.WWW.SPVZR.TR.GG
 
GELİR İDARESİ ÇALIŞANLARININ BİLGİ PAYLAŞIM YERİ
 
  ANA SAYFA
  GELİR UZMANLIĞI
  => MEVZUAT
  => KONULAR
  => 100 YENİ SORU
  => 2007 SORULAR
  => MUHASEBE UZM.SORULARI
  => SORULAR KARIŞIK
  => 6183 soruları
  => GV SORULARI
  => K.V. SORULARI
  => KDV-ÖTV SORULARI
  => SORU (F.A.)
  => 5018 SORU
  SPVZR ALBÜM
  FORUM SAYFASI
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  MUTFAK-SAĞLIK
  ANKET
  FAYDALI/DOST SİTELER
  OYUN
  GEREKEBİLİR
  TÜRKÇE-İNGİLİZCE
  SPVZR MSN BAĞLAN
  TAKVİM
  MEDYA-ŞİİR-YAZI
  TV-SİNEMA-DİZİ
  BİLGİ
  HABER
  SÜPER MP3 PLAYER
Göksal Birol BAYRAK
KDV-ÖTV SORULARI
 
 
 
1 - Aşağıdaki işlemlerden hangisi katma değer vergisinin konusuna girmeyen teslim ve
hizmetlerdir.
 
a)              Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon
hizmetleri,
b)      Spor-Toto, piyango, at yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarını
oynayanlar,
c)              Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle
vergilendirilecek teslim ve hizmetler,
d)      Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları.
 
2 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi Katma Değer Vergisi Kanununun Teslim maddesi
yönünden yanlıştır.
 
a)              Yurt dışındaki firmanın yurt dışında ki alıcıya su teslimi,
b)             Mal üzerindeki tasarruf hakkının alıcıya devredilmesi,
c)              Trampa iki ayrı teslim hükmündedir.
d)      Su, elektrik, gaz, ısıtma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar mal teslimdir.
3 - Avukatlık faaliyetinde bulunan Bay ( A )'nın büro olarak kullandığı gayrimenkul,
eşi Bayan ( B )' ye ait olup   kıra ödemesi yapmamaktadır.Büro için kira ödemesi
yapmadığından Katma Değer Vergisi ödeme zorunluluğu var mıdır?
 
a)              Eşi Bayan ( B ) adına Tapu Tescili bulunan işyerine   kira ödemesi yapmasına
gerek bulunmamaktadır.
b)             Eşine ait gayrimenkulu isteği şekilde değerlendirerek vergi ödemeyebilir.
c)              İşyeri olarak kullandığı gayrimenkul için eşi    dahi olsa kira ödemesi işlemi
nedeniyle katma değer vergisi beyan ederek ödemesi gerekmektedir.
d)             Aile Birliği olması nedeniyle büro için kira ödemesi yapmadığından katma değer
vergisi de hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.
4 - Servis faaliyetinde bulunan bir mükellef işini terk etmesi nedeniyle aracının satışını
yapmadığı, araç ile ilgili yapması gereken işlemler nelerdir.
 
a)              İşini   terk   etmesi   nedeniyle   aracını   aynı   tarih   itibariyle   satma   zorunluluğu
bulunmaktadır.
b)      Henüz satışı yapılmayan araca ilişkin emsal bedeli üzerinden işletmeden çekiş
göstermek amacıyla fatura düzenleyebilir.
c)              Terk tarihinden sonra aracını fatura düzenlemeksizin kiraya verebilir.
d)      Henüz satışı yapılmayan araç için hiçbir tasarrufta bulunamaz.
 
