.WWW.SPVZR.TR.GG
 
GELİR İDARESİ ÇALIŞANLARININ BİLGİ PAYLAŞIM YERİ
 
  ANA SAYFA
  GELİR UZMANLIĞI
  => MEVZUAT
  => KONULAR
  => 100 YENİ SORU
  => 2007 SORULAR
  => MUHASEBE UZM.SORULARI
  => SORULAR KARIŞIK
  => 6183 soruları
  => GV SORULARI
  => K.V. SORULARI
  => KDV-ÖTV SORULARI
  => SORU (F.A.)
  => 5018 SORU
  SPVZR ALBÜM
  FORUM SAYFASI
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  MUTFAK-SAĞLIK
  ANKET
  FAYDALI/DOST SİTELER
  OYUN
  GEREKEBİLİR
  TÜRKÇE-İNGİLİZCE
  SPVZR MSN BAĞLAN
  TAKVİM
  MEDYA-ŞİİR-YAZI
  TV-SİNEMA-DİZİ
  BİLGİ
  HABER
  SÜPER MP3 PLAYER
Göksal Birol BAYRAK
2007 SORULAR
2007 gelir uzmalığı sınav soru-cevapları

1-2005-2006-2007-2008 yıllarına ait kirayı (her yıl için 2000 YTL) 2006 yılında tahsil eden mükellefin 2006 yılı GMSİ kazancı ne kadardır?

          a)2000 YTL                b)4000 YTL               c)6000 YTL                   d)8000 YTL

 

2-GMSİ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     a)

     b)Telif hakkını müellifi kiraya verirse elde ettiği kazancı GMSİ olur. (SMK olacak

     c)                                                                                                                                  

     d)                                                                                                                                  

 

3-GMSİ hakkında uygulanan götürü gider uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     a)

     b)

     c)

     d) Ticari işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanmasında götürür gider uygulanmaz.

 

4-Dar mükellefiyete tabi olan yabancı kurumların vergiye tabi kazancının Gelir vergisinde yazılı..........

ibaret olması halinde, yabancı kurum veya Türkiyede adına hareket eden kimse bu kazançları elde      etme tarihinden itibaren 15 gün içinde vergi dairesine beyanname ile bildirmek zorundadır.

     Yukarıdaki noktalı yere hangisi gelmelidir?

      a)

      b)

      c) Diğer kazanç ve iratlardan

      d)

 

5- 01.04.2006 - 31.03.2007 özel hesap dönemine sahip bir kurumlar vergisi mükellefi ilgili dönemim beyannamesini ne zaman verir?

       a)

       b) Temmuz 2007

       c)

       d)

 

6- ............. tarihinde tasfiyeye giren bir kurumun tasfiye dönemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

          a)

          b)(Doğru şık)

          c)

          d)

 

7-Kurumlar vergisinde örtülü sermaye hesaplaması hakkında......

 

8-Kurumlar vergisi beyannamesinin nereye verileceği hakkında....

 

9-Kurumlar vergisinde kontrol edilen yabancı kurum kazancı hakkında.... (en az %50 olacak)

 

10-KDV’nin konusuna aşağıdakilerden hangisi girmez?

a)                                                 

b)                                                

           c)Kazakistan’da proje çizimi

           d)

 

11-KDV’ye göre hizmet ihracı sayılması için aşağıdakilerden hangisi şart değildir?

 

      a)

      b) Hizmet yurtdışında yapılmalı

      c)

      d)

 

12-KDV kanununa göre .......... Belediyesinin 2 yıldan fazla elinde tuttuğu işyerini ihale ile satması durumunda hangisi doğrudur?

       a)

       b) KDV’den muaftır.

       c)

       d)

 

13-KDV’de emsal bedelin tayini ile ilgili aşağıda yazılanlardan hangisi yanlıştır?

      a)

      b) Genel idare giderleri ile genel giderlerden mamüle düşen payın bedele katılması mecburidir.

      c)

      d)

 

