.WWW.SPVZR.TR.GG
 
GELİR İDARESİ ÇALIŞANLARININ BİLGİ PAYLAŞIM YERİ
 
  ANA SAYFA
  GELİR UZMANLIĞI
  => MEVZUAT
  => KONULAR
  => 100 YENİ SORU
  => 2007 SORULAR
  => MUHASEBE UZM.SORULARI
  => SORULAR KARIŞIK
  => 6183 soruları
  => GV SORULARI
  => K.V. SORULARI
  => KDV-ÖTV SORULARI
  => SORU (F.A.)
  => 5018 SORU
  SPVZR ALBÜM
  FORUM SAYFASI
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  MUTFAK-SAĞLIK
  ANKET
  FAYDALI/DOST SİTELER
  OYUN
  GEREKEBİLİR
  TÜRKÇE-İNGİLİZCE
  SPVZR MSN BAĞLAN
  TAKVİM
  MEDYA-ŞİİR-YAZI
  TV-SİNEMA-DİZİ
  BİLGİ
  HABER
  SÜPER MP3 PLAYER
Göksal Birol BAYRAK
6183 soruları
Soru 1 :
 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun (AATUHK) amme alacaklarının takip ve tahsil esaslarını düzenleyen bir usul kanunudur.
 2. Vadesi geçmiş bir amme alacağı hakkında AATUHK’un uygulanabilmesi için o alacağın devlete, il özel idarelerine veya belediyelere ait olması tek başına belirleyicidir ve yeterlidir.
 3. Özel kanunlarında belirtilmiş olsa dahi Devlet, Belediye ve İl Özel İdaresi alacakları dışında kalan diğer kurumlar alacakları için AATUHK uygulanamaz.
 4. Tahsili Enval Kanunu’na göre tahsil edilecek alacaklar hakkında AATUHK hükümleri uygulanır.
 
6183 sayılı AATUHK’un özellikleri ve uygulaması bakımından yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
 
A)    1, 2
B)    2, 4
C)    1, 2, 3
D)    1, 2, 3, 4
 
Soru 2 :
 
Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı AATUHK kapsamına girmez?
 
A)    Devlete, Belediyelere ve İl Özel İdarelerine ait vergi, resim ve harçlar.
B)    Belediyelerin ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafları.
C)    Belediyelerin akitten kaynaklananlar dışında kalan amme hizmeti tatbikatından kaynaklanan alacakları.
D)    İl özel idarelerinin akitten doğan alacakları.
 
Soru 3 :
 
6183 sayılı AATUHK bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
 
A)    Alacaklı amme idaresi terimi, Devleti, Belediyeleri ve İl Özel İdarelerini ifade eder.
B)    Her çeşit hak ve alacaklar 6183 sayılı AATUHK uygulaması bakımından “mal” teriminin kapsamındadır.
C)    Cebri icradan kaynaklanan işlemler sırasında yapılan zor kullanma giderleri para cezası terimi kapsamındadır.
D)    Amme alacağı terimi çeşitli kanunlarda Tahsili Enval Kanununa göre tahsil edileceği belirtilen alacakları kapsar.
 
Soru 4 :
 
Tahsil dairelerince yardım mecburiyeti çerçevesinde verilen emirleri Makbul bir özre dayanmadan yerine getirmeyenler hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A)    Vergi dairesince para cezası kesilir.
B)    Kolluk kuvvetlerine ihbar edilir.
C)    Hepsi.
D)    Cumhuriyet savcılığınca genel hükümlere göre doğrudan doğruya takibat yapılır.
 
 
 
 
 
 
 
Soru 5 :
 
Borçlunun ölümü halinde 6183 sayılı AATUHK uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)    Miras tutulan defter mucibince kabul edilmiş ise defter tutma işlemi süresince satış yapılabilir.
B)    Mirasın tutulan defter mucibince kabulü halinde mirasçı deftere kaydedilmemiş amme alacaklarından sorumlu değildir.
C)    Borçlunun ölümünden önce başlanmış işlemlere devam olunmaz.
D)    Borçlunun mirası reddetmemiş mirasçıları hakkında da 6183 sayılı AATUHK hükümleri uygulanır.
 
Soru 6 :
 
 1. Para.
 2. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları.
 3. Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri.
 4. İlgililer lehine 3. şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakası ile haczolunan menkul mallar.
 
Yukarıdakilerden hangileri sayılı 6183 sayılı AATUHK uygulaması bakımından teminat olarak kabul edilir?
A)    1
B)    1, 2, 3
C)    1, 3, 4
D)    Hepsi
 
Soru 7 :
 
6183 sayılı AATUHK’na göre şahsi kefalet uygulaması bakımından aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
 
A)      Kabul edilebilir teminat gösteremeyenler muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek borçlu gösterebilirler.
B)      Şahsi kefalet vergi dairesi müdürlüğünce tasdikli bir mukavele ile tesis olunur.
C)      Şahsi kefaleti ve kefil olarak gösterilen şahsı vergi dairesi kabul etmeyebilir.
D)      Gerekmesi halinde vergi dairesi amme alacağını kefilden tahsil edebilir.
 
Soru 8 :
 
Aşağıdakilerden hangisi müessesenin işletilmesinden doğan amme borçlarına karşı teminat hükmünde olan eşyalardan değildir?
A)    Otellerde bulunan klima cihazları.
B)    Çalgılı yerlerde bulunan müzik donanımı.
C)    Noter onaylı kira kontratosunda kiraya veren tarafından otelin demirbaşı olarak kayıt altına alınarak kiraya verilen eşyalar.
D)    Sinemalardaki film makinaları.
 