 
5 - Aşağıdaki işlemlerden hangi katma değer vergisinin konusunu teşkil eden işlemler
arasında değildir.
a)              Müzayede mahallerinde yapılan satışlar,
b)             Ticari bir işletmenin aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkul satışı
c)              Gümrük depolarında yapılan mal satışları
d)      Hazinece yapılan taşınmaz mal satışları,
 
6- Aşağıdakilerden hangisi 3065 nolu Katma Değer Vergisi Kanununa göre vergiyi doğuran olay değildir?
 
a)      Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi
b)      Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması
c)      Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii
d)      Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malın komisyoncuya teslimi
 
 
7- Aşağıdakilerden hangisi 3065 nolu Katma Değer Vergisi Kanununa göre mükellef değildir?
 
     a)   İthalatta mal ve hizmet ithal edenler
     b)   İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlar
     c)   At yarışlarını ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarını oynayanlar
     d)   PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları
 
 
8- 3065 nolu Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamındaki vergi sorumlusunun belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren ne kadar süre verilir?
 
a)      5 gün
b)      10 gün
c)      15 gün
d)      20 gün
 
 
9- Aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin sorumlusu tutabilir?
 
a)      Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının bulunmaması
b)      Mükellefin kanuni merkezinin bulunmaması
c)      Mükellefin işyerinin bulunmaması
d)      Hepsi
 
 
10- Bir teslimin veya hizmetin KDV’ne tabi tutulabilmesi için,
    
a)      Hizmetin Türkiye’de yapılması
b)      Malların teslim anında Türkiye’de bulunması
c)      Hizmetten Türkiye’de faydalanılması
d)      Hepsi
 
 
 
11-thraç edilen mal bedellerine ilişkin yüklendiği vergilerin iade veya mahsub talep eden
mükelleflerin aşağıdakilerden hangi belgeyi ibraz etme zorunlulukları yoktur.
a)            Gümrük Çıkış Beyannamesi
b)           İhracatın gerçekleştirileceği döneme ilişkin indirilecek katma değer vergisi
listesi
c)            Satış faturalarının fotokopisi veya listesi
d)     Tahakkuk varakası
 
 
12- ihracat   istisnasından   doğan   katma   değer   vergisi    iade   alacağına   ilişkin    olarak
aşağıdakilerden hangi mapsup talebinin gerçekleştirilmesi mümkün değildir.
a)              Kendisinin vergi borcuna
b)             Ortaklarının vergi borcuna
c)              Doğrudan mal yada hizmet satın alımında bulunmadığı firmaların SSK
borçlarına
d)             Mal yada hizmet satın aldığı mükelleflerin ithalde alınan vergi borçlarına
 
13- Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi Kanunun 12 maddesine göre bir teslimin
hizmet ihracı sayılabilmesinin şartlarından biri değildir.
a)      Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması
b)      Hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi
c)              Hizmetten yurt dışında yararlanılması
d)             Hizmetin yurt dışında gerçekleştirilmesi
 
14-   İhraç ve ihraç kayıtlı teslimlerinden doğan katma değer vergisi iade alacaklarının tamamının vergi borçlarına mahsup edilmesine ilişkin talepler aşağıdakilerden hangi şekilde
gerçekleştirilir.
a)              4.000 Yeni Türk Lirası üzeri için teminat verilmesi şartıyla
b)      İnceleme raporu ibraz edilmesi şartıyla
c)              Tamamı için teminat verilmesi şartıyla
d)             İnceleme raporu veya teminat verilmeksizin
 
15-      Aşağıdakilerden hangisi hizmet ihracıdır.
a)               Türkiye'de yurt dışından gelen turistlere verilen sağlık hizmeti
b)      Türkiye'de Yurt dışından gelen turistlere verilen konaklama hizmeti
c)      Yurt dışında yerleşik bir firmaya Türkiye'de internet üzerinden verilen
reklam hizmeti
d)             Yurt dışındaki bir firmaya yine yurt dışındaki bir firma tarafından verilen
danışmanlık hizmeti
 
16- Aşağıdakilerden hangisi ihracat teslimi değildir.
a)              Yurt dışındaki bir müşteriye yapılan mal teslimi
b)      Serbest Bölgedeki alıcıya yapılan mal teslimi
c)              Gümrük Antreposu işleticisine yapılan mal teslimi
d)      Yurt dışındaki satıcının yurt içindeki alıcıya mal teslimi
 