14-KDV’den iade alacağı olan mükellef kurumun hangi borcuna mahsup yapılmaz?

     a)

     b)

     c) Kurumun mal aldığı firmaların vergi borçlarına

     d)

 

15-KDV beyannamesi ayın 19’unda daireye gelirse hangi tarihe kadar tahakkuk verilmesi gerekir?

     a)

     b)

     c)

     d) Ayın 26’sına kadar

 

16-Aşağıdakilerden hangisine yapılan teslim ve hizmetler hesaplanan KDV’nden indirlilemez?

     a)

     b)

     c)

     d) Diplomatik temsilcilere yapılan teslim ve hizmetler (emin değilim)

 

17-ÖTV listesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

     a)

     b)

     c) koltuk takımı

     d)

 

18-ÖTV ile ilgili hangisi yanlıştır?

     a)Otomobil ithal eden bir bayii otomobili nihai tüketiciye sattıktan sonra bunun beyannamesini takip eden ayın 24’üne kadar verir. (Doğrusu işlemlerin tamamlanmasından önce verilir olacak Md.14)

     b)

     c)

     d)

 

 

19-Aşağıdakilerden hangisi KDV’nin konusuna girer?

   a)İcra dairesinden yapılan satışlar

   b)

   c)

   d)

 

20-Vergi/Ceza ihbarnamesi ne zaman düzenlenir?

     a)

     b)

     c) Belgenin alındığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde, zamanaşımlı ise aynı gün düzenlenir.(İşlem yön. Md.84)

     d)

 

21-KDV kanunu ile ilgili hangisi yanlıştır?

     a)

     b)

     c) Faturanın düzenlenmesi teslim sayılan hallerdendir.

     d)

 

22- KDV kanunu ile ilgili hangisi doğrudur?

     a)Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri KDV’den istisnadır.(Md.17/4-k)

     b)

     c)

     d)

 

23-Beyanname verme süresi içinde nakil olan bir mükellef beyannamesini eski vergi dairesine verirse kim tahakkuk eder?

     a)

     b) Eski vergi dairesi (İşlem yönergesi-Md.36)

     c)

     d)

 

24-Dava ile ilgili hazırlanan dosyaya ne ad verilir?

     a)

     b) İşlem dosyası(doğru)

     c)

     d) Dava dosyası

 

25-Veznenin kapanış saati kaçtır?

     a)

     b) Çalışma saatinin bitiminden 1 saat önce (İşlem yönergesi Md.237)

     c)

     d)

 

26-Yoklama ile ilgili hangisi doğrudur?

     a)

     b)

     c)

     d) İşe başlama bildirimleri SMMM tarafından imzalanırsa 30 gün içinde tutulur.(İşlem Yön. Md.18)

 

27-Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının merkez teşkilatında yer almaz?

    a)

    b) Gelir politikaları genel müdürlüğü (178 sayılı KHK Md.8/e)

    c)

    d)

 

28- Vergi Dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayısı kim tarafından belirlenir?

     a)

     b)

     c) Bakanlar kurulu

     d)

 

29-Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı yasaya göre tahsil olmaz?

     a)

     b) Belediyenin kira alacağı

     c)

     d)

 

30-Aşağıdakilerden hangisi tecil edilemez?

     a)

     b) MTV

     c) Stopaj GV

     d)

 

31-Aşağıdakilerden hangisine karar verme yetkisi devredilemez?

     a)İhtiyati haciz

     b)İhtiyati tahakkuk

     c)

     d)

 

32-Yevmiye defterinden büyük deftere geçirilen hesapların aritmetiksel olarak doğru aktarılıp aktarılmadığının kontrolünü sağlayan tablo aşağıdakilerden hangisidir?

    a)

    b)

    c) Mizan

    d)

 

33-100.000 YTL alış bedeli olan bir mal KDV hariç 120.000 YTL’ye yarısı peşin yarısı çek almak suretiyle satılmıştır. Aralıksız envanter yöntemi kullanıldığına göre muhasebe kaydı nasıl olur?