Soru 9 :
 
Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati haciz sebebi değildir?
 
A)    Mükellef hakkında vergi incelemesine başlanılmış olması.
B)    Borçlunun ikametgahının olmaması.
C)    İstenmesine rağmen borçlunun teminat göstermemesi.
D)    Borçlunun noksan mal bildiriminde bulunması.
Soru 10 :
 
İhtiyati hacze itiraz süresi bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)    Haklarında ihtiyati haciz tatbik edilenler haczin tatbikinden itibaren bir hafta içinde itirazda bulunulabilir.
B)    Gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliğinden itibaren 7 gün içinde ititrazda bulunulabilir.
C)    İhtiyati hacizde itiraz süreleri vergi türlerine göre değişir.
D)    İhtiyati hacze aynı gün içinde itiraz edilmelidir.
 
Soru 11 :
 
Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati tahakkuk sebebi değildir?
A)    9. madde gereğince teminat istenmesini gerektiren hallerin varlığı.
B)    Borçlunun ikametgahının bulunmaması.
C)    İstenmesine rağmen borçlunun teminat göstermemesi.
D)    Teşebbüsün muvazaalı olduğuna ve gerçekte başkalarına ait olduğuna ilişkin deliller bulunması.
 
Soru 12 :
İhtiyati tahakkuk yoluna gidilmesi halinde, ihtiyati tahakkuk ile özel kanunlara göre yapılacak tarhiyat arasındaki fark, özel kanun uyarınca yapılan tahakkuka göre düzeltilir.(AATUHK. Madde:19). Bu düzeltmenin yapılabilmesi için;
 
 1. Beyannameye dayanılarak yapılan tarhiyatta, verilen beyannamenin vergi dairesince incelenerek kabul edilmiş olması gerekir.
 2. Yukarıda belirtilen inceleme işleminin yapılması bakımından herhangi bir süre söz konusu değildir.
 3. İtirazlı tarhiyatta kesinleşme zorunludur.
 4. Devlet şurasına müracaat halinde Devlet şurasından nihai karar çıkmış olmalıdır.
 
Buna göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
 
A)    1, 2
B)    1, 2, 3
C)    1, 3, 4
D)    2, 4
 
Soru 13 :
 
Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi Bay (C)’nin 10.000.000.000.-TL tutarındaki borcu için 29.07.2004 tarihinde otomobiline haciz uygulanmıştır. Aynı araca, (A) Ltd.Şti. 14.000.000.000.-TL alacağı için 30.06 2004 tarihinde, (B) şahsı 8.000.000.000.-TL alacağı için 28.07.2004 tarihinde, (X) AŞ’de 13.000.000.000.-TL alacağı için 02.08.2004 tarihinde haciz koymuşlardır.
 
Hacze konu araç 19.10.2004 tarihinde 16.000.000.000.-TL’ya satılmıştır.
 
Yukarıdaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A)    Satış bedeli (A) Ltd.Şti., (B) şahsı ve Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü arasında eşit olarak paylaşılır.
B)    Satış bedeli (A) Ltd.Şti., (B) şahsı, (X) AŞ ve Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü arasında garameten taksim olunur.
C)    Satış bedelinden önce (A) Ltd.Şti.’nin 14.000.000.000.-TL’lık alacağı ödenir, arta kalan 2.000.000.000.-TL ise (B) şahsına kalır.
D)    Satış bedeli (A) Ltd.Şti., (B) şahsı ve Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü arasında garameten taksim olunur.
Soru 14 :
 
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)    Alacaklı tahsil dairesinin hacizli mala iştirak edip alacağını garame esasları içinde alabilmesi için malın paraya çevrilmesinden önce haciz koymuş olmalıdır.
B)    Malın satış işleminden sonra da alacaklı tahsil dairesi hacze iştirak edebilir.
C)    Üçüncü şahısların haciz uyguladığı mallara alacaklı tahsil dairesince haciz uygulanamaz.
D)    Alacaklı tahsil dairesinin haciz uyguladığı mallara üçüncü şahısların haciz uygulaması mümkün değildir.
 
Soru 15 :
 
 1. Emlak Vergisi
 2. Gümrük resmi
 3. Rehinli alacak
 4. Ticari alacak
 
6183 sayılı yasanın 21. maddesinin uygulanması bakımından yukarıdaki alacak türlerinin hangileri vadesinde ödenmeyen Gelir Vergisinin önüne geçer?
A)    Emlak Vergisi, Gümrük Resmi, Rehinli alacak
B)    Tümü
C)    Yalnız Emlak Vergisi ile Gümrük Resmi
D)    Yalnız Rehinli Alacak
 
Soru 16 :
 
Serbest meslek erbabı Bay (A)’nın 2003 yılına ilişkin olarak verdiği Gelir Vergisi Beyannamesinin değerlendirilmesinde, yıl içinde kendisinden tevkif olunan vergiler nedeniyle 6.000.000.000.-TL tutarında alacaklı olduğu anlaşılmıştır.
 
Bu duruma ilişkin düzeltme fişi düzenlenmiş olup, rastlanılması muhtemel haller ile bu hallere uygulanabilecek kurallar aşağıda örneklenmiştir.
 