 
17-     İhracatın   mücbir   sebepler   veya   beklenmedik   durumlar   nedeniyle   üç   ay   içinde
gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren kaç gün
içinde başvuran ihracatçılara Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde
vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.
a)              1 ay
b)             15 gün
c)              3 gün
d)             6 ay
18- Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında tahsil edilen katma değer vergisinin alıcıya iade edilebilmesi için malların ne kadar süre içerisinde yurt dışına çıkarılmış olması zorunludur.
a)               1 ay
b)      6 ay
c)               3 ay
d)              1 yıl
19- İhraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir
sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde tecil edilen vergiye ilişkin olarak hangi işlem
yapılır.
a)              Tecil edilen vergi aynen tahsil olunur.
b)      Tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren ilgili dönemler için geçerli
tecil faizi ile birlikte tahsil olunur
c)      Tecil edilen vergi terkin edilir.
d)      Tecil edilen vergi vergi ziyaı cezası ile birlikte tahsil olunur
20-Aşağıdaki teslim ve hizmetlerden hangisi Kanunun 13. maddesine göre katma değer vergisinden istisna değildir?
a)-   Faaliyetleri   kısmen   veya   tamamen   deniz,   hava   ve   demiryolu   taşıma
araçlarının kiralanması olan mükelleflere yapılan tadil-bakım hizmetleri,
b)- İzmir Tersanesi Komutanlığı'nca Yabancı Bayraklı Gemiye yapılan bakım-
onarım hizmetleri,
c)- Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı olan
mükelleflere, bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu araçlarının teslimleri,
d)- Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı olan
mükelleflere bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve
hizmetler,
21- Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası kara taşımacılığından doğan kdv iadesinde ibraz edilecek belgelerden değildir?
a)- Tır karnesi,
b)- Kara manifestosu veya Triptik Belgesinin aslı veya gümrük idaresi, noter ya
da YMM'lerce onaylanmış örneği,
c)- CİM Taşıma Belgesi,
d)- İndirilecek katma değer vergisi listesi,
22-Aşağıdaki teslim ve hizmetlerden hangisi KDV'den istisna değildir?
a)- Müttefik Karargahlar veya onun namına iş yapan bir müteahhidin ortak
savunma amaçlı bir işe veya karargah ihtiyaçlarına ilişkin teslim ve hizmetleri,
b) Vergi muafiyeti tanınan uluslar arası kuruluşların mensuplarının şahsi
ihtiyaçları için yapılan mal teslimi veya hizmet ifası,
c)- Uluslar arası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslar arası
kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,
d)- Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik
temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların   diplomatik haklarına sahip
mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,
23-KDV Kanununun 16/1-c maddesi kapsamında gümrüksüz saha içerisinde açılan şube işyerinde (free-shoplar) satışı yapılan emtianın alımı sırasında ödenen katma değer vergisi ile demirbaş, makine-teçhizat alımında ödenen katma değer vergisine,
a)- İstisna uygulanması gerekmekte,   söz konusu emtia alımları nedeniyle
yüklenilen vergiler ile demirbaş ve makine-teçhizat alımında ödenen kdv'nîn
indirim yoluyla giderilmesi veya iadesi mümkün değildir.
b)- İstisna uygulanması gerekmekte, yalnızca emtia alımları nedeniyle yüklenilen
vergilerin iadesi mümkündür.
c)- İstisna uygulanması gerekmekte, yalnızca demirbaş ve makine-teçhizat
alımında yüklenilen katma değer vergisinin iadesi mümkündür.
d)- İstisna uygulanması gerekmekte, emtia alımları ile demirbaş ve makine-teçhizat alımlarında ödenen katma değer vergisinin in dinlememesi halinde iadesi mümkündür.
 
24-Aşağıdakilerden hangisi 3065 sayılı KDV Kanununa göre genel vergi oranıdır?
 
a)- % 10,
b)- % 18,
 c)- % 1,
d)- % 18,
25-       Vergilendirme dönemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)- KDV vergilendirme dönemi faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık
dönemidir.
b)- Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için vergilendirme donemi bir
aydır.
c)- İthalat, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde
gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı andır.
d)- Götürü usulde vergilendirilen mükellefler için bir takvim yılıdır.
 
