin  aktife alınması

               

56-          Aşağıda sayılanlardan hangisi 6183 sayılı AATUHK hükümlerine tabi değildir.

                a-Vergi Ziyaı Cezası

                b-İdari para cezası

                c-Devlete ait kira geliri

                d-Ecrimisil geliri

               

57-          Aşağıdakilerden hangisi Amme alacağının korunma hükümlerinden biri değildir.

                a-Mal bildirimi

                b-Teminat isteme

                c-İhtiyati Haciz

                d-İhtiyati tahakkuk

58-          X Limited Şirketinin 100.000,00 -ytl. Vergi borcu tahsil imkansızlığı nedeniyle Şirketten tahsil edilemez

                ise Şirket Müdürünün Sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.(Müdür ayrıca

                Şirketin %25 hisseli ortağı ve ödemiş olduğu sermaye 10.000,00-ytl.)

                a-25.000,00-ytl.borçtan sorumlu

                b-100.000,00-ytl. Borçtan sorumlu

                c-10.000,00-ytl. Borçtan sorumlu

                d-Sorumluluğu yoktur.

59-          6183 Sayılı AATUHK'nun 48.maddesine göre aşağıda sayılan vergilerden hangisi tecil kapsamında

                değildir.

                a-Motorlu taşıtlar vergisi

                b-Yıllık Gelir Vergisi

                c-Kurumlar Vergisi

                d-Gecikme zammı

               

               

               

               

               

60-          Aşağıda sayılan hallerden hangisinin mevcudiyeti halinde Gecikme zammı hesaplanmaz.

                a-İflas

                b-Tecil

                c-Teminat gösterilmesi

                d-Aciz hali

               

61-          Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

                a-Ödeme emrine;ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilebilir.

                b-Mal bildiriminde malı olmadığını gösteren veyahut borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu

                sonradan edindiği malları ve gelirlerindeki artmaları;edinme tarihinden başlayarak 15 gün içinde tahsil

                dairesine bildirmeye mecburdur.

                c-Süresinde mal bildiriminde bulunmayanlar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere

                hapisle tazyik olunur.

                d-Ödeme emrine itirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan,hakkındaki itirazın

                reddolunduğu miktardaki amme alacağı % 15 zamla tahsil edilir.

62-          Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

                a-SSK emeklisinin maaşı haczedilemez.

                b-Haczedilen menkul mallara haczi yapan memur tarafından değer biçilir.

                c-Satışa çıkarılacak gayrimenkulle Vergi Dairesi Müdürü tarafından rayiç değer biçilir.

                d-Artırmalara iştirak edeceklerden Garimenkule biçilmiş değerin % 7,5'u nispetinde 10'uncu maddenin

                1 ila 4 'üncü bentlerinde yazılı teminat alınır.

63-          6183 Sayılı AATUHK  gereği Alacaklı tahsil dairesi Gayrimenkul satışını,artırma tarihinden itibaren en

                az kaç gün önceden başlamak şartıyla ilan eder.

                a-15 gün

                b-7 gün

                c-20 gün

                d-30 gün

64-          6183 Sayılı AATUHK gereği aşağıdaki hallerin hangisinin mevcudiyetinde zamanaşımı kesilmez.

                a-ödeme

                b-tecil başvurusu

                c-ödeme emri tebliği

                d-Amme alacağının teminata bağlanması

65-          Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurunun ödev ve Sorumluluklarından biri değildir.

                a-Tarafsızlık ve devlete bağlılık.

                b-Güvenlik

                c-Mal bildirimi

                d-Davranış ve işbirliği

66-          Aşağıdakilerden hangisi devlet memurunun genel haklarından biri değildir.

                a-Kişilerin uğradıkları zararlar

                b-Çekilme

                c-Kovuşturma ve yargılama

                d-isnat ve iftiralara karşı koruma

67-          Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ısbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın

                yasal süresi içerisinde işe başlamayanlar hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır.

                a-10 günlük ek süre verilir.

                b-aylık verilmemek şartı ile 10 günlük ek süre verilir.

                c-atamaları iptal edilir.

                d-2 aylık ek süre verilir.

               

               

               

               

               

               

68-          Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

                a-Memurlar; görevlerinden dolayı işledikleri suçlardan dolayı özel yargılama usulüne tabidirler.

                b-Mazeretsiz ve Kurumlarınca kabul edilen mazereti olmadan kesintisiz 10 gün süreyle görevine gelme-

                yen memur görevinden çekilme isteğinde bulunmuş sayılır.

                c-memuriyetten çekilmiş sayılan memur 1 yıl geçmeden Devlet Memurluğuna alınamazlar.

                d-Devir ve teslim yükümlülüğü bulunan devlet memurlarından , devir ve teslim yükümlülğünü yerine

                getirmeden ayrılanlar bir daha devlet memurluğuna alınamazlar.