 1. Mükellefin muaccel borcu bulunmadığından alacağının tümü iade edilmelidir.
 2. Mükellefin muaccel borcu bulunmasına rağmen, mükellefçe alacağının muaccel hale gelmiş borçlarına mahsup edilmesi talep edilmediğinden tümü kendisine iade edilmelidir.
 3. Reddedilmesi gereken tutar mükellefin muaccel borçlarına mahsup edilmelidir.
 4. Reddedilecek tutar mükellefin ileride muaccel hale gelebilecek borcu olabileceği ihtimali ile mükellefe iade edilemeyerek vergi dairesi emanet hesaplarında bekletilmektedir.
 5. Mükellefe iadesi gereken tutarın muaccel hale gelmiş borcunun bulunması durumunda söz konusu borca mahsubu kamu alacağının korunmasına yönelik ve mutlaka uygulanması gereken bir yasal yöntem olup, kendisinin tercihine bağlı değildir.
 
Buna göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
 
A)    1, 3, 5
B)    1, 2
C)    4, 5
D)    1, 2, 4
 
 
 
Soru 17 :
İvazsız tasarrufların ve bağışlamaların iptali aşağıdakilerden hangisinde başvurulacak bir yöntem değildir?
 
A)    Mükellefin paraya çevrilmesi halinde borcunu karşılayabilecek kadar malının bulunması.
B)    Borçlunun süresinde mal beyanında bulunması.
C)    Borçlunun hapsen tazyikine rağmen mal beyanında bulunmaması.
D)    Borçlunun bildirdiği malın borcuna yetmemesi.
 
Soru 18 :
 
6183 sayılı AATUHK’nun 27. maddesi uyarınca ivazsız tasarrufların ve bağışlamaların iptali için dikkate alınacak süreler bakımından aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
 
A)       Borcun vadesinden geriye doğru iki yıl içinde yapılacak ivazsız tasarruflar hükümsüzdür.
B)       Borcun vadesinden sonra yapılacak bağışlamalar hükümsüzdür.
C)       Borcun ödeme süresinin başladığı tarihten geriye doğru iki yıl içinde veya vadesinden sonra yapılacak ivazsız tasarruflar hükümsüzdür.
D)       Borcun ödeme süresinin başladığı tarihten geriye doğru iki yıl veya ödeme süresinin başlamasından sonra yapılan bağışlamalar hükümsüzdür.
 
Soru 19 :
 
Limited şirket ortakları şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından aşağıdakilerden hangi şekilde sorumludurlar?
 
A)    Koydukları sermaye miktarında sorumludurlar.
B)    Hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumludurlar.
C)    Koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarında sorumludurlar.
D)    Hisse oranları dikkate alınmaksızın şirketin tüm borçlarından sorumludurlar.
 
Soru 20 :
 
6183 sayılı AATUHK’unda ödeme zamanına ilişkin olarak yapılan belirlemeler bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)    Özel kanunlarında ödeme zamanı belirlenmemiş amme alacakları Maliye Bakanlığınca belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir.
B)    Amme borçlusu borcunu isterse zamanından önce ödeyebilir.
C)    Amme alacağının vadesi günü ödeme müddetinin başlangıç günüdür.
D)    Amme alacakları özel kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir.
 
Soru 21 :
 
 1. Aynı tarihte zamanaşımına uğrayacak olan alacakların her birine orantılı olarak,
 2. Ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş olan alacaklara,
 3. İçinde bulunulan takvim yılı sonunda zamanaşımına uğrayacak alacaklara,
 
Amme alacağına karşı rızaen yapılan ödemeler, yukarıdaki alacaklara aşağıdakilerden hangi sıra ile mahsup edilir?
 
A)    2, 3, 1
B)    1, 2, 3
C)    1, 3, 2
D)    2, 1, 3
Soru 22 :
 
6183 sayılı AATUHK uyarınca yapılacak tecilin koşulları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A)    Borcun vadesinde ödenmesi borçluyu çok zor duruma düşürecek olmalıdır.
B)    Alacaklı amme idaresi veya yetkili kılacağı makam tecil yapıp yapmamakta serbesttir.
C)    Tecilde tecil faizi alınır.
D)    Tecilde teminat göstermeye gerek yoktur.
 
Soru 23 :
 
Borçlunun ölümü takibin geri bırakılması bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)    Karısı ölen borçlu hakkında yapılan takip, ölüm gününü izleyen günden itibaren bir hafta süreyle geri bırakılır.
B)    Kocası ölen borçlu hakkında yapılan takip, ölüm gününü izleyen günden itibaren üç gün süreyle geri bırakılır.
C)    Borçlunun ölümü halinde terekenin borçlarından dolayı yapılan takip ölüm günü ile beraber üç gün geri bırakılır.
D)    Hepsi.
 
Soru 24 :
 
İvazsız tasarrufların ve bağışlamaların iptali nedeniyle açılacak davalar aşağıdaki mahkemelerden hangisinde açılır?
 
A)    Vergi Mahkemesi.
B)    Bölge idare mahkemesi.
C)    Danıştay.
D)    Sulh ve asliye hukuk mahkemesi.
 