 
26-İstisnadan vazgeçmek isteyen mükellef (A) 10/03/2006 tarihinde bağlı bulunduğu vergi dairesine dilekçe ile başvuruda bulunmuştur. Adı geçenin mükellefiyet tesisinde hangisi doğrudur.
1-                                                                                           
a) Ertesi takvim yılı başından itibaren mükellefiyeti tesis edilir.
b) Ertesi ayın başından itibaren mükellefiyeti tesis edilir.
c) Başvuruda bulunduğu takvim yılı başından itibaren mükellefiyeti tesis edilir.
d) Başvuru tarihinden itibaren mükellefiyeti tesis edilir.
 
         27-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlış değildir.
 
         a) Diğer Kanunlardaki vergi istisna ve muafiyetler bu Kanun bakımından geçersizdir.
         b) Kendi özel Kanunlarında yazılı istisnalar bu Kanun bakımından da geçerlidir.
c) Diğer vergi Kanunlarındaki istisna ve muafiyetler bu vergi bakımından da geçerlidir.
         d) Uluslar arası anlaşma hükümleri bu vergi bakımından hüküm ifade etmez.
        
          28-Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir.
 
     a)Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir.
     b)Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder.
     c)Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez.
     d)Mükellefin vergiye tabi faaliyetlerinde kullanacağı amortismana tabi menkul veya gayrimenkul malların imali veya inşası işlemlerinde matrah bunların Vergi Usul Kanununa göre tespit edilen değerleridir.
 
          29-İthalatta vergi matrahının tespitinde aşağıdakilerden hangisi dahil edilmez.
 
                     a)İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,
b)İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti,
c)Gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,
d)Fiilî ithalata kadar yapılan diğer giderler ve ödemeler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler ile diğer giderler ve ödemeler.
          
            30-Aşağıdakilerden hangisi Özel matrah şekillerinden biri değildir.
 
 a)Spor-Toto oyununda ve Millî Piyango dahil her türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya katkı bedeli,
 b)At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bu yarış ve oyunlara katılma karşılığında alınan bedel
 c)Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi ve gösterilmesinde bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel ile bu mahallerde yapılan teslim ve hizmetlerin bedeli,
d)Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır,
 
 
 
 
                31-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
 
a)Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri matraha dahil edilir.
b)Teslim edenin gösterdiği yere kadar alıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri matraha dahil edilir.
c)Teslim alanın gösterdiği yere kadar nakliyeci tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri matraha dahil edilir.
d)Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma ve yükleme giderleri dahil edilir.
 
                   32-Emsal Bedel ve Emsal Ücrete ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış değildir.
 
a)Katma değer vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburidir.
b)Katma değer vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburi değildir.
c)Katma değer vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburi değildir.
d)Katma değer vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburidir.
                        
33- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
a)      Cenaze hizmetlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranı %1’dir.
b)      Net alanı 180m2’ye kadar konut teslimlerine uygulanacak katma değer vergisi oranı %1’dir.
c)      Belediyeler veya bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri tesliminde uygulanacak katma değer vergisi oranı %8’dir.
d)      Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünlerin tesliminde uygulanacak katma değer vergisi oranı %8’dir.
 
34- 01/12/2004 tarihinde yapı ruhsatına sahip A Konut Yapı Kooperatifi’nin sözleşme kapsamında yaptıracağı inşaat taahhüt işlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranı;
 
            a) %8’dir.
b) %1’dir.
c)      %18’dir.
d)      Vergiden istisnadır.
 
35- 30/01/2005 tarihinde bina inşaat yapı ruhsatı alan tasfiye halindeki B Konut Yapı Kooperatifinin sözleşme kapsamında yaptıracağı aşağıdaki işlerden hangisi istisna kapsamında değerlendirilemez?
 
a)      Elektrik tesisatı,
b)      Spor eğlence tesisleri,
c)      Amerikan panel kapı
d)      Hiçbiri.
 
