.WWW.SPVZR.TR.GG
 
GELİR İDARESİ ÇALIŞANLARININ BİLGİ PAYLAŞIM YERİ
 
  ANA SAYFA
  GELİR UZMANLIĞI
  => MEVZUAT
  => KONULAR
  => 100 YENİ SORU
  => 2007 SORULAR
  => MUHASEBE UZM.SORULARI
  => SORULAR KARIŞIK
  => 6183 soruları
  => GV SORULARI
  => K.V. SORULARI
  => KDV-ÖTV SORULARI
  => SORU (F.A.)
  => 5018 SORU
  SPVZR ALBÜM
  FORUM SAYFASI
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  MUTFAK-SAĞLIK
  ANKET
  FAYDALI/DOST SİTELER
  OYUN
  GEREKEBİLİR
  TÜRKÇE-İNGİLİZCE
  SPVZR MSN BAĞLAN
  TAKVİM
  MEDYA-ŞİİR-YAZI
  TV-SİNEMA-DİZİ
  BİLGİ
  HABER
  SÜPER MP3 PLAYER
Göksal Birol BAYRAK
K.V. SORULARI
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR
 
 
1-     Aşağıda sayılan kurumlardan hangisinin kazancı kurumlar vergisine tabi değildir?
   
a)      Belediyelere ait iktisadi kamu kuruluşları
b)      Cemaatlere ait iktisadi işletmeler
c)      Sendikalar
d)      İş ortaklıkları
 
 
2-     Aşağıdaki kazançlardan hangisi dar mükellefler için kurumlar vergisine tabi değildir?
a)      Türkiye’de satın alınan malları Türkiye’de satmaksızın yabancı ülkelere yollanmasından elde edilen ticari kazanç
b)      Türkiye’de satın alınan malların imal aşamasından geçirilerek Türkiye’de satmaksızın yabancı ülkelere yollanmasından elde edilen kazançlar
c)      Taşınır ve taşınmaz ile hakların Türkiye’de kiralanmasından elde edilen kazançlar
d)      Türkiye’de elde edilen serbest meslek kazançları
 
3-     Aşağıdaki kurumlardan hangisi kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanamaz?
a)      Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
b)      Askeri fabrika ve atölyeler
c)      Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
d)      Tüketim kooperatifi  
 
4-     Aşağıdakilerden hangisi iştirak kazançlarının kurumlar vergisinden istisna olması için                                              aranan şartlardan değildir?
a)      İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi
b)      Yurtdışı iştirakin kazançlarının en az   %75 ‘nin ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olması
c)      Yurt dışı iştirak kazançının iştirak kazancı elde edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisine tabi tutulmuş olması
d)      Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla iştirak payının kesintisiz en az 1 yıl süreyle elde tutulması
 
 
5-     Aşağıdaki kazançların hangisi istisna kapsamında değildir?
a)      Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kazançlarının tamamı
b)      Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından elde edilen kazançların tamamı
c)      Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakkı satışından doğan kazançların %75 lik kısmı
d)      Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarının tamamı
 
 
6-     Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)      İştirak kazancı istisnasından yararlanmak için, iştirak kazancının elde edildiği hesap                  dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi gerekir.
b)      Kurumların yurt dışında bulunan iş yerlerinden elde ettiği kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi için doğduğu ülke kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması gerekir.
c)      Taşınmaz malların satışından elde edilen kazançların istisnadan yararlanması için kazancın elde edildiği yılı izleyen beşinci yıl sonuna kadar özel bir fon hesabında tutulması gerekir.
d)      İki yıl süreyle aktiflerinde beklettikleri iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazancın istisna olması için, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar sermayeye ilave edilmesi gerekir.
 
7-           Aşağıdakilerden hangisi indirim konusu yapılamaz?
 
a)      Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları
b)     Muallak hasar ve tazminat karşılıkları
c)      Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler
d)     Menkul kıymet ihraç giderleri
 
8-    Emsallere uygunluk ilkesinde uygun fiyat ve bedel belirlemede uygulanacak yöntemlerden                            birisi değildir?
 
a)      Yeniden satış fiyatı yöntemi
b)      Maliyet artı yöntemi
c)      Ortalama fiyat yöntemi
d)      Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi
 
 9 --- 12 sorular metne göre cevaplandırılacaktır.
 
    A firması işlerinin kötü gitmesi ekonomik yapıya ayak uyduramaması nedeniyle 17.03.2003 tarihinde genel kurul toplantısında tasfiyeye girme kararı alıyorlar ve 25.03.2003 tarihinde karar tescil ediliyor. Tasfiye sonu kararı almak için toplanan genel kurulda nihai hesap ve bilançosunu 15.02.2006 tarihinde onaylar ve karar 20.02.2006 tarihinde ticaret sicilinde tescil ettirilir..Buna göre;
 
9-           Şirketin tasfiyeye giriş tarihi ve tasfiye sonu tarihi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)      25.03.2003  - 15.02.2006
b)      25.03.2003  - 22.03.2006
c)      17.03.2003 - 15.02.2006
d)      25.03.2003 - 20.02.2006
 
10-Şirket kaç tasfiye dönemi geçirmiştir?
         a) 3                b) 2                  c) 4              d) 5                
 
11- Tasfiye sonu beyannamesini şirket hangi tarihte verecektir?
        a) 07.03.2006
        b) 22.03.2006
        c) 25.04.2006
        d) 20.02.2006
 
  12- 01.01.2005-31.12.2005 tasfiye dönemi beyannamesini hangi tarihte verecektir?
a) 25.04.2006
b) 25.04.2007
c) 07.03.2006  
d) 22.03.2006
 