      a)

      b)

      c)

      d) Kasa Hs.             81.600

         Alınan çekler Hs.60.000 

                                                 Yurtiçi satışlar Hs.   120.000

                                                  Hes. KDV Hs.           21.600

         Satılan Ticari mallar maliyeti Hs.  100.000

                                                  Ticari mallar Hs.     100.000

 

34-FİFO yöntemi kullanılarak ticari malın maliyetini hesaplayın

     a)

     b)

     c)

     d) 710.000

 

35-İkinci altı aylık dönemde satın alınan aracın MTV’si ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     a)

     b)

     c) Takvim yılı başından geçerlidir.

     d)

 

36-V.İ.V. Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     a)

     b)

     c) Ölüm halinde beyanname 1 ay içinde verilir.

     d)

 

37- Damga Vergisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

       a)

       b) Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde en yüksek vergi alınması gereken akit ve işlem üzerinden vergi alınır.

       c)

       d)

 

38- BSMV ile ilgili (tam hatırlayamadım)

 

39- 5018 sayılı kanuna göre ödenek gönderme belgesine ne denir?

       a)Ödeme emri belgesi

       b)Ödenek gönderme belgesi

       c)

       d)

 

40-Kamu İhale Kanununa göre ihalelere katılmayı kim yasaklar?

     a)

     b)İhaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunan bakanlık(Md.58) (Doğru şık)

     c) Kamu İhale Kurumu

     d)

 

41-Sürekli görev yolluğu beyanı ne zaman verilir?

     a)

     b)

     c) 1 ay içinde

     d)

 

42- 657 Sayılı Kanuna göre adaylık süresi içinde ilişiği kesilen memur ne kadar süre göreve alınmaz?

      a)

      b)

      c)

      d) 3 yıl (Md.57)

 

43-Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı kanunda sayılan sınıflardan değildir?

      a)

      b) Adalet hizmetleri sınıfı

      c)

      d)

 

44- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı kanunda sayılan ilkelerden değildir?

      a)

      b)

      c) Sadakat (Md.3)

      d)

 

45- Aşağıdakilerden hangisi VUK kapsamına dahil değildir?

      a)

      b)

      c) Gümrük vergileri

      d)

 

46- VUK’ndaki sürelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      a)

      b) Süre hafta olarak hesaplanmışsa 7 gün eklenir.

      c)

      d)

 

47- VUK’na göre vergi alacağının kanunlarda yazılı matrah ve oranlar üzerinden hesaplanmasına ne denir?

      a)

      b) Tahakkuk

      c)

      d) Tarh (Md.20) (Doğru şık)

 

48- İkmalen Tarhın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

      a)

      b) Her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.

      c)

      d)

 

49-VUK’na göre aşağıdaki hallerden hangisi ilanen tebliğ yapılacak hallerden değildir?

a)      Mükellef tebellüğ etmekten imtina ederse (Md.103)

b)       

     c)

     d)

 

50- VUK’na göre aşağıdakilerden hangisinin olmaması vesikayı geçersiz kılmaz?

     a)

     b)

c) Ödeme günü belirtilmemişse (Md.108)

     d)

 

51- VUK’ndaki zamanaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      a)

      b)

      c)  

      d) Şarta bağlı istisna ve muafiyetlerde zamanaşımı kısmen veya tamamen alınmayan vergilere ilişkin zamanaşımı   süresi, istisna ve muafiyet şartlarının ihlal edildiği takvim yılı başından başlar. (Md. 114)

 

52- Aşağıdakilerden hangisinin yoklama yapmaya yetkisi yoktur?

      a)

      b)

      c)

      d) Devlet gelir uzmanı

 

53- VUK’ndaki düzeltme hükümleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(Md.125)

     a)

     b)

     c)

     d) Vergi mahkemesi kararlarından sonra bu muamelelerde vergi hatası bulunursa yargı kararı kesinleşirse düVergi mahkemesi kararlarından sonra bu muamelelerde vergi hatası bulunursa yargı kararı kesinleşirse düzeltme yapılmaz.