69-          Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

                a-Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun

                12.maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet Memurluklarına atanabilirler.

                b-Her ne şekilde olursa olsun 6 aydan fazla hapis cezası almış olanlar devlet memurluğuna giremezler.

                c-Adaylık süresi içerisinde başarısız olmaları nedeniyle ilişkisi kesilen aday devlet memurları bir daha

                devlet memurluğuna giremezler.

                d-Adaylık süresi içinde başarısız olanların sicil amiri tarafından ilişkileri kesilir.

70-          Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

                a-Zorunlu hallerde yıllık izin sürelerine gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

                b-Erkek memura karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine 5 gün izin verilir.

                c-Kadın memura doğum yapmasından önce 8 hafta, doğum yapma tarihinden itibaren 8 hafta müddetle

                izin verilir.

                d-Hizmeti sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık

                izni verilir.

71-          Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

                a-Sicil raporlarında yetersizlikleri yazılan ve bu nedenle Kusur ve noksanlıklarının giderilmesi hususunda

                Atamaya yetkili sicil amiri tarafından uyarılan devlet memurları; bu hususun kendilerine tebliğ tarihinden

                itibaren en çok 1 ay içinde aynı amirlere itiraz edebilirler.

                b-İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine atanırlar buradada

                olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. Emekli sandığı Kanununun

                emeklilikle ilgili hükümleri uygulanır.

                c-Aylıktan Kesme : Memurun 1/30 -1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

                d-Kademe ilerlemesinin durdurulması; fiilin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede

                ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.

72-          Uyarma,Kınama,Aylıktan Kesme ve Kademe İlerlemesinin durdurulması cezalarında ne kadar süre

                içerisinde  disiplin Soruşturmasına başlanmaması halinde ceza verme yetkisi Zamanaşımına uğrar

                a-Cezayı gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay

                içinde .

                b-Cezayı gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün

                içinde .

                c-Cezayı gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay

                içinde .

                d-Cezayı gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay

                içinde .

73-          Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre;

                Kararın ilgiliye tebliğinden itibaren ne kadardır.

                a-10 gündür.

                b-30 gündür.

                c-7 gündür.

                d-5 gündür.

74-          Görevden uzaklaştırılan devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen ne kadar süre içe-

                risinde soruşturmaya başlanması şarttır.

                a-7 iş günü

                b-10 iş günü

                c-15 işgünü

                d-20 işgünü

75-          Aşağıda sayılan intikallerden hangisi Veraset ve intikal Vergisi kapsamına girer.

                a-Türkiyede bulunan bir malın yabancı uyruklu bir şahsa ivazsız bir tarzda intikali.

                b-T.C Vatandaşının yurt dışında bulunan malının yabancı uyruklu bir şahsa ivazsız suretle intikali.

                c-Yabancı uyruklu bir şahsa ait yabancı ülkedeki bir malın yabancı uyruklu bir şahsa ivazsız suretle

                intikali.

                d-Hiçbiri

76-          Ölüm yabancı bir memlekette vukubulmuş ise mükelleflerin türkiyede bulunmaları halinde Verasit ve İn-

                tikal Vergisi Beyannamesi hangi sürede verilmelidir.

                a-Ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde.

                b-Ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde.

                c-Ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde.

                d-Ölüm tarihini takip eden 2 ay içinde.

77-          Aşağıda sayılanlardan hangisi Yargı Kararlarına karşı başvuru yollarından biri değildir.

                a-itiraz

                b-Temyiz

                c-Karar düzeltmesi

                d-Kararın yenilenmesi

78-          Aşağıdaki kurumlardan hangisi Harcırah kanununa  tabii değildir.

                a- Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı

                b-Ortadoğu Üniversitesi

                c-T.C. Ziraat Bankası

                d-.....Büyük Şehir Belediyesi

79-          Harcırahın unsurları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

                a-Yol masrafı-Yevmiye-Bagaj-Yer değiştirme masrafı

                b-Yol masrafı-Aile masrafı-bagaj-yer değiştirme masrafı

                c-Yol masrafı-yevmiye-aile masrafı-yer değiştirme masrafı

                d-Yol masrafı-bagaj-yevmiye- aile masrafı

80-          Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı Ana hizmet birimlerinden biri değildir.