Soru 25 :
 
20.000.-YTL sermayeli ve 4 ortaklı bir limited şirketin 2003 yılı ile ilgili olup süresinde ödenmeyen ve yapılan araştırmalar sonucunda şirketten tahsil edilemeyeceği anlaşılan 100.000.-YTL amme borcundan dolayı şirketin % 20 hissesine sahip olan ve şirketin kanuni temsilcisi de olmayan ortak hakkında yapılacak işlemde doğru olan aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)       Limited şirket ortaklarının müteselsil sorumlulukları olduğundan, şirketten alınamayan amme alacağının tamamının takibi yapılır.
B)       Amme alacağının 20.000.-YTL’nın takibi yapılır.
C)       Amme alacağının 5.000.-YTL’nın takibi yapılır.
D)       Kanuni temsilci olmayan ortak hakkında takibat yapılması söz konusu değildir.
 
Soru 26 :
 
Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı kanuna göre amme alacağının korunmasına yönelik olarak tesis edilen bir işlem değildir?
 
A)    Amme borçlusu lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen menkul malların haczi
B)    Amme borçlusunun vadesi gelmemiş bir borcu nedeniyle başkalarına yaptığı ödemeye ilişkin işlemin iptali yolunda dava açılması.
C)    Yurt dışı çıkış yasağı konulması.
D)    Bağış ve ivazsız tasarrufların geçersiz sayılması için yasal sürecin başlatılması.
 
Soru 27 :
Aşağıdakilerden hangisi ilanen yapılan tebliğin şartlarından değildir?
 
A)    Muhatabın adresinin hiç bilinmemesi.
B)    Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olması nedeniyle gönderilmiş olan mektupların geri gelmesi.
C)    Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması.
D)    Tebligatın yapılacağı mahaldeki posta idaresinin personel yetersizliği nedeniyle tebligat yapamaması.
 
Soru 28 :
 
Türkiyede ikametgahı bulunmayan amme borçlusunun durumu amme alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa amme alacağının korunması için alınabilecek tedbir aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 
A)    Teminat isteme
B)    İhtiyati tahakkuk
C)    İhtiyati haciz
D)    Hepsi
 
Soru 29 :
Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati haciz nedeni değildir?
 
A)    Borçlunun ikametgahının bulunmaması,
B)    Borçlunun kaçmış veya mallarını kaçırmış olması,
C)    Borçlunun mal bildiriminde bulunmaması,
D)    Borçlunun malının bulunmadığını bildirmesi.
 
Soru 30 :
 
Aşağıdakilerin hangisi amme alacaklarının korunması hükümlerinden değildir?
 
A)          Haciz
B)          İhtiyati haciz
C)          Teminat isteme
D)          Rüçhan hakkı
 
Soru 31 :
 
Aşağıdakilerden hangisi fer’i amme alacağı değildir?
 
A)    Gecikme faizi,
B)    Gecikme zammı,
C)    Ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı,
D)    Tecil faizi.
 
Soru 32 :
 
6183 sayılı AATUHK’nun 27, 28, 29 ve 30. maddelerine göre açılacak olan iptal davalarında zamanaşımını süresi;
 
A)    İptali istenilen tasarrufun vukuu tarihinden itibaren 2 yıldır.
B)    İptali istenilen tasarrufun vukuu tarihinden itibaren 5 yıldır.
C)    İptal davalarında zamanaşımı yoktur, her zaman dava açılabilir.
D)    İptali istenilen tasarrufun vukuu tarihini izleyen yılın başından itibaren 5 yıldır.
 
Soru 33 :
 
İhtiyati haciz aşağıda belirtilen teminatlardan hangisinin gösterilmesi durumunda kaldırılmaz?
 
A)    Banka teminat mektubu,
B)    İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından teminat olarak gösterilen menkul mallar,
C)    Hazine tahvil ve bonoları,
D)    Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat.
 
Soru 34 :
 
2002 yılında sahte fatura düzenlediği anlaşılan bir şahıs hakkında vergi incelemesi yapılmıştır. İnceleme elemanı inceleme sırasında teminat istenmesi gerektiğine ilişkin vergi dairesine herhangi bir öneride bulunmamıştır. İnceleme sonucunda düzenlenen raporda ise 10.000.-YTL Gelir Vergisi tarh edilip, 50.000.-YTL Vergi ziyaı cezası kesilmesi öngörülmüştür. Öte yandan vergi dairesinin tarhiyatı yapacağı tarih itibariyle hesapladığı gecikme faizinin tutarı da 9.000.-YTL’dır.
 
Yukarıdaki duruma göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)    Vergi dairesince mükelleften 10.000.-YTL tutarında teminat istenir.
B)    Vergi dairesince mükelleften 60.000.-YTL tutarında teminat istenir.
C)    Vergi dairesince mükelleften 69.000.-YTL tutarında teminat istenir.
D)    İnceleme elemanı inceleme sırasında teminat istenmesine ilişkin vergi dairesine öneride bulunmadığından teminat istenmesine gerek yoktur.
 
Soru 35 :
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)    Mükellefin haczedilip paraya çevrilmesi halinde borcunu karşılayabilecek kadar malının bulunması durumunda yaptığı bağışlamaların iptali yoluna gidilir.
B)    Borçlunun süresinde mal beyanında bulunmamış olması durumunda ivazsız tasarruflarının iptali yoluna gidilir.
C)    Borçlunun mal beyanında bulunmaması halinde hapisle tazyik edilmiş olması durumunda bağışlamalarının iptali yoluna gidilemez.
D)    Hiçbiri.
 
Soru 36 :
 
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)    İvazsız tasarrufta, tasarruftan faydalanan elde ettiğini elden çıkarmış ise idarenin bunun bedelini tahsil etmesi hukuken mümkün değildir.
B)    Bir bağışlamada, bağıştan faydalanan elde ettiğini vermeye mecburdur.
C)    (a) ve (b) seçenekleri her ikiside,
D)    Hiçbiri.
 
