.WWW.SPVZR.TR.GG
 
GELİR İDARESİ ÇALIŞANLARININ BİLGİ PAYLAŞIM YERİ
 
  ANA SAYFA
  GELİR UZMANLIĞI
  => MEVZUAT
  => KONULAR
  => 100 YENİ SORU
  => 2007 SORULAR
  => MUHASEBE UZM.SORULARI
  => SORULAR KARIŞIK
  => 6183 soruları
  => GV SORULARI
  => K.V. SORULARI
  => KDV-ÖTV SORULARI
  => SORU (F.A.)
  => 5018 SORU
  SPVZR ALBÜM
  FORUM SAYFASI
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  MUTFAK-SAĞLIK
  ANKET
  FAYDALI/DOST SİTELER
  OYUN
  GEREKEBİLİR
  TÜRKÇE-İNGİLİZCE
  SPVZR MSN BAĞLAN
  TAKVİM
  MEDYA-ŞİİR-YAZI
  TV-SİNEMA-DİZİ
  BİLGİ
  HABER
  SÜPER MP3 PLAYER
Göksal Birol BAYRAK
SORU (F.A.)

 

 
 
1- Aşağıdaki istisnalardan hangisinde KDV indirim hakkı yoktur?
a) Diplomatik İstisna     b)İthalat istisnası           c) Taşımacılık istisnası   d) İhracat istisnası
 
2- Hangi işlem “Özel Matrah” şekline tabi tutulmamıştır?
A- Tekel ürünleri satışı  b- Metro taşımacılığı   c- Haftalık dergi satışı  d- Akaryakıt satışı
 
3-Bir hizmetin Türkiye’de KDV’ne tabi olması için hangisi aranmaz?
A-Türkiye’de ifa edilmesi             B-Türkiye’de yararlanılması
C- Arızi nitelikte olmaması           D- Türkiye’de değerlendirilmesi.
 
4- Hangisi halen uygulanmakta olan KDV oranlarını göstermektedir?
A- 1, 8, 18     b) 1, 8, 15          c) 1, 8, 17         d) 1, 8, 10
 
5-Aşağıdakilerden hangisi KDV K.nun madde:8’e göre Mükellef sayılmaz?
A- Müşterek bahis düzenleyenler       B- Transit taşımalarda gümrük işlemine muhatap olanlar
C- Müzayede tertipleyenler                   D- GVK. mad:70’deki malları kiralayan kiracı.
 
6- Hangi işlem “sorumluluk kapsamında” KDV’ne tabi tutulmuştur?
A- Fransa’daki fuarda ürün satmak                    B- Özel bir otomobilin memur B’ye kiralanması
C- Sarar AŞ.nin Star TV’ye reklam vermesi    D- İngiliz şarkıcının İstanbul’da konser vermesi
 
7-) Aşağıdakilerden hangisinde KDV’yi doğuran olay meydana gelmiştir?
A- İthalatta gümrük beyannamesinin düzenlenmesi        B- Malın komisyoncuya teslimi
C- Telefon faturasında bedelin tahakkuk ettirilmesi         D-Doktorun tedaviye başlaması.
 
8-) KDV 70 nolu Genel Tebliğindeki Müteselsil sorumlulukla ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A) Müteselsil sorumluluk, vergi aslı, gecikme faizi yada zammı ile cezaları kapsar
B) Müteselsil sorumluluk nihai tüketicilerle vergiden muaf çiftçilere uygulanmaz
C ) KDV öncelikle verginin asıl mükellefi adına tarh ve tahakkuk ettirilir.
D) İşleme taraf olmayan ancak dolaylı da olsa menfaat sağlayanlar müteselsil sorumlu olur
 
9-) Mal iadesinde KDV’nin düzeltilmesi için hangi yol kullanılamaz?
A- İade faturası düzenlemek     B- Gider pusulası ile alıp KDV göstermek
C- Fatura iptali                         D- Düzeltme beyannamesi vermek
 
10-) Bedeli belli olmayan bir avukatlık hizmetinin KDV matrahı hangisidir?
A) Emsal bedeldir         B) Piyasa rayicidir        C) Takdir değeridir       D) Emsal ücretidir.
 
11-) Aşağıdakilerden hangisi KDV’nin konusuna girdiği halde istisna edilmiştir?
A- Özel koleksiyon antikanın açık artırma ile satışı    B-Bir Türk’ün İtalya’da avukatlık yapması
C- Vergiden muaf çiftçinin buğday satışı                               D- Belediye’nin otobüs işletmesi
 
12-) Hangisi KDV matrahına dahil değildir?
A- İskontolar            B- Vade farkları   C- Ambalaj gideri              D- Primler
 
13-) Özel Matrah şekilleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A) Külçe gümüş ve altın satışları özel matrah şekline tabidir.
B) Yalnız ganyan ve mili piyango bayiliği yapan C, KDV mükellefi olmaz.
C) Özel matrah şekline tabi işlemlerin tümü KDV kanununda ismen sayılmıştır.
D) Özel matrah şekline tabi işlem tutarları KDV beyannamelerinde gösterilir.
 