                a-Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı

                b-Uygulama ve Vergi Yönetimi Daire Başkanlığı

                c-Gelirler Kontrolörlüğü Daire Başkanlığı                                                     

                d-Hukuk Müşavirliği                                                        

81-          Satış İadeleri Hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.                                                       

                a-Satış İadeleri ; Dönem karının hesabında, sayılan malın maliyetine eklenir.                                                       

                b-Satış İadeleri  Dönem karının hesabında; Brüt satışlardan düşülür.                                                    

                c-Satış İadeleri ; Dönem karının hesabında, herhangi bir işleme tabi tutulmaz.                                                     

                d-Hiçbiri                                                              

82-          Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda yer almaz.                                                 

                a-Banka Kredileri hesabı                                                  

                b-Yurt içi satışlar hesabı                                                  

                c-Alacak senetleri hesabı                                                 

                d-Ticari mallar hesabı                                                       

83-          Peşin olarak satılan emtianın muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir.                                                           

                a-                                                          

                Kasa Hesabı                                                       

                                                               Yurtiçi Satışlar Hes.           

                                                               Hesaplanan KDV               

                b-                                                                          

                Kasa Hesabı                                                                       

                                                               Satılan mal maliyet hesabı                

                                                               Hesaplanan KDV               

                c-                                                                          

                Kasa Hesabı                                                                       

                                                               Yurtiçi Satışlar Hes.                           

                                                               İndirilecek KDV                  

                d-                                                                          

                Kasa Hesabı                                                                       

                                                               Satılan mal maliyet hesabı                

                                                               İndirilecek KDV                  

                                                                                             

84-          Vergi Dairesi Müdürlüğü Veznesindeki paranın Bankaya yatırılmasına ilişkin Muhasebe kaydı aşağıdaki-                                                                  

                lerden hangisidir.                                                              

                a-                                                          

                Kasa Hesabı                                                       

                                                               Banka hesabı       

                                                                             

                b-                                                          

                Banka hesabı                                                      

                                                               Kasa hesabı         

                                                                             

                c-                                                          

                Öd. Çek hs.                                                         

                                                               Kasa hesabı         

                                                                             

                d-                                                          

                Kasa Hesabı                                                       

                                                               Öd. çek hes.         

                                                                             

85-          5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu kapsamına dahil kamu idareleri; aşağıdaki seçenek-

                lerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir.

                a-Merkezi yönetim kamsamındaki kamu idareleri , Sosyal güvenlik kurumları,Kamu iktisadi teşekkülleri

                b-Merkezi yönetim kapsamındaki kami idareleeri,Sosyal güvenlik Kurumları,Mahalli idareler.

                c-Merkezi Yönetim kapsamındaki kami idareleri, mahalli idareler,KİT'ler

                d-Merkezi yönetim kapsamındaki kami idareleri,Sosyal güvenlik kurumları,Döner Sermaye işletmeleri.

86-          Vergi Dairesi Müdürlüklerinde aşağıdaki servislerden hangisi birden fazla olarak kurulamaz.

                a-Sicil yoklama servisi-süreksiz yükümlülükler servisi

                b-Muhasebe servisi- Süreksiz yük.servisi

                c-Sicil Yoklama Servisi- Muhasebe Servisi

                d-Muhasebe Servisi-Vezne Servisi

87-          Kamu İhale kanununa göre ihali komisyonu en az kaç kişiden oluşur.

                a-3 kişiden oluşur

                b-7 kişiden oluşur

                c-5 kişiden oluşur

                d-9 kişiden oluşur

88-          Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının Ana Hizmet birimlerinden birisi değildir.

                a-Muhasebet genel müdürlüğü

                b-Milli emlak genel müdürlüğü

                c-Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

                d-Personel genel müdürlüğü

89-          İlanen tebliğ şartları oluşmasından sonra, ihbarname ilanen tebliğe alınıyor.İlan, askı süresinde mükellef

                daireye müracaat ederek yeni bir adres bildiriyor ve bu adrese tebliğ yapılmasını talep ediyor ve

                ihbarname yeni adrese tebliğ ediliyor.bu durumda tebliğ tarihi aşağıdakilerden hangisi olur.

                a-Mükellefin daireye müraacat edip yeni adresini bildirdiği tarihte.

                b-İhbarnamenin postaya verildiği tarihte

                c-İhbarnamenin yeni bildirilen adrese tebliğ tarihi

                d-ilanın askıdan indirildiği tarih.

