.WWW.SPVZR.TR.GG
 
GELİR İDARESİ ÇALIŞANLARININ BİLGİ PAYLAŞIM YERİ
 
  ANA SAYFA
  GELİR UZMANLIĞI
  => MEVZUAT
  => KONULAR
  => 100 YENİ SORU
  => 2007 SORULAR
  => MUHASEBE UZM.SORULARI
  => SORULAR KARIŞIK
  => 6183 soruları
  => GV SORULARI
  => K.V. SORULARI
  => KDV-ÖTV SORULARI
  => SORU (F.A.)
  => 5018 SORU
  SPVZR ALBÜM
  FORUM SAYFASI
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  MUTFAK-SAĞLIK
  ANKET
  FAYDALI/DOST SİTELER
  OYUN
  GEREKEBİLİR
  TÜRKÇE-İNGİLİZCE
  SPVZR MSN BAĞLAN
  TAKVİM
  MEDYA-ŞİİR-YAZI
  TV-SİNEMA-DİZİ
  BİLGİ
  HABER
  SÜPER MP3 PLAYER
Göksal Birol BAYRAK
5018 SORU
 
5018 soruları
 
1-     genel yönetim kapsamındaki idarelerce oluşturulan bütçeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a-      merkezi yönetim bütçesi-sosyal güvenlik kurumları bütçesi-özel bütçeler
b-     b-mahalli idareler bütçesi-özerk bütçeler-sosyal güvenlik kurumları bütçeleri
c-      merkezi yönetim bütçeleri-sosyal güvenlik kurumları bütçesi-mahalli idareler bütçesi
d-     merkezi yönetim bütçesi-özerk bütçeler-Kit bütçeleri
e-      genel bütçe-mahalli idareler bütçesi-özel bütçeler
 
2-Aşağıdaki kurum- üst yönetici eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir.
a- Maliye Bakanlığı- (üst yöneticisi Bakan)
b-Milli Savunma Bakanlığı- (üst yöneticisi Bakan)
c-İstanbul B.Ş.Belediyesi- (üst yöneticisi Başkan)
d-Devlet Planlama Müsteşarlığı-(üst yöneticisi DPT Müsteşarı)
e-Ankara İl Özel İdaresi-(üst yöneticisi Vali)
 
3-Aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesinin temel ilkelerinden değildir.
a-Kamu mali yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür
b-Kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır.
c-Kamu mali yönetimi mali disiplini sağlar
d-Kamu mali yönetimi Maliye Bakanlığının bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür.
e-Maliye politikası, makro ekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur.
 
4-Aşağıdakilerden hangisinde kamu kaynağının kullanılmasının genel esasları doğru bir şekilde sıralanmıştır.
a-Mali saydamlık-Kamu maliyesi-Hazine birliği
b-Mali saydamlık-Hesap verme sorumluluğu-Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme(SPPB)
c- Mali saydamlık-Hazine birliği-Hesap verme sorumluluğu
d-Mali saydamlık-Hesap verme sorumluluğu-Tek hazine hesabı
e-Hesap verme sorumluluğu-Kamu maliyesi-Mali saydamlık
 
5-Aşağıdakilerden hangisi bütçelerin hazırlanması uygulanması ve kontrolünde uyulan ilkelerden değildir.
a-Tüm gelir ve giderler safi olarak bütçelerde gösterilir.
b-Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.
c-Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.
d-Bütçelerde bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.
e-Bütçelerde ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir.
 
6-Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci ne zaman başlar
a-Başbakanın bütçe çağrısı ile
b-Maliye Bakanlığınca hazırlanan Bütçe hazırlama rehberinin kurumlara dağıtılması ile
c-DPT tarafından hazırlanan orta vadeli planın Maliye Bakanlığınca kabul edilmesi ile
d-DPT tarafından hazırlanan orta vadeli planın Bakanlar Kurulunca kabulü ile
d-Bütçe Çağrısı ve eki yatırım rehberinin Maliye Bakanlığınca RG de yayınlanması ile
 
7-Merkezi Yönetim bütçesinin hazırlanması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır.
a-Genel bütçe gelir teklifi Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanır.
b-Kurumlar Bütçe hazırlama rehberinde yer alan esaslara uygun olarak bütçelerini hazırlar ve temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderirler.
c-Bütçe teklifleri maliye bakanlığına verildikten sonra kamu idarelerinin gider ve gelir teklifleri hakkında görüşmeler yapılabilir.
d-Düzenleyici ve denetleyici kurumlar bütçelerini üç yıllık bütçeleme anlayışı,stratejik planları ve performans hedefleri ile ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlarlar
e-Gider ve gelir teklifleri ekonomik ve mali analiz yapılmasına imkan verecek şekilde Maliye Bakanlığınca uluslar arası standartlara uyumlu olarak belirlenen sınıflandırma sistemine göre hazırlanır.
 