 
14- İskontoların KDV matrahına dahil olmaması için hangi şartlar aranır?
A) İskontonun peşin ödeme üzerinden yapılması             B) Mal fazlası iskontosunun %10’u geçmemesi
C) Faturada gösterilen iskontonun ticari teamüle uyması D) İskontonun yıl sonunda yapılması
 
 
 
 
Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi G.V.K.’na göre gider kabul edilen ödemelerdendir?
a)       Teşebbüs sahibinin 20 yaşındaki çocuğuna ödediği aylık
b)       Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülen faiz
c)       Teşebbüs sahibinin 20 yaşındaki çocuğunun işletmeden çektiği para
d)       Teşebbüs sahibinin 15 yaşındaki çocuğunun alacağına yürütülen faiz
 
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?
a)       İnşaat ve onarma işlerinde işin bitimi , geçici ve kesin kabul usulüne tabi işlerde kesin kabul tutanağının idarece imzalandığı tarihdir.
b)         Diğer hallerde fiilen bırakıldığı tarihtir.
c)       İnşaat ve onarma işi ile uğraşanlar Geçici vergi beyannamesi vermezler.
d)       Dekapaj( Çevre düzenleme) işleri de inşaat ve onarma işine girer.
 
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)       Sadece zirai kazancı olan bir mükellef Gelir Vergisi beyannamesini 25 Martta ödemesini 31 Mart ve 31 temmuzda yapar.
b)       Zirai kazançta, Ortaklık halinde ortaklardan biri Tevkifat yapılarak diğeri Gerçek Usulde vergilendirilebilir.
c)        Zirai kazançta yarıcılık ortaklık sayılmaz.
d)       Zirai kazançta ürünlerin dükkanda satılması da bu kapsamdadır.
 
Soru 4- 30 Mart 2007 tarihinde memleketi terk edecek olan Bay A Gelir Vergisi Beyannamesini hangi tarihte verirse kanuni süresini geçirmez?
 
                a) 25 Mart 2008     b) 25 Mart 2007      c) 14 Nisan 2007     d) 31 Mart 2007-
 
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Değer Artış Kazancına tabi değildir.
 
a)       İhtira beratlarının müellifleri tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar
b)       İmtiyaz hakkının elden çıkarılmasından doğan kazançlar
c)       Ortaklık hakkının elden çıkarılmasından doğan kazançlar
d)       Telif hakkının mansup mirasçısı tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar
 
Soru 6- Aşağıdakilerdan hangisi Kurum Kazancından indirilecek giderlerden değildir?
 
                a) Menkul kıymet ihraç gideri
                b) Kuruluş ve örgütlenme gideri
                c)Tasfiye giderleri
e)       Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komanditer ortağın kar payı
 
 
               
 
 
1-) KDV Kanunu madde:2’ye göre “Teslim: Bir mal üzerindeki................dır.”boşluktaki ifade hangisi olabilir?
 A- kullanım hakkının malik tarafından alıcıya devredilmesidir.
 B- satış hakkının malik tarafından başkasına devredilmesidir.
 C- tasarruf hakkının kullanıcı tarafından müşteriye devredilmesidir.
 D- tasarruf hakkının malik tarafından alıcıya devredilmesidir.
2-) Aşağıdakilerden hangisi KDV K.nun madde:3’deki “Teslim sayılan haller”den birisi değildir?
 A- Trampa                                                  B- Mülkiyeti muhafazalı satışta zilyetlik devri
 C- İşletmeden özel amaçlı çekişler                D- Vergiye tabi malın, vergiden istisna mallar için sarfı.
3-) Aşağıdakilerden hangisinde KDV’yi doğuran olay meydana gelmiştir?
 A- İthalatta gümrük beyannamesinin düzenlenmesi        B- Malın komisyoncuya teslimi
 C- Telefon faturasında bedelin tahakkuk ettirilmesi         D-Doktorun tedaviye başlaması.
4- ) KDV oranını, kanunda belirtilen yasal orandan farklı tesbit etme konusunda hangisi doğrudur?
A- Bakanlar Kurulu 3 katına kadar artırabilir    B- Maliye Bakanlığı 4 katına kadar artırabilir
C- Maliye Bakanlığı 3 katına kadar artırabilir    D- Bakanlar Kurulu 4 katına kadar artırabilir.
5-) Kural olarak KDV indirimi için hangi şart aranmaz?
 A- KDV’nin satıcıya ödenmesi                     B- KDV’nin yasal deftere kaydı
 C- KDV’nin belgede gösterilmesi                 D- Takvim yılının aşılmaması.
6-) Hangisi KDV matrahına dahil değildir?
 A- İskontolar            B- Vade farkları           C- Ambalaj gideri      D- Primler
7-) Hangi istisna işlemdeki KDV indirime konu edilemez?
A- Diplomatik ist.     B- Araçlar ist.      C- Uluslararası Taşımacılık ist.    D- Askeri İstisnalar
8-) Aşağıdakilerden hangisi istisnadan vazgeçebilir?
A-Askeri atölyelerin teslimi B- Belediyenin spor tesisi işletmesi C- Üniversitenin tiyatro işletmesi D- Zirai sulama amaçlı su teslimleri
9) İsteğe bağlı mükellef olarak KDV mükellefi olanlar kaç yıl geçmedikçe bu mükellefiyetten vazgeçemezler?
 A- 5 yıl                                                       B- 2 yıl
 C- 3 yıl                                                       D- 1 yıl
10-) Hangi mükellefler 3 aylık KDV beyannamesi verebilir?
A- Deftere tabi zirai mükellef                                             B- işletme hesabında, şehirler arası yük taşıyanlar
C- Bilanço esasında, uluslararası yük ve yolcu taşıyanlar    D-İşletme hesabında, şehir içi yolcu taşıyanlar
 
 
 
 
 
 

 
Reklam  
   
ONLİNE RADYO  
 
 
EKONOMİ-HABERLER/FİYATLAR  
 
*
 
İMKB-SENETLER  
  BR>

*

 
E-DEVLET/DEPREM  
 sitene ekle
*
 
Bugün 8 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=