 
 
36- Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki hangi vergileri indirebilirler?
 
a)      Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,
b)      İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,
c)      Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi,
d)      Hepsi,
 
37- Aşağıdakilerden hangisi hesaplanan KDV üzerinden indirilmez?
 
a)      Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura v.b. vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,
b)      Zayi olan malların alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,
c)      İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,
d)      Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması, taksicilik işletmeciliği yapılması veya binek otomobillerinin çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerinin alışlarında ödenen ve faturalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisi.
 
38- Bay A, müşterisi Bayan Z’ye 21/11/2005 tarihinde birer adet buzdolabı, çamaşır makinası, ve ütü satmıştır. Bayan Z çamaşır makinasını 14/12/2005 tarihinde Bay A’ya iade etmiştir. Bay A da iade edilen bu çamaşır makinasına ait KDV ile ilgili düzeltme işlemini 10/02/2006 tarihinde gerçekleştirmiştir.
 
Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
 
a)      İade edilen malın fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmiş olması şartıyla Bay A’nın yaptığı düzeltme işlemi doğrudur.
b)      Değişikliğin vukubulduğu tarihte düzeltme yapılması gerektiği için Bay A’nın yaptığı düzeltme işlemi yanlıştır.
c)      İade işlemi, KDV’ye konu olan mala ait KDV’nin beyan döneminden sonra gerçekleştiği için düzeltme işlemi yapılamayacağından Bay A’nın yaptığı düzeltme işlemi yanlıştır.
d)      Hiçbiri.
 
39- Aşağıdaki madde metninde boş bırakılan yere seçeneklerden hangisi yazılmalıdır?
 
            ....................indirim hakkını kısmen veya tamamen kaldırmaya veya yeniden koymaya ve bu şekilde indirim hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye yetkilidir.
a)      Maliye Bakanlığı
b)      Gümrük Bakanlığı
c)      Maliye ve Gümrük Bakanlığı
d)      Bakanlar Kurulu
 
 
 
 
 
40- Katma Değer Vergisinin tarh zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
a)      Beyannamenin verildiği günden itibaren dava açma süresi olan 30 günün bitiminde.
b)      Beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takibeden 15 gün içinde.
c)      Beyannamenin verildiği günden itibaren 7 gün içinde.
d)      Beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takibeden 7 gün içinde.
 
41- Adi ortaklıklarda katma değer vergisi kimin adına tarholunur?
 
a)      Ortakların her ikisi adına ayrı ayrı tarholunur. Şu kadar ki ortaklardan birisinin vergiyi ödemesi diğerinin sorumluluğunu ortadan kaldırır.
b)      Verginin ödenmesinden ortakların her biri müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklıkta payı daha fazla olan ortak adına tarholunur.
c)      Verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklardan herhangi biri adına tarholunur.
d)      Adi ortaklıklarda katma değer vergisi tarhiyatı ortaklığı ilgilendirmediğinden, ortakların diğer ticari faaliyetleriyle birlikte ortaklıkla ilgili katma değer vergi de tarholunur.
 
42- İthalde alınan katma değer vergisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
a)      İthalde alınan katma değer vergisi, mükellefin, Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından tarholunur.
b)      İthalde alınan katma değer vergisi, mükellefin diğer işlemlerinden doğan katma değer vergisiyle birlikte bağlı olduğu vergi dairesi tarafından tarh edilir.
c)      İthalde alınan katma değer vergisi, ilgili gümrük idaresince tarh olunur.
d)      Hiçbiri.
 
43- Katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
a)      Mükellefin ölümü halinde katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresine 4 ay eklenir.
b)      İşin terk edilmesi halinde işin terk edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili döneme ait kıst dönem katma değer vergisi beyannamesi verilir.
c)      Mücbir sebep halinde, bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren 7 gün içinde katma değer vergisi beyannamesi verilir.
d)      Basit usule tabi mükellefin teslimlerinde katma değer vergisi hesaplaması durumunda işlemin yapıldığı dönemi takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bu vergiyi beyan etmesi gerekmektedir.
 