90-          Aşağıdakilerden hangisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin mükellefi değildir.

                a-Bankalar

                b-Sigorta Şirketleri

                c-Bankerler

                d-Yatırım fonları

91-          Takdire sevk işlemi hangi masa tarafından yapılır.

                a-Beyanname kabul masası

                b-Değerlendirme masası

                c-Diğer tarh işlemleri masası

                d-Hesap takip masası

92-          Kasanın ortak Koruma altına alınmasına ilişkin tutanakta kimlerin imzası bulunur.

                a-Müdür-Müdür Yrd.-Servis Şefi-Veznedar

                b-Müdür- Müdür Yrd.-Servis Şefi-Gece Bekçisi

                c-Müdür-Müdür Yrd.-Gece Bekçisi-Veznedar

                d-Müdür -Müdür Yrd.-Servis Şefi-Veznedar-Gece Bekçisi

93-          Damga Vergisi Beyannamesinin Verilme süresi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur.

                a-Bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın 20 .günü akşamına kadar beyan edilir.26.günü

                akşamına kadar ödenir.

                b-Bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın 20 .günü akşamına kadar beyan edilir.23.günü

                akşamına kadar ödenir.

                c-Bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın 20 .günü akşamına kadar beyan edilir.20.günü

                akşamına kadar ödenir.

                d-Bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın 15 .günü akşamına kadar beyan edilir.20.günü

                akşamına kadar ödenir.

94-          Aşağıdaki kağıtlardan hangisi damga vergisine tabii değildir.

                a-Bilançolar

                b-Gümrük İdarelerine verilen beyannameler

                c-Belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmeler

                d-Konşimentolar

95-          Aşağıdakilerden hangisi Harçlar Kanunu kapsamında değildir.

                a-Noter Harçları

                b-Konsolosluk Harçları

                c-Gemi ve Liman Harçları

                d-İnşaat Ruhsat Harçları

96-          Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

                a-Özel Kanunlarda harçtan muaf tutulan kişilerde istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.

                b-Anonim ,eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş,Sermaye artırımı,birleşme,devir,bölünme ve

                Nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler harca tabi tutulmaz.

                c-Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu

                olan işlem yapılmaz.

                d-hepsi

97-          Aşağıda belirtilen Kurumlardan hangisine ait araçlar MTV'nden istisna değildir.

                a-Tapu müdürlüğüne ait araçlar

                b-Gülüç Belediye Başkanlığına ait araçlar

                c-Karaelmas üniversitesine ait araçlar

                d-Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait araçlar.

98-          Aşağıda sayılanlardan hangisi MTV.Vergilendirme ölçülerinden biridir.

                a-Azami kalkış ağırlığı

                b-Motor gücü

                c-Azami toplam ağırlık

                d-hepsi

99-          ÖTV'nin oran veya tutarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

                a-Tamamen nisbi Vergi oranı uygulanır.

                b-Tamamen Maktu vergi oranları uygulanır.

                c-ÖTV kanununa ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınır.

                d-Hiçbiri

100-        ÖTV Kanununa bağlı listeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

                a-I Sayılı liste A Cetveli B Cetveli,II sayılı Liste,III sayılı liste

                b-I Sayılı liste A Cetveli B Cetveli,II sayılı Liste,III sayılı liste,IV sayılı liste

                c-I Sayılı liste ,II sayılı Liste,III sayılı liste,IV sayılı liste

                d-I Sayılı liste A Cetveli B Cetveli,II sayılı Liste A ve B cetveli,III sayılı liste A ve B cetveli

CEVAP AHAHTARI
3 D   52 A
4 C   53 D
5 D   54 D
6 B   55 D
7 D   56 C
8 A   57 A
9 B   58 B
10 A   59 A
11 D   60 C
12 C   61 D
13 B   62 C
14 D   63 A
15 C   64 B
16 C   65 B
17 B   66 A
18 D   67 C
19 C   68 D
20 B   69 A
21 D   70 B
22 D   71 D
23 B   72 A
24 A   73 C
25 D   74 B
26 B   75 A
27 C   76 B
28 B   77 D
29 B   78 A
30 A   79 C
31 A   80 D
32 D   81 B
33 A   82 B
34 C   83 A
35 B   84 B
36 D   85 B
37 C   86 C
38 D   87 C
39 A   88 D
40 B   89 C
41 B   90 C
42 B   91 B
43 A   92 D
44 A   93 A
45 C   94 C
46 D   95 D
47 D   96 D
48 A   97 D
49 D   98 D
      99 C
      100 A

 
 

 
Reklam  
   
ONLİNE RADYO  
 
 
EKONOMİ-HABERLER/FİYATLAR  
 
*
 
İMKB-SENETLER  
  BR>

*

 
E-DEVLET/DEPREM  
 sitene ekle
*
 
Bugün 7 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=