 
 
 
 
 
 
 
Soru 37 :
 
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)    Tüzel kişilerin mal varlığından tahsil edilemeyen amme alacakları kanuni temsilcilerden tahsil olunur.
B)    Küçüklerin ve kısıtlıların mal varlıklarından tahsil edilemeyen amme alacakları veli ve vasilerinden tahsil olunur.
C)    Yabancı şahıs ve kurumlardan tahsil edilemeyen amme alacakları Türkiye’de ki mümessillerinden tahsil olunur.
D)    Hepsi.
 
Soru 38 :
 
İhtiyati tahakkuka karşı hangi merciye itirazda bulunulur?
 
A)    Vergi mahkemesine.
B)    Sulh hukuk mahkemesine.
C)    Asliye hukuk mahkemesine.
D)    Defterdarlığa
 
Soru 39 :
 
Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına 6183 sayılı AATUHK’un 51. maddesi gereğince gecikme zammı uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)    Vadenin bitim tarihinden itibaren aylık %2,5 olmak üzere gecikme zammı uygulanır
B)    Vadenin bitim tarihinde itibaren her ay için ayrı ayrı % 2,5 oranında gecikme zammı uygulanır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır
C)    Vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 2,5 oranında gecikme zammı uygulanır. Ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
D)    Vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 2,5 oranında gecikme zammı tatbik olunur.
 
Soru 40 :
 
Aşağıdakilerden hangisi cebren tahsil yöntemi değildir?
 
A)    Amme borçlusuna ait ortaklığın feshini istenmesi.
B)    Amme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermiş ise teminatın paraya çevrilmesi.
C)    Amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi.
D)    Gerekli şartlar bulunduğu taktirde borçlunun iflasının istenmesi.
 
Soru 41 :
 
Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı kanuna göre haczedilebilir?
 
A)    Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve ev eşyası ile ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyaları.
B)    Borçlunun asgari ücreti aşmayan aylık geliri.
C)    Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları.
D)    Borçlunun bir yardım sandığı veya derneği tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan aylıkları.
 
 
Soru 42 :
 
Haczedilen menkul malların değerini aşağıdakilerden hangisi tespit eder?
A)    Haczi yapan icra memuru.
B)    Satış komisyonu.
C)    Alacaklı idare.
D)    VD müdürü.
 
Soru 43 :
 
Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımının işlememesi nedeni değildir?
A)    Borçlunun yurt dışında bulunması.
B)    Hileli iflas etmesi.
C)    Hürriyeti bağlayıcı şekilde tutuklu, hükümlü bulunması,
D)    Terekenin tasfiyesi.
 
Soru 44 :
 
Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı AATUHK’na göre zamanaşımını kesen hallerden biri değildir?
A)    Yangın, deprem su basması gibi haller.
B)    Ödeme emri tebliği.
C)    Amme alacağının teminata bağlanması.
D)    Kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi.
 
Soru 45 :
 
İhtiyati tahakkuk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)    İhtiyati tahakkuk alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun emriyle uygulanır.
B)    İhtiyati tahakkuku verilen vergi, resim ve cezalar için ayrıca ihtiyati haciz uygulanmasına gerek yoktur.
C)    (a) ve (b) seçenekleri her ikiside,
D)    Hiçbiri.
 
Soru 46 :
 
Amme borcunu ödemek zorunda kalan bir kefil, buna dair bir belge isterse;
 
A)    Tahsilat makbuzlarına borçlunun adı ve soyadı yazıldığından, böyle bir belge verilemez,
B)    Amaç amme alacağının borçlu veya kefilden tahsilidir. Bu amaç yerine geldiğine göre, kefile bu tür bir belge vermeye gerek yoktur. Zira kefil bu belge ile ilgili olarak dava açabilir ve tahsilatın iadesini isteyebilir.
C)    Amme borcunu ödeyen kefile buna dair bir belge vermek zorunludur.
D)    Mevcut yasal düzenlemeler kefile ödeme yaptığını gösterir bir belge verilmesine müsait değildir.
 
Soru 47 :
 
Aşağıdaki tasarruflardan hangisi bağışlama sayılmaz?
 
A)    Eşler arasında yapılan ivazlı tasarruf.
B)    Kuzenler arasında yapılan ivazsız tasarruflar.
C)    Değerinin pek altında bir fiyat karşılığında mal verilmesi.
D)    Borçlunun çocuğuna yaptığı ivazlı tasarruf.
 
Soru 48 :
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)    İvazsız tasarrufta, tasarruftan faydalanan elde ettiğini elden çıkarmış ise idarenin bunun bedelini tahsil etmesi hukuken mümkün değildir.
B)    Bir bağışlamada, bağıştan faydalanan elde ettiğini vermeye mecburdur.
C)    (a) ve (b) seçenekleri her ikiside,
D)    Hiçbiri.
 
Soru 49 :
Aşağıdakilerden hangisi ortaklığın feshini isteme nedenlerinden değildir?
 
A)    Borçluya ihtiyati haciz uygulanması.
B)    Borçluya ait mal bulunmaması.
C)    Borçlunun mal varlığının borcuna yetmemesi.
D)    Borçlunun teminat göstermemesi.
 