44- İthalatta alınan katma değer vergisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
a)      İşlemin vuku bulduğu dönemi takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edilir.
b)      İşlemin vuku bulduğu dönemi takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine gümrük giriş beyannamesi ile beyan edilir.
c)      İthalde alınan katma değer vergisi gümrük giriş beyannamesindeki beyan üzerine ilgili gümrük idaresince tarholunur,
d)      İthalde alınan katma değer vergisi gümrük giriş beyannamesindeki beyan üzerine ilgili vergi dairesince tarholunur. Şu kadar ki, bu durumda ayrıca ilgili vergi dairesine beyanname vermeye lüzum bulunmamaktadır.
 
 
 
 
45- Bay A, 2006/Nisan ayına ait Katma Değer Vergisi beyannamesini 20.05.2006 tarihinde APS ile postaya vermiş, 22.05.2006 tarihinde vergi dairesine intikal etmiştir. Buna göre Bay A’nın 2006/Nisan ayına ait Katma Değer Vergisinin ne zamana kadar tarh edilmesi gerekir?
 
a)      29.05.2006 tarihine kadar tarh edilmesi gerekir.
b)      27.05.2006 tarihine kadar tarh edilmesi gerekir.
c)      Vergi Dairesine geliş tarihi olan 22.05.2006 tarihinde tarh edilmesi gerekir.
d)      Postaya verilme tarihi olan 20.05.2006 tarihi itibariyle tarh edilmiş sayılır.
 
46- Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
      a)   İthalde alınan katma değer vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir.
      b)  Maliye Bakanlığı, işlemin mahiyetini göz önünde tutarak Katma Değer Vergisinin                          işlemden önce ödenmiş olması şartını koymaya yetkilidir.
      c)  İthal sırasında alınan Katma Değer Vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir.
      d) Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin katma değer vergisi takip             eden ayda tarh edilir ve anı süre içerisinde ödenir.
 
 
 47- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre beyanname posta ile gönderilmişse         vergi ne zaman tarh edilir?
 
     a)  vergiyi tarh edecek daireye gönderildiği tarihi takibeden yedi gün içinde
     b)  vergiyi tarh edecek daireye gönderildiği tarihi takibeden 15 gün sonra
     c)  vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takibeden 15 gün sonra
     d) vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takibeden yedi gün içinde
 
 
  48) Vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya           eksik alınmış katma değer vergileri hakkında hangi kanun esaslarına göre işlem yapılır?
 
       a) Amme Alacakları Tahsil Usulu Hakkında Kanun
      b) Katma Değer Vergisi Kanunu
      c) Gümrük Kanunu
      d) Türk Ceza Kanunu
 
 
49- Aşağıdaki ifadelerden hangisi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu açısından yanlıştır?
 
a)Mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladıkları kdv, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak düşülemez.
b)Alış vesikalarında gösterilen ve indirilebilecek katma değer vergisi gider olarak kabul edilmez.
c)İndirilemeyecek kdv gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir.
d) Hesaplanan kdv vergiye tabi malların işçilere ayın ücret olarak verilmesi veya çeşitli kişi ya da kuruluşlara bağışlanması hallerinde de gider yazılamaz.
 
 
 
 
50-Aşağıdakilerden hangisi 3065 sayılı KDV Kanunun geçici maddelerinde belirtilen vergiden istisna edilmiş işlemlerden değildir?
 