 

54- Vergi incelemesi hakkında hangisi yanlıştır?

      a) Vergi mükellefi olmayanlar incelemeye tabi değildir.(Md.137)

      b)

      c)

      d)

 

55- Bilgi vermeyle ilgili hangisi yanlıştır?

      a)

      b) Gerçek kişiler sürekli bilgi vermek zorunda değildirler.(Md.149)

      c)

      d)

 

56- Aşağıdakilerden hangisi defter tutmak zorunda değildir?

      a)Dernek ve vakıflar(Md.172)

      b)

      c)

      d)

 

57- Vergi cezalarını kesmede yetki kimdedir?

        a)

        b)

        c)

        d) Bağlı olunan vergi dairesi(Md.365)

 

58- Uzlaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

      a)Mükellefin vergi kanunları hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması uzlaşmanın sebeplerindendir(Ek Md.1).

      b)

      c)

      d)

 

59- Eşi çalışmayan ve 3 çocuklu birinin alacağı asgari geçim indirimi oranı ne kadardır?

      a)% 70

      b)%75

      c)%80

      d)%82,5

 

60- Münferit beyan verecek kişiler hk.(Md.84)

 

61-GVK’una göre GMSİ tesbitinde aşağıdakilerden hangisi gider fazlalığı sayılmaz?

     a)

     b)İktisap bedelinin %’5i(Doğru)

     c)

     d) Sigorta giderleri

 

62- Aşağıdakilerden hangisinin kazancı SMK’dır?

      a)

      b) Müşavirler(Md.66/4)

      c)

      d)

 

63- Aşağıdakilerden hangisi geçici vergi ödemez?

      a)

      b)

      c)

      d)Noter görevlileri ile yıllara sari inşaat işi yapanlar(Mük. Md.120)

 

64- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

       a)

       b)

       c)

       d) Faaliyeti devam eden bir işletmenin satışı değer artış kazancı değildir. Mük. Md.80)

 

65- Aşağıdakilerden hangisi diğer ücret mükellefidir?

      a)

      b)

      c)

      d)GMSİ kazancı elde edenin yanında çalışan

 

66- Aşağıdakilerden hangisi zirai hasılat değildir)

      a)

      b)Zirai faaliyette kullanılan gayrimenkullerin satışından elde edilen gelirler(Md.56)

      c)

      d)

 

67- Aşağıdakilerden hangisinin matrahı safi tutardır)

      a)

      b)

      c)Ücret

      d)

 

68-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      a)

      b)

      c)Ödeme emrine karşı dava İcra tetkik mahkemesine açılır.(Vergi mahkemesi olacak.Md.58)

      d)

 

69- Aşağıdakilerden hangisi haczedilebilir?

      a)KİK malları (6183 Md.70)

      b)

      c)

      d)

 

70- Aşağıdakilerden hangisi 6183’e göre zamanaşımını kesen hallerden değildir?

      a)

      b)

      c)

      d)Mükellefin yurtdışında bulunması(Md.103)

 

71- İkamet edilen ilin dışına çıkılması hangi cezayı gerektirir?

      a)

      b)

      c)Aylıktan kesme (657 md.125)

      d)

 

72- 657 sayılı kanuna göre en fazla görevden uzaklaştırma süresi ne kadardır?

      a)

      b)3 ay(Md.145)

      c)

      d)

 

73- Memurlara yasaklanmamış fiil hangisidir?  

      a)

      b)

      c)Sendika kurmak(Md.22)

      d)

 

74- Aşağıdakilerden hangisinin KDV’si indirilemez?

      a)

      b)

      c)

      d) MEB’na teslim edilenyazı tahtasının bedelsiz teslimi

 

75- Beyanname verme süresi en fazla kaç gün uzatılır?

      a)20 gün

      b)

      c)

      d)

 

76- GVK’na göre aşağıdakilerden hangisi ücret sayılmaz?

     a)Kurumların idare mesclisi başkan ve üyelerine ödenen kar payları

     b)

     c)

     d)