Soru 50 :
 
6183 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince ihtiyaten tahakkuk ettirilecek vergilerin geçici olarak belirlenen matrahları kimler tarafından belirlenir?
 
A)    Vergi dairesi müdürlüğü.
B)    Defterdarlık.
C)    Takdir komisyonu.
D)    Hiçbiri.
 
Soru 51 :
 
Aşağıdakilerden hangisi hakkında 6183 sayılı AATUHK hükümleri uygulanmaz?
 
A)    Belediyelere ait para cezaları,
B)    Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerince önerilen para cezaları,
C)    Belediyelerin işyerlerine su teslimlerinden kaynaklanan alacakları,
D)    Defterdarlığa sözleşmeye uymayan şekilde eksik ve hatalı imalat yapan mobilyacıdan alınacak tazminat.
 
Soru 52 :
 
 1. Borçlu başka ilde bulunuyorsa hakkındaki takibat nıyabeten yaptırılır.
 2. Borçlunun malları başka ilde bulunuyorsa hakkındaki takibat nıyabeten yaptırılır.
 3. Takibat alacaklı amme idaresinin mahalli tahsil dairesince yapılır.
 4. Aydın İl Özel İdaresine borçlu olan şahsın Denizli ilinde bulunan malları ile ilgili olarak Denizli Defterdarlığınca haczolunan mallar yine Denizli Defterdarlığınca satılır.
 
6183 sayılı AATUHK uyarınca aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)    1, 3
B)    1, 3, 4
C)    1, 2, 3
D)    1, 2, 3, 4.
 
 
 
 
Soru 53 :
 
Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı AATUHK’nun 9. maddesi uyarınca teminat istenmesini gerektirmez?
 
A)    Başlanılan bir vergi incelemesi sırasında vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapılacağının anlaşılması,
B)    Borçlunun Türkiye’de ikametgahının bulunmaması,
C)    Başlanılan bir vergi incelemesi sırasında VUK’nun 359. maddesine değinen bir amme alacağının salınacağının anlaşılması,
D)    Hiçbiri.
 
Soru 54 :
 
Aşağıdaki hallerden hangisinde ihtiyati haciz yoluna gidilmez?
 
A)    Mükellef hakkında vergi incelemesine başlanılmış, özel usulsüzlük cezası kesilmesini gerektirir haller tespit edilmiştir.
B)    Mükelleften teminat istenmiş, teminat gösterememiş ancak kefil göstermiştir.
C)    Mükellefin mal bildirimi noksandır.
D)    Borçlu tüm malarını satışa çıkarmış ve yurt dışına çıkmak üzere hazırlıklara başlamıştır.
 
Soru 55 :
 
Aşağıdaki hallerden hangisinde ihtiyati tahakkuk yoluna gidilmez?
 
A)    Almanya’da ikamet eden ve bilinen bir fabrikada yöneticilik yapan mükellefin yurt içinde bilinen adresi yoktur.
B)    Mükellefin belli bir ikametgahı yoktur.
C)    Mükellef mal bildiriminde bulunmamıştır.
D)    Boçludan teminat göstermesi istenilmiş ancak teminat gösterememiştir.
 
Soru 56 :
 
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)    Hakkında ihtiyati tahakkuk uygulanan mükellefin vergilerinden matrahı belli olanlar, itirazlı olsun olmasın, hesap edilen miktar üzerinden derhal tahakkuk ettirilir
B)    Cereyan etmekte olan yılın geçen aylarına ait matrahı henüz belli olmayan ve vergiler mükelleften alınacak beyannameler üzerinden hesaplanır.
C)    İhtiyaten tahakkuk eden vergiler acil durumlarda ödeme zamanları gelmeden de  tahsil olunabilir.
D)    Hepsi.
 
Soru 57 :
 
6183 sayılı AATUHK uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangisi bağışlama sayılmaz?
 
A)    Eşler arasındaki ivazlı tasarruflar,
B)    Baba oğul arasında yapılan ivazlı tasarruflar,
C)    Mükellefin otomobilini normal fiyatından mali müşavirine satması,
D)    Piyasa değerinin çok altında gayrimenkul satışı.
 
 
 
Soru 58 :
 
6183 sayılı AATUHK’da belirtilen sürelerin hesaplanması ve tebliğlerin yapılması bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)    6183 sayılı AATUHK uygulaması sırasında sürelerin hesaplanması ve tebliğlerin yapılmasında 213 sayılı VUK hükümleri uygulanır.
B)    Kanununda açıkça yazılı olmayan hallerde idare tarafından verilecek süre 15 günden az olamaz.
C)    Süre gün olarak belirlenirse başladığı gün de hesaba katılır.
D)    Resmi tatil günleri süreye dahil değildir.
 
Soru 59 :
 
(X) Ltd.Şti.’nin bağlı olduğu vergi dairesine vadesi geçmiş ve ödeme emirleri tebliğ edilmiş durumda 38.000.-YTL tutarında borcu vardır. İcra memuru tarafından yapılan ilk gözlemde şirketin işyerinin boş olduğu görülmüş, yapılan araştırmada ise şirket yetkililerinin kaçtığı anlaşılmıştır. Şirketin bir tanesi müdür olan üç ortağı vardır.
 
Bu aşamada vergi dairesince aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
 
A)    İhtiyati haciz yoluna gidilir.
B)    Şirketin tespit edilen mal varlıkları derhal haczolunur.
C)    Şirketten tahsil olunamayan amme alacağının müdür dahil tüm ortaklardan sermaye hisseleri oranında tahsili yoluna gidilir.
D)    Şirketten tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının tahsili için kanuni temsilcisinin (müdürünün) mal varlığının haczi yoluna gidilir.
 