A-Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri
B-Karayolları Genel Müdürlüğüne yapılan taşınmaz mal teslimleri
C-Milli Eğitim Bakanlığınca bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimi
D-Türk Telekom tarafından Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketine yapılan teslimler ve hizmet ifaları
 
 
 
                                                                                                                    
 
Cevap Anahtarları: 1-b 2-a 3-c 4-b 5-d 6-d  7-b 8-b 9-d 10-d, 11-d, 12-c, 13-d, 14-d, 15-c, 16-d, 17-b, 18-c, 19-b, 20-b, 21-c. 22-b, 23-a, 24-a, 25-a, 26-d, 27-a, 28-d, 29-d, 30-a, 31-a, 32-a,
33-b, 34-b, 35-d, 36-b, 37-b, 38-b, 39-d,  40-d, 41-c, 42-c, 43-d, 44-c, 45-a, 46-d, 47-d, 48-c, 49-d, 50-b
 
 
ÖTV

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA İLİŞKİN SORU ÖRNEKLERİ
 
1)      Aşağıdakilerden hangisi ÖTV’nin konusuna girmez?
 
a)      (I) sayılı listedeki malların ithali
b)      (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı
c)      (III) sayılı listedeki malların imal ya da inşa edenler tarafından teslimi
d)      (IV) sayılı listedeki malların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı
 
2)      Aşağıdakilerden hangisi, ÖTV Kanunu uygulamasında “kayıt ve tescile tabi araçlar” kapsamında bulunmamaktadır?
 
a)      Helikopter
b)      Yat
c)      Golf sahalarında insan taşımada kullanılan araçlar
d)      Otobüs
 
3)      ÖTV Kanunu uygulamasında aşağıdakilerden hangisi teslim hükmünde değildir?
 
a)      Malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii
b)      Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının devri
c)      Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri
d)      Vergiye tabi olmayan malların işletme personeline ücret adı altında verilmesi
 
4)      ÖTV Kanunu uygulamasında aşağıdaki işlemlerden hangisi vergiyi doğuran olay değildir?
 
a)      Komisyoncular vasıtasıyla yapılan satışlarda malların komisyoncuya teslimi
b)      Kısım kısım mal teslim edilmesi mutad olan hallerde her bir kısmın teslimi
c)      İthalatta, ithalat vergilerine tabi olmayan işlemlerde gümrük beyannamesinin tescili
d)      Malın tesliminden önce fatura verilmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere, faturanın düzenlenmesi
 
5)      Aşağıdakilerden hangisi ÖTV mükellefi değildir?
 
a)      (I) sayılı listedeki malları imal edenler
b)      (III) sayılı listedeki malları ithal edenler
c)      (IV) sayılı listedeki malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler
d)      (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olan araçları ilk iktisap eden kişiler
 
6)      ÖTV Kanunu uygulamasında, ihracat istisnası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
a)      Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır.
b)      Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır.
c)      ÖTV ödenerek ithal edilen malların, satın alınarak ihraç edilmesi halinde istisna hükümlerinden yararlanılabilir.
d)      Yabancı bayraklı gemilere yapılan teslimler de ihracat teslimi olarak değerlendirilir.
 
 
 
7)      ÖTV Kanunu uygulamasında aşağıdakilerden hangisi, diplomatik istisna hükümlerinden faydalanamaz?
 
a)      (I) sayılı listedeki malların teslimi
b)      (II) sayılı listedeki malların teslimi
c)      (III) sayılı listedeki malların teslimi
d)      (IV) sayılı listedeki malların teslimi
 
8)      Aşağıdakilerden hangisi ÖTV’den istisna değildir?
a)      (I) sayılı listede yer alan malların Jandarma Genel Komutanlığı’na teslimi
b)      (II) sayılı listede yer alan mallardan uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafından ilk iktisabı
c)      Serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar
d)      (IV) sayılı listede yer alan malların bedel karşılığı belediyeye teslimi
 
9)      (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallara ait ÖTV’nin tecili ve terkini ile ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
 
a)      Söz konusu malların (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere, ithalatçıları veya imalatçıları tarafından tesliminde, tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV’nin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil olunur.
b)      Genel ve katma bütçeli idareler de teminat vermek zorundadır.
c)      Tecil edilen tutar için tecil faizi hesaplanmayacaktır.
d)      Tecil-terkin uygulamasından “sanayi sicil belgesi”ni haiz imalatçılar yararlanacaktır.
 