 

77- ÖTV ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      a)

      b)

      c)Ödenen ÖTV indirilmez.(Md.9)

      d)

 

78- Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatası değildir?

      a)Verginin mükerrer olması(Md.118)

      b)

      c)

      d)

 

79- Aşağıdakilerden hangisi işe başlamayı bildirmek zorunda değildir?

      a)

      b)GMSİ sahipleri

      c)

      d)

 

80- İşe başlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

     a)

     b)

     c)Şirketlerin kuruluşunda 10 gün içinde ticaret sicil memurluğunca bildirim yapılır.

     d)

 

81- Aşağıdakilerden hangisi özel usulsüzlük cezası kesilmesini gerektirir?

     a)

     b)Fatura kesmemek(Md.353)

     c)

     d)

 

82- Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım-satım bedeline ne denir?

      a)

      b)

      c)Rayiç bedel

      d)

 

83- Aşağıdakilerden hangi bölümün sorumluluğu direk müdüre aittir?

      a)

      b)

      c)

      d)Tarama Kontrol Bölümü(İşlem Yön. Md.368)

 

84- Teferruğa karar verme yetkisi kime aittir?

      a)

      b)Satış komisyonuna (Md.98)

      c)

      d)

 

85- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

       a)

       b)

       c)

       d)Taşınmazların ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnası Gelir Vergisinde yoktur.

 

86- Haciz varakalarını düzenlemek hangi bölümün görevidir?

     a)

     b)Vergilendirme bölümünün

     c)

     d)

 

87- GİB Koordinasyon Kurulunun Sekreterya hizmetlerini kim yürütür?

      a)

      b)

      c)

      d)Basın ve halkla ilişkiler müşavirliği

 

88-Haciz varakaları hangi belgeye istinaden düzenlenir?

      a)

      b)

      c)Ödeme emirlerine istinaden(Md.119)

      d)

 

89-6183’e göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     a)Yalnızca malbildiriminde bulunulan mallar haczedilebilir.(Md.62)

     b)

     c)

     d)

 

90-GVK Geç.67.’ye göre hangisinden kesinti yapılmaz?

     a)

     b)Eurobond

     c)

     d)

 

91- Aşağıdakilerden hangisi 5018’e göre düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında sayılmamıştır?

      a)

      b)

      c)

      d)Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu

 

92- Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedeklerinden değildir?

      a)

      b)

      c)Ödenmemiş sermaye

      d)

 

93- Aşağıdakilerden hangi masa süreksiz yükümlülüklerde bulunmaz?

      a)

      b)

      c)

      d)BSMV masası

 

94- Vezne kapandıktan sonra vergi tahsilatı neyle yapılır?

      a)

      b)Tahsildar alındısı ile (İşlem Yön. Md. 238)

      c)

      d)

 

95- Örtülü ödenek kullanma yetkisi kime aittir?

      a)Başbakan

      b)

      c)

      d)

 

96- Aşağıdakilerden hangisi Harçlar kanununa tabi değildir?

      a)

      b)

      c)

      d)İthalat Harçları

 

97- Kamu İhale Kanununa göre Uygulama Projesinin  tanımı nedir? (Md.4)

 

98- 5018 sayılı kanunda zamanaşımı süresi ne kadardır?

      a)

      b)

      c)10 yıl (Md. 74)

      d)

 

99- Kamu İhale Kanununa göre geçici teminat miktarı ne kadardır?

     a)

     b)

     c)Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere(Md.33)

     d)

 

100- 657 sayılı kanuna göre memuriyet mahalli içinde geçici görevle görevlendirilen memura ne kadar gündelik verilir?

       a)

       b)Verilmez

       c)

       d)
 
 

 
Reklam  
   
ONLİNE RADYO  
 
 
EKONOMİ-HABERLER/FİYATLAR  
 
*
 
İMKB-SENETLER  
  BR>

*

 
E-DEVLET/DEPREM  
 sitene ekle
*
 
Bugün 7 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=