Soru 60 :
 
Aşağıdakilerden hangisi vergi dairesi adına tahsilat yapamaz?
 
A)    Özel yoklama yetkili memur.
B)    Veznedar.
C)    Tahsildar.
D)    İcra memuru.
 
Soru 61 :
 
Ödeme emri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A)    Ödeme emrinde borcun müddetinde ödenmemesi veya mal bildiriminde bulunulmaması halinde borcun cebren tahsil olunacağı ve mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı belirtilir.
B)    Belediye sınırları dışındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme emirleri muhtarlıkça tebliğ olunur.
C)    Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı iddiaları ile tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi mahkemesine itirazda bulunabilir.
D)    Ödeme emri ile tebliğ edilen borcun tamamına itiraz edildiğinde, itiraz tamamen veya kısmen reddedilmiş ise, borçlu ret kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır.
 
 
 
 
Soru 62 :
 
Mal bildirimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A)    Mal bildirimi, borçlunun gerek kendisinde, gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarın, nevini, mahiyetini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini veya haczi kabil mal veya geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini tahsil dairesine bildirmesidir.
B)    Köylerde mal bildirimi, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek vergiler dışında kalan âmme borçları için köy muhtarlığına da yapılabilir.
C)    Mal bildirimi yazılı olarak yapılmalıdır.
D)    Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu 7 günlük müddet içinde borcunu ödemediği ve mal bildiriminde de bulunmadığı takdirde mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.
 
Soru 63 :
 
İstihkak davalarına bakmaya aşağıdaki mahkemelerden hangisi yetkilidir?
 
A)    Haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu yer mahkemesi,
B)    Alacaklı tahsil dairesinin bulunduğu yer mahkemesi,
C)    Haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu yer vergi mahkemesi,
D)    Alacaklı tahsil dairesinin bulunduğu yer vergi mahkemesi,
 
Soru 64 :
 
Aşağıdakilerden hangisi haczedilebilir?
 
A)    İlama bağlı nafakalar,
B)    Aylıkların en çok 1/3’ü, en az 1/4’ü,
C)    Asgari ücretleri aşmayan aylık gelirlerin 1/4’ü
D)    Hiçbiri.
 
Soru 65 :
 
Aciz hali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A)    Tahsil dairesi yaptığı araştırmada borçlunun haczedilebilir malının olmadığını tespit ederse veya haczedip sattığı tüm mallar borcu karşılamaz ise borçlu aciz halinde sayılır.
B)    Aciz hali aciz fişi ile tespit olunur.
C)    Aciz hali tespitinden sonra gecikme zammı durur.
D)    Alacaklı tahsil dairesi aciz halindeki borçlunun malî durumunu aciz hali tespitinden itibaren beş yıl süre ile devamlı olarak takip eder.
 
Soru 66 :
 
6183 sayılı AATUHK bakımından aşağıdakilerden hangisi amme borçlusunu ifade etmez?
 
A) Amme alacağını ödemek zorunda olan hükmi şahısların kanuni temsilcisini.
B)    Vergi mükelleflerini.
C)    Amme alacağını ödemek zorunda olan şahısların mirasçılarını.
D)    Vergi mükelleflerinin eşi ve çocuklarını.
 
 
Soru 67 :
 
Mükellef Bay A’dan, 6183 sayılı AATUHK’un 9. maddesi uyarınca 04.11.2004 tarihinde kendisine tebliğ edilen yazı ile teminat göstermesi istenmiştir. Mükellef teminatını en geç hangi tarihe kadar göstermek zorundadır?
 
A)    18.11.2004 tarihine kadar.
B)    19.11.2004 tarihine kadar.
C)    Vergi dairesinin belirlediği sürenin sonuna kadar.
D)    Vergi dairesinin 15 günden az olmamak üzere belirlediği sürenin sonuna kadar.
 
Soru 68 :
 
6183 sayılı AATUHK’nun 22. maddesi hükmü aşağıdaki gibidir.
“Amme alacağını borçlusundan kesip tahsil dairesine ödemek mecburiyetinde olan hakikî ve hükmi şahıslar, bu vazifelerini kanunlarında veya bu Kanunda belli edilen zamanlarda yerine getirmedikleri takdirde, ödenmeyen alacak bu hakikî ve hükmi şahıslardan bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur."
Yukarıdaki hüküm aşağıdaki alacakların hangisinde uygulanır?
 
A)    Gelir Vergisi Kanunu gereğince yapılacak tevkifatlar.
B)    Kurumlar Vergisi Kanunu gereğince yapılacak tevkifatlar.
C)    Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince yapılacak tevkifatlar.
D)    Hepsi.
 
Soru 69 :
 
Aşağıdakilerden hangisi menkul malların haczi sırasında haciz zaptında tespit edilmez?
 
A)    Malın cins ve nev’i,
B)    Malın miktarı,
C)    Malın maliyet bedeli,
D)    Malın vasıfları,
 
Soru 70 :
 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A)    Güneş battıktan doğuncaya kadar haciz yapılamaz.
B)    Tatil günlerinde haciz yapılamaz.
C)    Geceleri çalışan yerlerde yapılacak hacizler (A) ve (B) seçeneklerinde belirtilen hükümlerden müstesnadır.
D)    Hiçbiri
 
Soru 71 :
 
Haczedilen menkul mallar;
 
A)    Haciz yapıldığı tarihin üçüncü gününden itibaren üç ay içinde,
B)    Haciz yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde,
C)    Haciz yapıldığı tarihin üçüncü gününden itibaren altı ay içinde,
D)    Derhal,
 
Satışa çıkarılır.
 