10)  İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen mallara ait ÖTV’nin tecili ve terkini ile ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
 
a)      ÖTV kapsamına giren malların ihraç edilmek üzere ihracatçılara tesliminde hesaplanan ÖTV’nin, ihracatçıdan tahsil edilmemesi şartıyla tecil edilmesi mümkün bulunmaktadır.
b)      İhraç kaydıyla yapılacak teslimler için cins, nitelik veya miktar konusunda bir sınırlama yoktur.
c)      İhraç kaydıyla teslim edilen malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihracının gerçekleşmesi halinde, tecil edilen vergi terkin edilecektir.
d)      İhracatın Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle süresinde gerçekleşmemiş olması halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca üç aya kadar ek süre verilebilir.
 
11)  ÖTV Kanununa göre, vergileme ölçüleri ve matrah ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
a)      (III) sayılı listedeki mallardan perakende satışa sunulan sigaralar için, birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara itibarıyla asgari maktu vergi uygulanır.
b)      (III) sayılı listedeki mallardan tütün mamullerinde matrah, nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır
c)      (II), (III) (tütün mamulleri hariç) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalinde, ilk iktisabında veya tesliminde hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere, KDV matrahını oluşturan unsurlardır.
d)      (III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından ayrı olarak nispi vergi alınır.
 
 
 
12)  ÖTV Kanununa göre, müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
 
a)      (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenler, bu işlemlerden önce ÖTV’nin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadırlar.
b)      (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulanan malların, istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabına ilişkin işlemleri gerçekleştirenler, bu işlemlerden önce ÖTV’nin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadırlar.
c)      Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ithal edilen ham petrolün Türkiye’deki rafinerilere fason olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen (I) sayılı listedeki malların tesliminde doğacak olan ÖTV’nin ödenmesinden, münhasıran ilgili rafineri şirketi sorumludur.
d)      (I) sayılı listedeki malları teslim alanlar, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet verirlerse, ziyaa uğratılan vergi kendilerinden vergi ziyaı cezası uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir.
 
13)  ÖTV’nin beyanı, tarhı ve ödenmesi ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
 
a)      (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait ÖTV beyannamesi, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından itibaren 15 gün içerisinde verilir.
b)      Beyanname posta ile gelmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden 3 gün içinde tarh edilir.
c)      Vergilendirme dönemi, (III) sayılı listedeki malların tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleri olup beyanname, vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar mükellefin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
d)      Adi ortaklıklarda, ortaklardan herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur ve verginin ödenmesinden de bu ortak sorumludur.
 
14)  ÖTV Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
a)      Mükellefler ÖTV’yi satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecburdurlar.
b)      Fatura veya benzeri belgelerde, Kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı gösteren mükellefler, söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükelleftirler.
c)      Malul ve sakatlarca ilk iktisabında istisna uygulanan motorlu taşıtların veraset yoluyla intikaller hariç, istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, adına kayıt ve tescil yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden vergi alınır.
d)      ÖTV’ye tabi malların, başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre, ödenecek vergiden indirilir.
 
15)  Gümrük idarelerince alınan ÖTV’ne ilişkin hükümlerden hangisi yanlıştır?
 
a)      İthalde alınan ÖTV gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir.
b)      Gümrükte vergisi ödenmeden ithal edilen malların hiç alınmamış ÖTV’si hakkında ÖTV Kanununa göre işlem yapılır.
c)      İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde alınacak ÖTV’de dahil edilmek suretiyle tespit olunacak ve ÖTV olarak ayrıca vergi hesaplanmayacaktır.
d)      Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait ÖTV de aynı usule tabi tutulur.
 
 
1
a
2
c
3
d
4
a
5
d
6
c
7
d
8
d
9
b
10
d
11
d
12
c
13
c
14
d
15
b
 
 
 
 
 

 
Reklam  
   
ONLİNE RADYO  
 
 
EKONOMİ-HABERLER/FİYATLAR  
 
*
 
İMKB-SENETLER  
  BR>

*

 
E-DEVLET/DEPREM  
 sitene ekle
*
 
Bugün 7 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=