8-Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının sunulması ve görüşülmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
a-Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı ile milli bütçe tahmin raporu mali yıl başından en 75 gün önce bakanlık tarafından TBMM ye sunulur.
b-Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına TBMM de görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere orta vadeli planı içeren bütçe gerekçesi eklenir 
c-TBMM merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının metnini maddeler , gider ve gelir cetvellerini kamu idareleri itibariyle görüşür.
d-TBMM bütçe kanun tasarısını bölümler halinde oylar ve mali yıl başında önce RGde yayınlanır.
e-Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının görüşülmesi sırasında milletvekilleri tarafından gider artırıcı ve gelir azaltıcı tekliflerde bulunulamaz.
 
9-Aşağıdakilerin hangisi bütçe ödeneklerinin kullanılmasında uyulan esaslardan biri değildir.
a-Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ayrıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderir.
b-Özel bütçeli ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar.
c-Kurumların ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına vize edilmesine uygulanmasına ve uygulamanın izlenmesine dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
d-Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir.
e-Genel ve kısmi seferberlik,savaş ilanı ve olağanüstü hallerde Milli Savunma Bakanlığı, JandarmaGK,ve Sahil G.K bütçeleri birleştirilerek kullanılabilir.Mevcut bütçenin yetmemesi durumunda toplam ödenek tutarının binde 15 i kadar ek harcama yapılabilir.
 
10-Kamu İdarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri merkez dışı birimlere ihtiyaçlarını karşılamak üzere hangi belge ile ödenek gönderirler.
a-Harcama Belgesi
b-Ödenek aktarma belgesi
c-Ödenek gönderme belgesi
d-Tahakkuk müzekkeresi
e-Harcama yetki belgesi
 
11-Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri aktarma yapacak tertipteki ödeneğin yılı bütçesi kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe…….. kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler.
a-10    b- 5    c-12      d-20        e-8
 
12-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.
a-Genel bütçe ödeneklerinin %2 sine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine yedek ödenek konulabilir
b-Yedek ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
c-Örtülü ödenek Başbakanlık bütçesine konulur.
d-İlgili yılda Örtülü ödenek için tahsis edilen ödenekler toplamı genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez.
e-Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan,Maliye Bakanı ve MİT Müsteşarı   tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir.
 
13-Aşağıdakilerden hangisi yüklenmeye girişilmesine ilişkin bilgilerden yanlış olanıdır.
a-Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan iş ve hizmetler için her iş itibariyle bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süre on iki ayı aşmamak üzere ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir.
b-Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur başka iş yaptırılması için kullanılmaz
c-Yiyecek yakacak akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları için girişilen yüklenmeler ertesi yıla geçemez.
d-Süreli yayın alımı , taşıma koruma ve güvenlik hizmetleri için ertesi yıla sarkan yüklenilmelere girişilebilir
e- E şıkkında sayılan işler için ödeneklerinin yüzde ellisinin aşılamayacağı hükmü MEB için aranmaz.
 
14-Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler………. ödenir.?
a-Öncelik sırasına göre
b-Kurumlara tanınan imtiyaza göre
c-muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre
d-kişilerden alınma sırasına göre
e-Muhasebe yetkilisinin belirleyeceği sıraya göre
 
15-Aşağıdakilerden hangisi muhasebeleştirme zamanlarından değildir.
a-Bir ekonomik değer yaratıldığında
b-Başka şekle dönüştürüldüğünde
c-Mübadeleye konu olduğunda
d-Yok olduğunda
e-Hibe edildiğinde
 
16-5018 Sayılı Kanuna göre;Kamu zararının meydana geldiği ve bu kanunda belirtilen para cezalarının verilmesini gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen mali yılın başından başlamak üzere zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla……. Yılın sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile para cezaları zamanaşımına uğramış sayılır.
 
Yukarıdaki boş bırakılan yere hangi rakam gelmelidir.
a-8     b-2     c-5     d-10     e-15
 
17-5018 Sayılı kanunda belirtilen para cezaları ilgili Kamu idaresinin …………. tarafından verilir.Para cezaları karar verilmesini izleyen……….. başından başlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın ilgililerine yapılan her türlü aylık ödenek zam ve tazminat dahil net ödemelerin ……… oranında kesilerek tahsil olunur.
 
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi ifadeler yazılması gerekir.
a-üst yöneticisi – yıl – 1/3
b-Daire amiri – 3. ay – 1/4
c- Üst yöneticisi – ay – 1/4
d-Bağlı olduğu Mülki İdare Amiri- . ay – 1/2
e İldeki en üst yöneticisi – 3. ay – 1/3
 
 
 
 
1-C   2-A   3-D   4-B   5-A   6-D   7-A   8-A   9-E   10-C   11-B   12-E   13-C   14-C   15-E 16-D 17-C
 
 
 
 

 
Reklam  
   
ONLİNE RADYO  
 
 
EKONOMİ-HABERLER/FİYATLAR  
 
*
 
İMKB-SENETLER  
  BR>

*

 
E-DEVLET/DEPREM  
 sitene ekle
*
 
Bugün 8 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=