 
 
Soru 72 :
 
Haczedilen menkul mallar aşağıdakilerden hangisi tarafından satışa çıkarılmaz?
 
A)    Tahsil dairesi,
B)    İhtiyar kurulu,
C)    Defterdar,
D)    Hiçbiri.
 
Soru 73 :
 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A)    Menkul mallar, tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin para ile satılır.
B)    Açık artırma ile satışa çıkarılan mal, artırma sonunda en çok artırana ihale edilir.
C)    İlk artırmada satılamayan malların ikinci artırması bir başka il veya ilçede yapılabilir.
D)    Satılan malın teslim edilmesi için bedelinin tahsil edilmesi şarttır. Bedelin tahsili için ayrıca ek süre verilmez.
 
Soru 74 :
 
Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul satış komisyonu üyesi değildir?
 
A)    Vergi Dairesi Başkanı,
B)    Kaymakam,
C)    Alacaklı amme idaresi yetkilisi,
D)    Tapu sicil muhafızı.
 
Soru 75 :
 
Satışa çıkacak gayrimenkullerin değeri aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
 
A)    İcra memuru,
B)    Bilirkişi,
C)    Vergi Dairesi,
D)    Satış komisyonu.
 
Soru 76 :
 
Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul malların artırmasına iştirak edeceklerden alınabilecek teminatlardan değildir?
 
A)    Para,
B)    Teminat mektubu,
C)    Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri,
D)    İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar
 
Soru 77 :
 
Aşağıdaki hallerden hangisi zamanaşımını keser?
A)    Ödeme emrinin ilanen tebliğ edilmesi,
B)    Borçlunun ödeme emrine karşı itiraz etmesi,
C)    Borçlu hakkında hapsen tazyik kararı alınması,
D)    Borçlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulması.
 
Soru 78 :
 
Aşağıdaki hallerden hangisi zamanaşımını kesmez?
 
A)    Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat,
B)    Mal artmalarının bildirilmesi,
C)    İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi,
D)    Ortaklığın feshinin istenmesi,
 
Soru 79 :
 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A)    Yangın, yer sarsıntısı, su basması, kuraklık gibi benzeyen doğal afetler yüzünden zarara mâruz kalan varlıklarının ve mahsullerinin en az üçte birini kaybedenler adına tahakkuk ettirilmiş ve afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili âmme alacakları İcra Vekilleri Heyeti kararıyla kısmen veya tamamen terkin olunur.
B)    Yukarıdaki madde hükmünden yararlanmak için afetin vukuu tarihinden itibaren 3 ay içinde ilgili amme idaresine yazı ile müracaat edilmelidir.
C)    Yukarıda belirtilen türden bir zararın mevcut olup olmadığı mahalli il veya ilçe idare kurullarınca, zararın derecesi, Maliye Bakanlığınca genel olarak belirtilecek esaslar dahilinde ilgili amme idarelerince tespit olunur.
D)    Hiçbiri.
 
Soru 80 :
 
 1. Tahsilat alacaklı amme idaresinin mahalli tahsil dairesince yapılır.
 2. Borçlunun kendisi başka yerde olmayıp malları başka yerlerde ise nıyabeten takibat yaptırmaya gerek yoktur.
 3. Nıyabeten takibat başka yerdeki aynı türden tahsil dairesince yapılır.
 4. Nıyabeten haciz yapılamaz
 
Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar aşağıdakilerden hangisindir?
 
A)    1, 3
B)    2, 3
C)    1, 2
D)    3, 4
 
 
 
 
Hazırlayan          : Nurettin KARATAŞ – Tahsilat Müdür V.
 
Telefon                : 489 54 60
 
6183 SAYILI AATUHK SORULARINA AİT CEVAP ANAHTARI
 
 
1
A
 
41
B
2
D
 
42
A
3
C
 
43
C
4
D
 
44
A
5
D
 
45
D
6
D
 
46
C
7
B
 
47
B
8
C
 
48
B
9
A
 
49
A
10
B
 
50
C
11
C
 
51
D
12
C
 
52
C
13
D
 
53
B
14
A
 
54
A
15
A
 
55
A
16
A
 
56
A
17
A
 
57
C
18
D
 
58
B
19
B
 
59
C
20
C
 
60
A
21
A
 
61
C
22
D
 
62
C
23
C
 
63
A
24
D
 
64
B
25
B
 
65
D
26
C
 
66
D
27
D
 
67
D
28
A
 
68
D
29
D
 
69
C
30
A
 
70
D
31
C
 
71
A
32
B
 
72
C
33
B
 
73
D
34
C
 
74
B
35
B
 
75
D
36
D
 
76
D
37
D
 
77
A
38
A
 
78
D
39
B
 
79
B
40
A
 
80
C
 
 
 
 

 
Reklam  
   
ONLİNE RADYO  
 
 
EKONOMİ-HABERLER/FİYATLAR  
 
*
 
İMKB-SENETLER  
  BR>

*

 
E-DEVLET/DEPREM  
 sitene ekle
*
 
Bugün 7 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=