 
13- Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye’deki iş yeri veya daimi temsilcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden ayni sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak bir sermaye şirketine devretmesidir.
         Yukarıda tanımı verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
 
a) Tasfiye        b) Hisse değişimi   c) Kısmi bölünme    d) Devir    
 
14- Özel beyan zamanı tayin olunan aşağıda yazılı gelirleri elde eden mükelleflerin beyannameyi vereceği vergi dairesi hangisinde yanlış yazılmıştır?
   a) Arızî olarak Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık faaliyetlerinden elde edilen   kazançlarda yolcu veya yükün taşıttan boşaltıldığı,
   b) Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi karşılığında elde edilen diğer kazanç ve iratlarda işletmenin bulunduğu,
 c) Taşınmazların elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarda taşınmazın bulunduğu,
 d) Taşınırların ve hakların elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarda mal ve hakların Türkiye'de elden çıkarıldığı,
 15- Dar mükellefiyete tabi kurumların aşağıdaki kazançlarından hangisine vergi kesintisi uygulanmaz?
a) Gayrimenkul sermaye iratları
c) Diğer kazanç ve iratlar
d) Ticaret ünvanı, marka, telif ve benzeri gayrimaddi hakların satışından elde edilen kazançlar
e) Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat işi ile uğraşanlara yapılan hak ediş ödemelerinden,
 
 
16- Kurumlar vergisi açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Belediyelerin il sınırları içindeki taşımacılık faaliyeti vergiden muaftır.
b) İş merkezi Türkiye’de kanuni merkezi Almanya’da olan kurum kanuni merkezi Almanya’da       olduğu için dar mükellef olur.
c) Tam mükellef kurumlar ticari ve zirai faaliyetlerini ticari kazanç hükümlerine göre, diğer kazançlarını gelir vergisi kanununun ilgili kazanç hükümlerine göre tespit ederler.
d) Münhasıran bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar kurumlar vergisinden muaftır.
 
17-Aşağıda sayılanlardan hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?
a) Kemalpaşa Cami Yardımlaşma Derneği
b) İzkent Tic. A.Ş
c) Narlıdere Yapı Kooperatifi
d) Bahçelievler Vakfı Halı Saha İşletmesi
 
18- Genel ve özel katma bütçeli kamu idarelerine , il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancından indirilebilecek kısmı ne kadardır?
 
a) % 10            b) tamamı        c) % 5       d) % 50 
 
19- Kurumların ortaklarında veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, örtülü sermaye sayılabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi gerçekleşmiş olmalıdır?
 
a) Hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.
b) Hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin iki katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.
c) Hesap dönemi sonunda kurumun öz sermayesinin üç katını aşması halinde, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.
d)Hesap dönemi başında kurumun öz sermayesinin iki katını aşması halinde, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.
 
20- Kurumlar Vergisi Beyannamesi bağlı olunan vergi dairesine posta ile gönderilmiş ise vergiyi tarh edece daireye geldiği tarihte izleyen kaç gün içinde tarh edilir?
a) 7 gün             b) aynı gün        c) 3 gün        d) hiçbiri
 
21-Kurumlar Vergisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
a) Mükellefin şubeleri, ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalathaneleri veya kendilerine bağlı diğer işyerleri için, bunların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi beyanname verilmez.
b) Tüzel kişiliği bulunmayan iktisadi kamu kuruluşları ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden her biri için, bunların bağlı olduğu kamu tüzel kişileri ile dernek ve vakıflar tarafından ayrı beyanname verilmez.
c) Kooperatiflerin gelirlerinin vergi kesintisine tabi tutulan taşınmaz kira gelirlerinden ibaret olması halinde, bu gelirler için beyanname verilmez.
d) Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
 
22-Aşağıdaki kazançlardan dağıtılsın veya dağıtılmasın kurum bünyesinde tevkifata tabi tutulmayacak kazançlar hangisidir?
 
a) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklarının kazançları.
b) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları
c) Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklarının kazançları
d) Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları.
 
23- Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi kurumun bağlı olduğu vergi dairesine ne zaman verilir?
 
a) Tasfiyenin sonuçlandığı hesap dönemini takip eden dördüncü ayda
b) Tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde
c) Tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde
d) tasfiyenin sonuçlandığının ticaret sicilinde yayınlandığı gün.
 
24-Kurumlar Vergisi yönünden Dar Mükellefiyet esasında vergilendirilenlerde tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi halinde kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir?
 
a) Ülkeyi terk etmesinden önceki on beş gün içinde
b) Ülkeyi terk etmesinden itibaren on beş gün içinde
c) Ülkeyi terk etmesinden itibaren otuz gün içinde
d) Ülkeyi terk ettiği ayın sonuna kadar.
 
25-Kurum kazancının tespitinde mükelleflerin aşağıdaki giderlerden hangisini hasılatlarından indirilmesi kabul edilmez?
 
a) Menkul kıymet ihraç giderleri.
b) Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler.
c) Kuruluş ve örgütleme giderleri
d)Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kar payı.
 
26-Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca aşağıda sayılan borçlanmalardan hangisi örtülü sermaye sayılır?
 
a) Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayri nakdi teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar.
 b) Kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından yada sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar.
c) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından yapılan borçlanmalar.
d)Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıklar borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEVAP ANAHTARI
 
1-     C
2-     B
3-     D
4-     B
5-     B
6-     D
7-     C
8-     C
9-     D
10-C
11-B
12-D
13-C
14-A
15-C
16-D
17-A
18-C
19-A
20-C
21-B
22-B
23-C
24-A
25-B
26-D
 
 
 
 
 

 
Reklam  
   
ONLİNE RADYO  
 
 
EKONOMİ-HABERLER/FİYATLAR  
 
*
 
İMKB-SENETLER  
  BR>

*

 
E-DEVLET/DEPREM  
 sitene ekle
*
 
Bugün 7 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=